Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English

2021 Yılı Yayınları

Atılgan Ö. 2021. Family Business Institutionalization: Impact on Financial Performance in an Emerging Economy, Journal of East European Management Studies, 26(1), doi.org/10.5771/0949-6181-2021-1-147

 

2020 Yılı Yayınları

Atılgan, Ö. 2020. The Relationship between Family Power and Board Communication Quality, 3rd International Conference on Business, Management and Economics (ICBME), ISBN: 978-609-8239-82-9

Atılgan, Ö. 2020. The Role of Quality Management in Firm Performance. Handbook of Research on Quality Management for Competitive Advantage in Global Markets, ISBN10: 1799850366.

Coşkun, H. E. K. T., 2020, Animal-Human Relationship Throughout the History, "İktisat ve Sosyal Bilimlerde Güncel Araştırmalar, 4(2)."

Coşkun, H. E. K. T., 2020, "The Decivilization and Depacification of the Ottoman Empire/Turkey  and the Balkans in the 19th and 20th Centuries: A Case for  the Civilizational Theory.", "To Democratize or Not? Trials and Tribulations  in the Postcolonial World, 60."

 

2019 Yılı Yayınları

Atılgan, Ö. 2019. The role of Market Orientation and Organizational Capabilities of Family Businesses on Competitive Advantage, Competitiveness, Organizational Management and Governance in Family Firms, IGI Global, ISBN10:1799816559.

Atılgan, Ö. 2019. Open Innovation and Its Applicability in SMEs. Handbook of Research on Entrepreneurship, Innovation, and Internationalization. IGI Global, ISBN10: 152258479X.

Atılgan, Ö. 2019. The role of Market Orientation and Organizational Capabilities of Family Businesses on Competitive Advantage, Competitiveness, Organizational Management and Governance in Family Firms, IGI Global, ISBN10:1799816559.

Coşkun, H. E. K. T., Ahlers Y. (2019). Psychological Problems of Child Refugees. İktisat ve Sosyal Bilimlerde Güncel Araştırmalar, 3(2): 263-282.

Coşkun, H. E. K., & Ahlers, Y. (2019). A New Form of Extremism. In Bayındır Goularas G., Turkan Zeynep, I. (Eds.). Refugee Crises and Migration Policies: From Local to Global, 71.

 

2018 Yılı Yayınları

Toplu Yaşlıoğlu, D. & Atılgan, Ö. 2018. Karanlık Üçlü Ölçeği: Türkçe’ ye Uyarlama, Güvenilirlik ve Geçerlilik Çalışması, (Dirty Dozen Scale: Adaptation To Turkish, Reliability and Validity), Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5(3), 725-739. https://doi.org/10.30798/makuiibf.435604

Atılgan, Ö. 2018. Şirket Başarısı ve Borsada İşlem Görmesine Göre Tepe Yöneticisi Değişim Oranı Farklılaşır mı ?, (Does the CEO Turnover Rate Change According to the Firm Success and Stock Exhange Listing), Kars Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (21), 207-224. DOI: 10.9775/kausbed.2018.015

Coşkun, H. E. K. T. (2018). Almanya ve Türkiye’de Devlet ve Ulus İnşası Süreçlerinin Kıyaslanması. İktisat ve Sosyal Bilimlerde Güncel Araştırmalar, 2(2): 237 – 253.

Coşkun, H. E. K. (2018). The Innerworld of Young Generations with Turkish Descent in Germany. In Bayındır Goularas G., Turkan Zeynep, I. (Eds.). International Migration and Challenges in the Beginning of the Twenty-First Century, 179.

Coşkun, H. E. K. (2018). The Psychogenesis of Migration. In Bayındır Goularas G., Turkan Zeynep, I. (Eds.). International Migration in the 21st Century - Problems and Solutions, 173.

 

2017 Yılı Yayınları

Atılgan, Ö. 2017. A Model Proposal for the Effect of Global Standardization and Localization Trend on Knowledge Management Process in Multinational Companies”, Asian Research Journal of Business Management, 4(4), 14-20. DOI: 10.24214/ARJBM/4/4/1420

Atılgan, Ö. 2017. Yönetim Kurulu Büyüklüğü, Bağımsız Üye Oranı ve Kadın Üye Oranı İle Finansal Performans İlişkisi, (The Relationship Between Board Size, Proportion of Independent Board Members, Women on Board and Financial Performance), Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 32(2), 315-354, DOI: 10.24988/deuiibf.2017322654.

Atılgan, Ö. 2017. İş Tatmini ile İşgören Performansı İlişkisi: Öğretim Üyeleri Üzerinde Bir Araştırma”, (The Relationship Between Job Satisfaction and Work Performance), Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8(15), 35-55. DOI: 10.18394/iid.440968.

Atılgan, Ö., & Güner, B. 2017. The Effect of Direct Taxes On Newly Established Firms: The Case of Turkey For 1985-2015 Period, Journal of Academic Value Studies, 3(5), 1-10, DOI: 10.23929/javs.420.

Coşkun, H. E. K. T. (2017). The Established and the Outsiders-Theorem Instead of ‘‘Racism’’: A Figuration of Power Assymmetrie. İktisat ve Sosyal Bilimlerde Güncel Araştırmalar, 1(1), 97-125.

Coşkun, H. E. K. (2017, November 22). Brutality and Violence in the Ottoman Empire during the Balkan Wars. Paper presented at the International Tricontinental Conference of Yeditepe University. İstanbul.

Coşkun, H. E. K. (2017). On the Development of Time, Calender and Direction Concepts in the Early Eurasian Nomads (Part 1). Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 4(8), 1-14.

Coşkun, H. E. K. (2017). On the Development of Time, Calender and Direction Concepts in the Early Eurasian Nomads (Part 2). Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 4(9), 1-14.

KÜRSAT COSKUN HASRET ELÇIN (2017). Aspects Of The State Formation Process In The Ancient Nomadic Societies Of Eurasia. Eurasian Journal of Researches in Socail and Economics (Yayın No: 4524889)

 

2016 Yılı Yayınları

Atılgan, Ö. & Aynacı, T. 2016. BİST’ deki Aile İşletmelerinin Yönetim Kurullarında Kadın Üyeler, (Women on Board in Family Firms in Istanbul Stock Exchange), 7. Aile İşletmeleri Kongresi, Nisan 2016, İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul-Türkiye, ISBN: 978-605-4763-56-6.

 

2015 Yılı Yayınları

Tengiz Y. & Aydeniz, E.Ş. An investigation of the effects of basic economical indicators on cash to cash cycle and working capital in retail firms which are listed in stock exchange in financial supply chain management between 2000-2014, XIII. International Logistics and Supply Chain Congress; İzmir 22-23 October 2015.

Yusuf Tengiz; E. Şule Aydeniz; 2000-2014 Yılları Arasında Türkiye ve Rusya’da Finansal Risklerin Temel Ekonomik Veriler Üzerine Etkilerinin Analizi; International Conferance on Euroasien Economies; Kazan-Russia; 9-11 September 2015.

 

2014 Yılı Yayınları

Aydeniz Şule. 2014. Değere Dayalı Yönetim Kararlarında Firma Karlılıklarının Firma Değeri Üzerine Etkilerinin Analizi: İMKB'ye Kote Otomotiv Firmaları Üzerine Bir Çalışma (2000-2013); 18. Ulusal Finans Sempozyumu; Denizli; 15-18 Ekim 2014.

Atılgan, Ö. 2014. BİST 50 Şirketlerinin İnsan Kaynakları Politikalarının SPK’ nın Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyumu Üzerine Bir Çalışma, (A Research on the Complience of Human Resource Policies of Public Listed Turkish Firms with the Corporate Governance Principles), 1. Üretim Ekonomisi Kongresi, 21-22 Mart 2014, İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul-Türkiye, ISBN: 978-605-4763-18-4

 

2013 ve Öncesi Yayınlar

Elmas., S., Atılgan, Ö. 2013. “Workplace Bullying and Its Effects on the Intention to Leave the Organization”, 9th EBES Conference, EBES Publications, Rome, ISBN: 978-605-61069- 8-9.

Aydeniz, E. Şule; Die Auswirkungen von Finanzrisiken auf das Finanzmanagement von Automobilunternehmen in der Türkei; Bank Archiv; Bank Verlag; August 2012; 8/12: 529-536

Şule Aydeniz; Hazal Yakut; “TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜNÜN FİNANSAL VE YATIRIM YAPILARINI KRİZ VE KRİZ SONRASI DÖNEMLERDE ETKİLEYEN MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELERİN ANALİZİ: İMKB’YE KOTE TEKSTİL VE HAZIR GİYİM FİRMALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (1999-2009)”; Uluslararası Muhasebe ve Finans Sempozyumu; Gaziantep 31 Mayıs-2 Haziran 2012; s. 250-266.

E. Şule Aydeniz; Aracı Kuruluş Varantları ve Riskten Korunma İşlevi; Riskonomi Dergisi; Ant Yayıncılık; Sayı: 8; Ağustos-Eylül 2010.

E. Şule Aydeniz; Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası'nda Dövize Dayalı Gelecek İşlemlerinde Baz Riski ve Riskten Korunma (Hedging) İşlemine Etkisi: Şubat 2005-Ağustos  2007; Muhasebe-Finansman Dergisi; Sayı: 40; Ekim 2008.

E. Şule Aydeniz; Riskten Korunmak için Döviz Üzerine Vadeli İşlem Sözleşmesinin Firmalarda Uygulanması; Öneri-Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enst. Dergisi; Sayı: 27; Yıl: 13; Ocak 2007.

E. Şule Aydeniz; AB Sürecinde Türkiye'deki KOBİ'ler için Yeni Bir Finansman İmkanı: Mezzanine Finansmanı ve Türkiye'de Uygulanabilirliliği; 3. KOBİ'ler ve Verimlilik Kongresi; Kültür Üniversitesi; İstanbul 17-18 Kasım 2006.

E. Şule Aydeniz; Türk Otomotiv Ana Sanayii İşletmelerinde Döviz Kuru Risk Yönetimi; 8. Ulusal Finans Sempozyumu; Düzenleyen: İstanbul Teknik Üniversitesi; İstanbul 27-28 Ekim 2004.

Gökşenli, Şule; Zwischenform der Eigen- und Fremdfinanzierung; Öneri-Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enst. Dergisi; Sayı: 15; Yıl: 6; Ocak 2001.

Gökşenli, Şule; "Geleneksel Maliyet Muhasebesinden Stratejik Maliyet Yönetimi Yaklaşımına Geçiş"; Öneri-Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enst. Dergisi; Sayı: 7; Yıl: 4; Haziran 1997.

Behrendt, Joachim; Gökşenli, Şule; "Mali Bilanço Hazırlama Politikaları"; Öneri-Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enst. Dergisi; Sayı: 2;Yıl: 1; Ocak 1995.