Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
AGR206
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Öğrencilerin Avrupa Birliği ile ilgili bazı temel bilgileri öğrenerek, Türkiye ile AB tarımını ve tarım politikalarını karşılaştırmaya yetecek bilgi ve becerileri kazanmalarıdır.

Dersin İçeriği: 

Ekonomik entegrasyon kavramı ve aşamaları. Avrupa Birliği’nin doğuşu ve gelişimi. Avrupa Birliği’nin organları. Avrupa Birliği ortak politikaları, Avrupa Birliği ortak tarım politikası.Türkiye Avrupa Birliği ilişkileri. Gümrük Birliğinin etkileri ve sonuçları. Türkiye ve Avrupa Birliği’nde Tarım sektörünün yapısal durumu. Türkiye ve Avrupa Birliği’nde uygulanan tarım politikaları. Türkiye AB Gümrük Birliği Antlaşması. Türkiye’nin Avrupa Birliği tarım ve tarım politikalarına uyumu.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Benzetim, 5: Vaka Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Sunum C: Ödev, D: Proje, E: Laboratuar

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Uluslararası ekonomik entegrasyonun önemini kavrayabilir.

2

1,2,3

A,B,C

Uluslararası entegrasyon teorilerini anlayabilir, güncel gelişmeleri yorumlayabilir.

2,6

1,2,3

A,B,C

AB yapısını ve kurumlarını kavrayabilir.

2

1,2,3

A,B,C

AB ve Türkiye tarımsal yapısını ve tarım politikalarını analiz edip, yorumlayabilir.

2

1,2,3

A,B,C

Türkiye’nin AB’ne tam üyeliğinin tarım sektörü üzerine olası etkilerini analiz edebilir.

2

1,2,3

A,B,C

Dönem ödevlerini yazma deneyimleri ile AB ve Türkiye ilişkileri konusunda araştırma, analiz ve sentez yapma becerisinin geliştirebilir.

2,6,8,9,11

1,2,3

A,B,C

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Dersin kapsamı, gerekçesi, yararlanılabilecek kaynakların tanıtımı

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

2

Ekonomik entegrasyon kavramı ve aşamaları

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

3

Gümrük birliği teorisi ve gümrük birliğinin statik ve dinamik etkilerinin analizi

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

4

Ekonomik entegrasyon kavramı, Avrupa Birliği’nin doğuşu ve gelişimi

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

5

AB kurumları ve işleyişi; Avrupa zirvesi, Komisyonu, Konseyi, Parlamentosu

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

6

AB kurumları ve işleyişi; Adalet Divanı, Sayıştay, Avrupa Yatırım Bankası, Avrupa Merkez Bankası ve danışma kurumları

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

7

AB ortak politikaları

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

8

Arasınav

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

9

AB ortak tarım politikası doğuşu, gelişimi, uygulamalar ve son gelişmeler

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

10

Türkiye AB ilişkileri

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

11

Türkiye-AB gümrük birliği ve etkileri

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

12

Türkiye AB ilişkilerinde son dönem, adaylık süreci, müzakere süreci ve tarım

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

13

Türkiye ve AB’de tarım sektörünün yapısal durumu

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

14

Türkiye ve AB’de uygulanan tarım politikaları

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

 

Kaynaklar

Çeşitli yayınlar ve ders notları

Materyal Paylaşımı

Dokümanlar

Ders Notları

Ödevler

Ödev, sunum

Sınavlar

Ara sınav, Final sınavı

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

 

60

Ödev

 

20

Sunum

 

20

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

40

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

60

Toplam

 

100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Tarımın ekonomik sorunlarını kavrayabilme; ekonomi uygulamaları için mikro ve makro düzeyde veri toplama, analiz etme, yorumlama; ekonominin temel prensiplerini tarımda uygulayarak üretimi artırma yollarını çözümleme; ileriye yönelik doğru karar alabilme; projeye dayalı çözümler üretebilme; çağdaş teknikler ile uygulayabilme becerisi.

 

 

 

 

 

 

2

Ulusal ve uluslararası tarımsal piyasaları izleyebilme, piyasa aktörlerinin davranışlarını anlayabilme; ekonomik ve politik gelişmelerin Türk tarım sektörü üzerine etkilerini tahmin edebilme, bunları yorumlama ve karar alma becerisi.

 

 

 

X

 

 

3

Pazarlama ilke ve yöntemlerinden yararlanarak tarım ürünlerinin pazarlanması; pazar araştırmaları konusunda temel bilgilere sahip olma ve yorumlama becerisi.

 

 

 

 

 

 

4

Tarımsal üretimle ilgili araç, gereç, yöntem ve donanımları tanıma; bitkisel ve hayvansal üretim tekniklerini ve modellerini uygulama; tarla bitkileri alanında bitki yetiştiriciliği, bitki ıslahı, tohumluk üretimi, genetik, fizyoloji, ekoloji, biyoteknoloji, bitki gen kaynakları, organik tarım ve çayır-mera yönetimi ve ıslahı ile ilgili bilgileri pratik ve teorik olarak kullanabilme becerisi.

 

 

 

 

 

 

 

5

Bilişim sistemleri alanındaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirme ve derinleştirme; bilişim sistemlerinde edinmiş olduğu bilgileri ilgili disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlama ve yeni bilgiler oluşturma; bilişim sistemlerindeki uygulamalarda karşılaşacağı karmaşık problemlere yeni yaklaşımlar geliştirme becerisi.

 

 

 

 

 

 

6

Hukuk alanında bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına hakim olma; ulusal ve uluslararası alanda karşılaştırmalı hukuk analizleri yapabilme; hukuk alanında edinilen bilgilerin, sosyal ve iktisadi alana aktarılmasını sağlama; disiplinler arası analiz yetisine sahip olma becerisi.

 

X

 

 

 

 

7

Örgüt/kurum için amaç ve hedef belirleme becerisi; proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; iş sağlığı ve güvenliği konularında bilinç; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.

 

 

 

 

 

 

8

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.

 

 

 

 

X

 

9

Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.

 

 

 

 

X

 

 

10

Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; biyolojik çeşitlilik, doğal kaynaklar,  hava, su, toprak kirliliği, geri dönüşüm, çevreye karşı duyarlılık, çevre koruma ilgili konularda toplumu bilgilendirme becerisi.

 

 

 

 

 

 

 

11

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.

 

 

 

X

 

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)

14

3

42

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

14

5

70

Ara Sınav

1

2

2

Ödev

3

2

6

Sunum

1

2

2

Final

1

3

3

Toplam İş Yükü

 

 

125

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

5

Dersin AKTS Kredisi

 

 

5

 
2