Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
AGR 209
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Endüstriyel tarıma karşı bir alternatif üretim modeli olan kentsel tarım kavramı, sürdürülebilir şehirler için kentsel tarımın önemi ve yönetimi ile kentsel tarım uygulamaları alanında ileri düzeyde bilgi sahibi olan öğrenciler yetiştirmek amaçlanmıştır.

Dersin İçeriği: 

Kent ve kentsel tarım kavramları, kentsel tarım tipolojileri, permakültür gibi konuların yanı sıra kentsel tarım yönetimi, çiftlikten sofraya üretim süreci, dikey tarım ve kentsel tarım uygulamaları gibi konular da ders kapsamı içerisindedir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Benzetim, 5: Vaka Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Sunum C: Ödev, D: Proje, E: Laboratuar

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Kentsel tarım ve tarımsal üretimin özelliklerini kavrayabilir.

1,2

1,2,3

A,B,C

Sürdürülebilir şehirler için gerekli olan tarım uygulamalarını öğrenebilir.

1,2

1,2,3

A,B,C

Üretim maliyetleri analizini yapabilir.

1,2

1,2,3

A,B,C

Kaynakları verimli kullanmayı öğrenebilir.

1,2

1,2,3

A,B,C

Dikey tarım sistemleri ve hasattan sofraya kadar olan üretim süreci hakkında bilgi sahibi olabilir.

1,2

1,2,3

A,B,C

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Kent ve Kentsel Tarım kavramı

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

2

Sürdürülebilir şehirler için Kentsel Tarımın rolü ve önemi

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

3

Kentsel gıda sistemleri ve kentsel tarımın zorluk ve fırsatları

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

4

Kentsel Tarım Tipolojileri

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

5

Kent Çiftliklerinin Tasarımı, İşletmesi ve Yönetimi

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

6

Büyümekte olan ortamı iyileştirme

(Kompostlama, Mikroiklim Değişiklikleri, Seralar ve Tüneller)

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

7

Gıda ve ekin seçimi

(Sebze ekinleri, Meyve ekinleri, Gıda Saklama)

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

8

Ara sınav

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

9

Kentsel Tarım Modelleri, Ekosistemler ve İklim Değişikliği

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

10

Dikey Tarım

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

11

Permakültür

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

12

Çiftlikten Sofraya Üretim Süreci (İzlenebilirlik)

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

13

Sertifikasyon

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

14

Proje çalışması

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

 

Diğer Kaynaklar

Urban Agriculture; Christine Aubry, Éric Duchemin, Joe Nasr ; Springer

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞıMI 

Dokümanlar

Ders Notları

Ödevler

Ödev, sunum

Sınavlar

Ara sınav, Final sınavı

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

60

Ödev

3

20

Sunum

1

20

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

40

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

60

Toplam

 

100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Tarımın ekonomik sorunlarını kavrayabilme; ekonomi uygulamaları için mikro ve makro düzeyde veri toplama, analiz etme, yorumlama; ekonominin temel prensiplerini tarımda uygulayarak üretimi artırma yollarını çözümleme; ileriye yönelik doğru karar alabilme; projeye dayalı çözümler üretebilme; çağdaş teknikler ile uygulayabilme becerisi.

 

 

 

 

 

 

2

Ulusal ve uluslararası tarımsal piyasaları izleyebilme, piyasa aktörlerinin davranışlarını anlayabilme; ekonomik ve politik gelişmelerin Türk tarım sektörü üzerine etkilerini tahmin edebilme, bunları yorumlama ve karar alma becerisi.

 

 

 

 

 

 

3

Pazarlama ilke ve yöntemlerinden yararlanarak tarım ürünlerinin pazarlanması; pazar araştırmaları konusunda temel bilgilere sahip olma ve yorumlama becerisi.

 

 

 

 

 

 

4

Tarımsal üretimle ilgili araç, gereç, yöntem ve donanımları tanıma; bitkisel ve hayvansal üretim tekniklerini ve modellerini uygulama; tarla bitkileri alanında bitki yetiştiriciliği, bitki ıslahı, tohumluk üretimi, genetik, fizyoloji, ekoloji, biyoteknoloji, bitki gen kaynakları, organik tarım ve çayır-mera yönetimi ve ıslahı ile ilgili bilgileri pratik ve teorik olarak kullanabilme becerisi.

 

 

X

 

 

 

 

5

Bilişim sistemleri alanındaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirme ve derinleştirme; bilişim sistemlerinde edinmiş olduğu bilgileri ilgili disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlama ve yeni bilgiler oluşturma; bilişim sistemlerindeki uygulamalarda karşılaşacağı karmaşık problemlere yeni yaklaşımlar geliştirme becerisi.

 

 

 

 

 

 

6

Hukuk alanında bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına hakim olma; ulusal ve uluslararası alanda karşılaştırmalı hukuk analizleri yapabilme; hukuk alanında edinilen bilgilerin, sosyal ve iktisadi alana aktarılmasını sağlama; disiplinler arası analiz yetisine sahip olma becerisi.

 

 

 

 

 

 

7

Örgüt/kurum için amaç ve hedef belirleme becerisi; proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; iş sağlığı ve güvenliği konularında bilinç; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.

 

 

 

 

 

 

8

İngilizce sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.

 

 

 

 

 

 

9

Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.

 

 

 

 

 

 

 

10

Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; biyolojik çeşitlilik, doğal kaynaklar,  hava, su, toprak kirliliği, geri dönüşüm, çevreye karşı duyarlılık, çevre koruma ilgili konularda toplumu bilgilendirme becerisi.

 

 

 

X

 

 

 

11

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.

 

 

 

 

 

 

 
 

AKTS İş Yükü Tablosu

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati)

14

3

42

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

10

1

10

Ara Sınavlara Hazırlık

1

7

7

Ara Sınav

1

2

2

Ödev

3

15

45

Sunum

1

10

10

Final Sınavına Hazırlık

1

10

10

Final

1

1

1

Toplam İş Yükü

 

 

127

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

5,08

Dersin AKTS Kredisi

 

 

5

 
2