Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
AGR202
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 

Zirai, meteorolojik, fenolik vb. yöntemlerle veri toplamak ve modellere dayalı veri işleme ile bilgiye dayalı kararlar almak için gerekli bilgileri aktarmak, bilişim sistemlerinin tarımsal üretimi artırmak için nasıl kullanılabileceğini açıklamak.

Dersin İçeriği: 

Sensörler, toprak analizi, uydu takibi gibi yöntemlerle veri toplama.  Toplanan verilerin bulut işlemleri ve yapay zeka algoritmalarıyla işlenmesi, modellere dayalı veri işleme, karar destekli tahmin ve raporlama.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Benzetim, 5: Vaka Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Sunum C: Ödev, D: Proje, E: Laboratuar

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Tarımsal üretim için veri toplamada kullanılan teknolojilerini tanımlayabilir.

5,11

1,2,3

A,B,C,E

Tarımsal üretim için gerekli verileri toplayabilir.

5,11

1,2,3

A,B,C,E

Topladığı verileri modelleyebilir.

5,11

1,2,3

A,B,C,E

Verilerle karar destekli tahmin yapabilir.

5,11

1,2,3

A,B,C,E

Bilişim teknolojilerini tarımsal üretimi artırmak ve girdileri azaltmak için kullanabilir.

5,11

1,2,3

A,B,C,E

Elde ettiği verileri ve bu verilere dayalı kararları raporlayabilir.

8,9, 11

1,2,3

A,B,C,E

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Tarımsal bilişim sistemlerine giriş

Ders notları

2

Veri toplama yöntemleri

Ders notları

3

Veri toplama yöntemleri

Ders notları

4

Verilerin modellenmesi

Ders notları

5

Verilerin modellenmesi

Ders notları

6

Verilere dayalı tahmin: Kuraklık, hastalık, rekolte vb. tahminler

Ders notları

7

Verilere dayalı tahmin: Kuraklık, hastalık, rekolte vb. tahminler

Ders notları

8

Arasınav

 

9

Karar destekli tahminlerin raporlanması ve verilerin değer zincirine dönüştürülmesi

Ders notları

10

Vaka analizi

 

11

Vaka analizi

 

12

Vaka analizi

 

13

Vaka analizi

14

Tekrar

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

Çeşitli yayınlar ve ders notları

Diğer Kaynaklar

 

Materyal Paylaşımı

Dokümanlar

Ders notları

Ödevler

Ödev, sunum

Sınavlar

Ara sınav, Final sınavı

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

 

60

Ödev

 

20

Sunum

 

20

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

40

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

60

Toplam

 

100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Tarımın ekonomik sorunlarını kavrayabilme; ekonomi uygulamaları için mikro ve makro düzeyde veri toplama, analiz etme, yorumlama; ekonominin temel prensiplerini tarımda uygulayarak üretimi artırma yollarını çözümleme; ileriye yönelik doğru karar alabilme; projeye dayalı çözümler üretebilme; çağdaş teknikler ile uygulayabilme becerisi.

 

 

 

 

 

 

2

Ulusal ve uluslararası tarımsal piyasaları izleyebilme, piyasa aktörlerinin davranışlarını anlayabilme; ekonomik ve politik gelişmelerin Türk tarım sektörü üzerine etkilerini tahmin edebilme, bunları yorumlama ve karar alma becerisi.

 

 

 

 

 

 

3

Pazarlama ilke ve yöntemlerinden yararlanarak tarım ürünlerinin pazarlanması; pazar araştırmaları konusunda temel bilgilere sahip olma ve yorumlama becerisi.

 

 

 

 

 

 

4

Tarımsal üretimle ilgili araç, gereç, yöntem ve donanımları tanıma; bitkisel ve hayvansal üretim tekniklerini ve modellerini uygulama; tarla bitkileri alanında bitki yetiştiriciliği, bitki ıslahı, tohumluk üretimi, genetik, fizyoloji, ekoloji, biyoteknoloji, bitki gen kaynakları, organik tarım ve çayır-mera yönetimi ve ıslahı ile ilgili bilgileri pratik ve teorik olarak kullanabilme becerisi.

 

 

 

 

 

 

 

5

Bilişim sistemleri alanındaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirme ve derinleştirme; bilişim sistemlerinde edinmiş olduğu bilgileri ilgili disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlama ve yeni bilgiler oluşturma; bilişim sistemlerindeki uygulamalarda karşılaşacağı karmaşık problemlere yeni yaklaşımlar geliştirme becerisi.

 

 

 

 

X

 

6

Hukuk alanında bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına hakim olma; ulusal ve uluslararası alanda karşılaştırmalı hukuk analizleri yapabilme; hukuk alanında edinilen bilgilerin, sosyal ve iktisadi alana aktarılmasını sağlama; disiplinler arası analiz yetisine sahip olma becerisi.

 

 

 

 

 

 

7

Örgüt/kurum için amaç ve hedef belirleme becerisi; proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; iş sağlığı ve güvenliği konularında bilinç; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.

 

 

 

 

 

 

8

İngilizce sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.

 

 

 

 

X

 

9

Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.

 

 

 

X

 

 

10

Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; biyolojik çeşitlilik, doğal kaynaklar,  hava, su, toprak kirliliği, geri dönüşüm, çevreye karşı duyarlılık, çevre koruma ilgili konularda toplumu bilgilendirme becerisi.

 

 

 

 

 

 

 

11

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.

 

 

X

 

 

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)

14

2

28

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

14

6

84

Ara Sınav

1

2

2

Ödev

6

3

18

Sunum

2

4

8

Final

1

3

3

Toplam İş Yükü

 

 

143

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

5,72

Dersin AKTS Kredisi

 

 

6

 
2