Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
AGR 309
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Tarım turizmi; insanların tarım, gıda, doğal kaynaklar ve çevre etkileşiminde büyüyen bir endüstridir. Bu dersin amacı, küresel olarak büyüyen tarım turizmi endüstrisini tanıtmaktır.

Dersin İçeriği: 

Bu ders, öğrencilere büyüyen tarım turizmi endüstrisini keşfetme fırsatı sunmaktadır. Bu derste öğrencilere tarım, gıda, turizm, ekoloji, kültürlerarasılık, sürdürülebilirlik ve kırsal kalkınma bağlamında tarım turizmi tanıtılacaktır. Tarım turizminin boyutları ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel insan etkileşimi kapsamında tartışılacaktır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Benzetim, 5: Vaka Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Sunum C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Temel kavramlarını anlar; tarım turizmini tanımlar.

2,3,8,9,10

1,2,3

A,B,C

Tarım turizmi hakkında bilgi ve anlayış geliştirir.

2,3,8,9,10

1,2,3,4,5

A,B,C

Tarım turizminin kırsal kalkınmadaki rolünü ve etkisini kavrar.

2,3,8,9,10

1,2,3,4,5

A,B,C

Tarım turizmine yönelik eğlence, spor ve diğer tarımsal etkinlikler ve faaliyetler gibi tarım turizmi uygulamalarına ilişkin anlayış geliştirir.

2,3,8,9,10

1,2,3,4,5

A,B,C

İnsanlar ile tarım, gıda, doğal kaynaklar ve çevre arasındaki etkileşim hakkında anlayış geliştirir.

2,3,8,9,10

1,2,3

A,B,C

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Giriş

 

2

Tarım turizminin tanımlanması

Chapter-1

3

Tarım turizminin tarihi ve gelişimi

Chapter-2

4

Tarım turizminin kırsal kalkınmadaki rolü ve etkisi

Chapter-3

5

Tarım turizminin kültürler arası boyutu: Kültürel miras & Otantiklik & Kültürlerarası iletişim

Instructor notes

6

Tarım turizminde girişimcilik

Chapter – 5

7

Tarım turizminde konaklama

Chapte-15

8

Tarım turizmi modelleri

Chapter-10

9

Ara sınav

 

10

Tarım turizminde pazarlama ve tanıtım

Chapter- 11 & Chapter -12

11

Tarım turizmi faaliyetleri ve etkinlikleri

Chapter -10

12

Tarım turizmi ve sürdürülebilirlik: Sürdürülebilir tarım turizmi

Agritourism and Sustainability: What We Can Learn from a Systematic Literature Review. 

13

Tarım turizmine örnekler

Chapter-18

14

Tarım turizminde yeni yönelimler

Chapter-17 & Chapter-19

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

Sznajder, M., Przezbórska, L., Scrimgeour, F. (Eds.) Agritourism (2009, CABI)

Diğer Kaynaklar

Ammirato S, Felicetti AM, Raso C, Pansera BA, Violi A. Agritourism and Sustainability: What We Can Learn from a Systematic Literature Review. Sustainability. 2020; 12(22):9575. https://doi.org/10.3390/su12229575

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dokümanlar

Ders notları

Ödevler

Ödev, sunum

Sınavlar

Ara sınav, Final sınavı

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

30

Ödev

1

10

Sunum (Sözlü + Yazılı)

1

60

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Tarımın ekonomik sorunlarını kavrayabilme; ekonomi uygulamaları için mikro ve makro düzeyde veri toplama, analiz etme, yorumlama; ekonominin temel prensiplerini tarımda uygulayarak üretimi artırma yollarını çözümleme; ileriye yönelik doğru karar alabilme; projeye dayalı çözümler üretebilme; çağdaş teknikler ile uygulayabilme becerisi.

 

 

 

 

 

 

2

Ulusal ve uluslararası tarımsal piyasaları izleyebilme, piyasa aktörlerinin davranışlarını anlayabilme; ekonomik ve politik gelişmelerin Türk tarım sektörü üzerine etkilerini tahmin edebilme, bunları yorumlama ve karar alma becerisi.

 

 

X

 

 

 

3

Pazarlama ilke ve yöntemlerinden yararlanarak tarım ürünlerinin pazarlanması; pazar araştırmaları konusunda temel bilgilere sahip olma ve yorumlama becerisi.

 

 

 

 

X

 

4

Tarımsal üretimle ilgili araç, gereç, yöntem ve donanımları tanıma; bitkisel ve hayvansal üretim tekniklerini ve modellerini uygulama; tarla bitkileri alanında bitki yetiştiriciliği, bitki ıslahı, tohumluk üretimi, genetik, fizyoloji, ekoloji, biyoteknoloji, bitki gen kaynakları, organik tarım ve çayır-mera yönetimi ve ıslahı ile ilgili bilgileri pratik ve teorik olarak kullanabilme becerisi.

 

 

 

 

 

 

 

5

Bilişim sistemleri alanındaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirme ve derinleştirme; bilişim sistemlerinde edinmiş olduğu bilgileri ilgili disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlama ve yeni bilgiler oluşturma; bilişim sistemlerindeki uygulamalarda karşılaşacağı karmaşık problemlere yeni yaklaşımlar geliştirme becerisi.

 

 

 

 

 

 

6

Hukuk alanında bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına hakim olma; ulusal ve uluslararası alanda karşılaştırmalı hukuk analizleri yapabilme; hukuk alanında edinilen bilgilerin, sosyal ve iktisadi alana aktarılmasını sağlama; disiplinler arası analiz yetisine sahip olma becerisi.

 

 

 

 

 

 

7

Örgüt/kurum için amaç ve hedef belirleme becerisi; proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; iş sağlığı ve güvenliği konularında bilinç; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.

 

 

 

 

 

 

8

İngilizce sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.

 

 

 

 

X

 

9

Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.

 

 

 

 

 

X

 

10

Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; biyolojik çeşitlilik, doğal kaynaklar, hava, su, toprak kirliliği, geri dönüşüm, çevreye karşı duyarlılık, çevre koruma ilgili konularda toplumu bilgilendirme becerisi.

 

 

 

 

 

X

 

11

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.

 

 

 

 

 

 
 

AKTS İş Yükü Tablosu

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi

14

3

42

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)

16

3

48

Ara Sınav

1

3

3

Ödev

1

2

2

Sunum (Sözlü + Yazılı)

1

20

20

Final

1

3

3

Toplam İş Yükü

 

 

118

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

4.72

Dersin AKTS Kredisi

 

 

5

 
Hiçbiri