Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
AGR111
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 

Bu ders, tarımsal iletişim disiplininin teorik çerçevesini tanıtmayı ve öğrencilere tarım ve iletişim bağlamında disiplinlerarası bir anlayış kazandırmayı amaçlamaktadır.

Dersin İçeriği: 

Disiplinlerarası bir alan olarak tarımsal iletişimin akademik gelişimi ve önemi, tarımsal iletişimin yapısı ve işleyişi, tarımsal iletişimin temel unsurları ve tarımsal iletişimin tüm yönleri (tarımsal yayım, tarımsal eğitim, tarımsal okuryazarlık ve savunuculuk, tarımsal sürdürülebilirlik; tarım, gıda, doğal kaynaklar ve çevre sistemlerinde risk ve kriz yönetimi).

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Benzetim, 5: Vaka Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Sunum C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Tarım ve iletişim arasındaki ilişkiyi keşfeder.

2,7,9,10

1,2,3,4,5

A,B,C

Tarımsal iletişim disiplini hakkında bilgi sahibi olur.

2,7,9,10

1,2,3,4,5

A,B,C

İletişimin; tarım, gıda, doğal kaynaklar, çevre sistemleri ve kırsal konuları ulusal ve küresel düzeyde nasıl etkilediğine dair bir anlayış geliştirir.

2,7,9,10

1,2,3,4,5

A,B,C

Tarımsal iletişimde bilgi kaynaklarını, iletişim kanallarını ve hedef kitleleri tanımlar.

2,7,9,10

1,2,3,4,5

A,B,C

Tarımsal iletişimde yaygın olarak kullanılan iletişim teorilerini ve yöntemlerini öğrenir.

2,7,9,10

1,2,3

A,B,C

Tarım, gıda, doğal kaynaklar, çevre sistemleri ve kırsal konular hakkında iletişim bilimleri perspektifinden disiplinlerarası bir anlayış ve bilgi geliştirir.

2,7,9,10

1,2,3,4,5

A,B,C

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Tarımsal iletişime giriş

Ders notu

2

Tarımsal iletişim kavramının tanımı

Ders notu

3

Tarımsal iletişimin tarihi ve akademik gelişimi

Ders notu

4

Tarımsal iletişimin yapısı ve işleyişi

Ders notu

5

Tarımsal iletişimin rolü ve önemi

Ders notu

6

Tarımsal iletişim bilgisinin unsurları

Ders notu

7

Ara sınav

 

8

Tarımsal yayım ve Tarımsal eğitim

Ders notu

9

Tarımsal okuryazarlık

Ders notu

10

Tarımsal savunuculuk

Ders notu

11

Tarımsal sürdürülebilirlik

Ders notu

12

Tarım, gıda, doğal kaynaklar ve çevre sistemlerinde risk ve kriz yönetimi

Ders notu

13

Tarımsal iletişimde teori, yöntem ve araştırma alanları

Ders notu

14

Tekrar

 
 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

Eğitmen notları

Diğer Kaynaklar

 Zumalt, J.R. (2007). Identifying the core periodical literature of the Agricultural Communications Documentation Center. Journal of Agricultural & Food Information, 8(3). 1-26.

Grunig, J. E., Nelson, C. L., Richburg, S. J., ve White, T. J. (1988). Communication by agricultural publics: Internal and external orientations. Journalism Quarterly, 65, 26-38.

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dokümanlar

Ders notları

Ödevler

Ödev, sunum

Sınavlar

Ara sınav, Final sınavı

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

60

Ödev

1

20

Sunum

1

20

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

40

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

60

Toplam

 

100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Tarımın ekonomik sorunlarını kavrayabilme; ekonomi uygulamaları için mikro ve makro düzeyde veri toplama, analiz etme, yorumlama; ekonominin temel prensiplerini tarımda uygulayarak üretimi artırma yollarını çözümleme; ileriye yönelik doğru karar alabilme; projeye dayalı çözümler üretebilme; çağdaş teknikler ile uygulayabilme becerisi.

 

 

 

 

 

 

2

Ulusal ve uluslararası tarımsal piyasaları izleyebilme, piyasa aktörlerinin davranışlarını anlayabilme; ekonomik ve politik gelişmelerin Türk tarım sektörü üzerine etkilerini tahmin edebilme, bunları yorumlama ve karar alma becerisi.

 

 

X

 

 

 

3

Pazarlama ilke ve yöntemlerinden yararlanarak tarım ürünlerinin pazarlanması; pazar araştırmaları konusunda temel bilgilere sahip olma ve yorumlama becerisi.

 

 

 

 

 

 

4

Tarımsal üretimle ilgili araç, gereç, yöntem ve donanımları tanıma; bitkisel ve hayvansal üretim tekniklerini ve modellerini uygulama; tarla bitkileri alanında bitki yetiştiriciliği, bitki ıslahı, tohumluk üretimi, genetik, fizyoloji, ekoloji, biyoteknoloji, bitki gen kaynakları, organik tarım ve çayır-mera yönetimi ve ıslahı ile ilgili bilgileri pratik ve teorik olarak kullanabilme becerisi.

 

 

 

 

 

 

 

5

Bilişim sistemleri alanındaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirme ve derinleştirme; bilişim sistemlerinde edinmiş olduğu bilgileri ilgili disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlama ve yeni bilgiler oluşturma; bilişim sistemlerindeki uygulamalarda karşılaşacağı karmaşık problemlere yeni yaklaşımlar geliştirme becerisi.

 

 

 

 

 

 

6

Hukuk alanında bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına hakim olma; ulusal ve uluslararası alanda karşılaştırmalı hukuk analizleri yapabilme; hukuk alanında edinilen bilgilerin, sosyal ve iktisadi alana aktarılmasını sağlama; disiplinler arası analiz yetisine sahip olma becerisi.

 

 

 

 

 

 

7

Örgüt/kurum için amaç ve hedef belirleme becerisi; proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; iş sağlığı ve güvenliği konularında bilinç; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.

 

 

X

 

 

 

8

İngilizce sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.

 

 

 

 

 

 

9

Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.

 

 

 

 

 

X

 

10

Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; biyolojik çeşitlilik, doğal kaynaklar, hava, su, toprak kirliliği, geri dönüşüm, çevreye karşı duyarlılık, çevre koruma ilgili konularda toplumu bilgilendirme becerisi.

 

 

 

 

X

 

11

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.

 

 

 

 

 

 
 

AKTS İş Yükü Tablosu

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi

14

3

42

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)

16

3

48

Ara Sınav

1

3

3

Ödev

1

20

20

Sunum

1

4

4

Final

1

3

3

Toplam İş Yükü

 

 

116

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

4.64

Dersin AKTS Kredisi

 

 

5

 
1