Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
AGR324
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
4
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Çiftlik yönetimin ilkeleri ve teknikleri konusunda farkındalık ve temel bilgi birikimi oluşturmak.

Dersin İçeriği: 

Tarımsal işletmelerde tarımsal faaliyetlerin yürütülmesi, tarımsal üretimin teknikleri, geliştirilmesi, yaygınlaştırılması, üretim teknikleri, tarımda değer zinciri, ürünlerin işlenmesi, ambalajlanması, etiketlenmesi, depolanması, taşınması, pazarlanması, kontrolü, sertifikalandırılması, denetimi.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Benzetim, 5: Vaka Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Sunum C: Ödev, D: Proje, E: Laboratuar

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Tarımda üretim modellerini kavrayarak bölgesel ve ülkesel düzeyde uygun işletme yöntemleri kullanabilir.

4,8

1,2,3

A,B,C,D

Dünya da tarımsal üretim farklı modelleri uygulayabilir ve bunları yönetebilir.

4,8

1,2,3

A,B,C,D

Çevre ve insan sağlığı ve tarımın sürdürülebilirliği açısından işletme yönetiminin önemini açıklayabilir.

4,8,10

1,2,3

A,B,C,D

Tarımsal üretimde işletme felsefesi, üretim ve pazarlama modellerini açıklayabilir.

4,8

1,2,3

A,B,C,D

İşletmede sürdürülebilir üretim, kar ve işletme entagrasyonunu açıklayabilir.

7,8

1,2,3

A,B,C,D

İşletmede bitkisel ve hayvansal ürünlerin birlikte üretimi ve yönetimini açıklayabilir.

7,8

1,2,3

A,B,C,D

Pestisit/kimyasal içermeyen bitkisel ve hayvansal üretim üretim teknolojilerini açıklayabilir.

4,8

1,2,3

A,B,C,D

Ürünlerin işlenmesi, depolanması, taşınması ve pazarlanmasını açıklayabilir.

3,4,8

1,2,3

A,B,C,D

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Tarımsal üretimin  genel esasları

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

2

Tarımsal üretimde çitlik yönetim modelleri

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

3

Entegre işletme yönetimi

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

4

Sebze üretimi, meyve üretimi, tahıllar ve yem bitkileri üretimi

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

5

Sera üretim modelleri, topraklı tarım modelleri (konvensiyonel, sürdürülebilir ve organik)

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

6

Toprak işlemeli ve işlemesiz üretim

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

7

Hayvansal üretim ve modelleri

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

8

Bitkisel ve hayvansal üretim tekniklerinin birlikte kullanımı

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

9

Vize

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

10

Tarımsal atıkların değerlendirilmesi ve sıfır atık

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

11

Toprak ıslahı ve biyolojik besleme ve mücadele ve arazi kalite indeksi

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

12

Hayvansal üretimde besleme bakım ve yönetim

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

13

Ürünlerin işlenmesi, ambalajlanması, etiketlenmesi

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

14

Ürünlerin depolanması, taşınması ve pazarlanması

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

The Farm Management Handbook 2017/18 Editor Kara Craig SAC Consulting September 2017 © SAC Consulting 2017 ISSN 0308-5708 ISBN 978-0-9931063-6-1

Diğer Kaynaklar

The Lean Farm: How to Minimize Waste, Increase Efficiency, and Maximize Value and Profits with Less Work 2015 Ben Hartmen

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dokümanlar

Ders Notları

Ödevler

Ödev, sunum

Sınavlar

Ara sınav, Final sınavı

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

 

60

Ödev

 

20

Sunum , Proje

 

20

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

40

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

60

Toplam

 

100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Tarımın ekonomik sorunlarını kavrayabilme; ekonomi uygulamaları için mikro ve makro düzeyde veri toplama, analiz etme, yorumlama; ekonominin temel prensiplerini tarımda uygulayarak üretimi artırma yollarını çözümleme; ileriye yönelik doğru karar alabilme; projeye dayalı çözümler üretebilme; çağdaş teknikler ile uygulayabilme becerisi.

 

 

 

 

 

 

2

Ulusal ve uluslararası tarımsal piyasaları izleyebilme, piyasa aktörlerinin davranışlarını anlayabilme; ekonomik ve politik gelişmelerin Türk tarım sektörü üzerine etkilerini tahmin edebilme, bunları yorumlama ve karar alma becerisi.

 

 

 

 

 

 

3

Pazarlama ilke ve yöntemlerinden yararlanarak tarım ürünlerinin pazarlanması; pazar araştırmaları konusunda temel bilgilere sahip olma ve yorumlama becerisi.

 

 

X

 

 

 

4

Tarımsal üretimle ilgili araç, gereç, yöntem ve donanımları tanıma; bitkisel ve hayvansal üretim tekniklerini ve modellerini uygulama; tarla bitkileri alanında bitki yetiştiriciliği, bitki ıslahı, tohumluk üretimi, genetik, fizyoloji, ekoloji, biyoteknoloji, bitki gen kaynakları, organik tarım ve çayır-mera yönetimi ve ıslahı ile ilgili bilgileri pratik ve teorik olarak kullanabilme becerisi.

 

 

 

 

 

X

 

5

Bilişim sistemleri alanındaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirme ve derinleştirme; bilişim sistemlerinde edinmiş olduğu bilgileri ilgili disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlama ve yeni bilgiler oluşturma; bilişim sistemlerindeki uygulamalarda karşılaşacağı karmaşık problemlere yeni yaklaşımlar geliştirme becerisi.

 

 

 

 

 

 

6

Hukuk alanında bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına hakim olma; ulusal ve uluslararası alanda karşılaştırmalı hukuk analizleri yapabilme; hukuk alanında edinilen bilgilerin, sosyal ve iktisadi alana aktarılmasını sağlama; disiplinler arası analiz yetisine sahip olma becerisi.

 

 

 

 

 

 

7

Örgüt/kurum için amaç ve hedef belirleme becerisi; proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; iş sağlığı ve güvenliği konularında bilinç; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.

 

 

X

 

 

 

8

İngilizce sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.

 

 

 

 

X

 

9

Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.

 

 

 

 

 

 

 

10

Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; biyolojik çeşitlilik, doğal kaynaklar,  hava, su, toprak kirliliği, geri dönüşüm, çevreye karşı duyarlılık, çevre koruma ilgili konularda toplumu bilgilendirme becerisi.

 

 

X

 

 

 

 

11

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)

14

3

42

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

14

2

28

Ödev

3

2

6

Sunum / seminer hazırlama

1

1

1

Ara sınavlara hazırlık

1

3

3

Ara sınavlar

1

1

1

Proje / yarıyıl ödevi

1

20

20

Arazi çalışması

4

10

40

Yarıyıl sonu sınavına hazırlık

7

2

14

Yarıyıl sonu sınavı

1

2

2

Toplam İş Yükü

 

 

157

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

6,28

Dersin AKTS Kredisi

 

 

6

 
Hiçbiri