Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
AGR220
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu ders, öğrencilere medya çalışmalarının teorik çerçevesi bağlamında medyanın toplumdaki rolünü tanıtmak ve tarım, gıda sistemleri ve medya ilişkisine yönelik disiplinler arası bir anlayış kazandırmayı amaçlamaktadır
Dersin İçeriği: 

Medyanın toplumdaki rolü, medyanın etkileri ve önemi, medyanın yapısı ve işleyişi, tarım ve gıda sistemleri, kitle iletişim araçları ve toplum arasındaki ilişki, ayrıca tarım ve gıda haberlerinin ve tarımsal bilgilerin yayılması ve tüm tarımsal konular medya üzerinden ele alınacaktır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Benzetim, 5: Vaka Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Sunum C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Tarım, gıda ve medya arasındaki ilişkiyi keşfeder.

2,7,9,10

1,2,3,4,5

A,B,C

Tarım ve gıda sisteminde medyanın rolünü kavrar.

2,7,9,10

1,2,3,4,5

A,B,C

Medyanın tarımı, gıdayı, doğal kaynakları, çevre sistemlerini ve kentsel sorunları çeşitli boyutlarda ulusal ve küresel düzeyde nasıl etkilediğine dair bir anlayış geliştirir.

2,7,9,10

1,2,3,4,5

A,B,C

Tarım medyasında bilgi kaynaklarını, medya kanallarını ve izleyicileri tanımlar.

2,7,9,10

1,2,3,4,5

A,B,C

Medyada yaygın kullanılan medya teorilerini ve yöntemlerini öğrenir.

2,7,9,10

1,2,3

A,B,C

Medya çalışmaları perspektifinden tarım, gıda, doğal kaynaklar, çevre sistemleri ve kırsal konular hakkında disiplinler arası bir anlayış ve bilgi geliştirir.

2,7,9,10

1,2,3,4,5

A,B,C

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Giriş

Ders notu

2

Medya kavramının tanımlanması

Ders notu

3

Medya ve tarımsal gazeteciliğin akademik gelişimi ve tarihi

Ders notu

4

Tarım ve gıda sistemlerinde medyanın rolü ve önemi

Ders notu

5

Medyada tarım ve gıda

Ders notu

6

Tarım medyası, tarımsal bilgi ve haberler 

Ders notu

7

Ara sınav

 

8

Tarımsal gazetecilik

Ders notu

9

Tarım-gıda, medya ve kalkınma

Ders notu

10

Medyanın etkileri

Ders notu

11

Medya kuramları

Ders notu

12

Tarım ve gıda sistemlerinde medya ve siyaset

Ders notu

13

Medya etiği ve tarımsal konular

Ders notu

14

Tekrar

Ders notu

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

Eğitmen notları

Diğer Kaynaklar

Reisner, A.E., and Hays, R.G. (1989). Media ethics and agriculture: Advertiser demands challenge farm press's ethical practices. Agric Hum Values 6, 40–46.

Ballantyne, P. (2009). Accessing, sharing, and communicating agricultural information for development: emerging trends and issues. Information Development, 25(4), 260-71. 

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dokümanlar

Ders notları

Ödevler

Ödev, sunum

Sınavlar

Ara sınav, Final sınavı

 

 

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

60

Ödev

1

20

Sunum

1

20

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

40

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

60

Toplam

 

100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Tarımın ekonomik sorunlarını kavrayabilme; ekonomi uygulamaları için mikro ve makro düzeyde veri toplama, analiz etme, yorumlama; ekonominin temel prensiplerini tarımda uygulayarak üretimi artırma yollarını çözümleme; ileriye yönelik doğru karar alabilme; projeye dayalı çözümler üretebilme; çağdaş teknikler ile uygulayabilme becerisi.

 

 

 

 

 

 

2

Ulusal ve uluslararası tarımsal piyasaları izleyebilme, piyasa aktörlerinin davranışlarını anlayabilme; ekonomik ve politik gelişmelerin Türk tarım sektörü üzerine etkilerini tahmin edebilme, bunları yorumlama ve karar alma becerisi.

 

 

X

 

 

 

3

Pazarlama ilke ve yöntemlerinden yararlanarak tarım ürünlerinin pazarlanması; pazar araştırmaları konusunda temel bilgilere sahip olma ve yorumlama becerisi.

 

 

 

 

 

 

4

Tarımsal üretimle ilgili araç, gereç, yöntem ve donanımları tanıma; bitkisel ve hayvansal üretim tekniklerini ve modellerini uygulama; tarla bitkileri alanında bitki yetiştiriciliği, bitki ıslahı, tohumluk üretimi, genetik, fizyoloji, ekoloji, biyoteknoloji, bitki gen kaynakları, organik tarım ve çayır-mera yönetimi ve ıslahı ile ilgili bilgileri pratik ve teorik olarak kullanabilme becerisi.

 

 

 

 

 

 

 

5

Bilişim sistemleri alanındaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirme ve derinleştirme; bilişim sistemlerinde edinmiş olduğu bilgileri ilgili disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlama ve yeni bilgiler oluşturma; bilişim sistemlerindeki uygulamalarda karşılaşacağı karmaşık problemlere yeni yaklaşımlar geliştirme becerisi.

 

 

 

 

 

 

6

Hukuk alanında bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına hakim olma; ulusal ve uluslararası alanda karşılaştırmalı hukuk analizleri yapabilme; hukuk alanında edinilen bilgilerin, sosyal ve iktisadi alana aktarılmasını sağlama; disiplinler arası analiz yetisine sahip olma becerisi.

 

 

 

 

 

 

7

Örgüt/kurum için amaç ve hedef belirleme becerisi; proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; iş sağlığı ve güvenliği konularında bilinç; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.

 

 

X

 

 

 

8

İngilizce sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.

 

 

 

 

 

 

9

Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.

 

 

 

 

 

X

 

10

Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; biyolojik çeşitlilik, doğal kaynaklar, hava, su, toprak kirliliği, geri dönüşüm, çevreye karşı duyarlılık, çevre koruma ilgili konularda toplumu bilgilendirme becerisi.

 

 

 

 

 

X

 

11

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.

 

 

 

 

 

 
 

AKTS İş Yükü Tablosu

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi

14

3

42

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)

16

3

48

Ara Sınav

1

3

3

Ödev

1

20

20

Sunum

1

4

4

Final

1

3

3

Toplam İş Yükü

 

 

116

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

4.64

Dersin AKTS Kredisi

 

 

5

 
Hiçbiri