Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
BBA 362
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Bu dersin amacı öğrencilere nihai tüketiciler hakkında kapsamlı bir bakış açısı kazandırmaktır. Tüketim ve tüketici karar verme sürecinin psikolojik, sosyolojik ve kültürel yönlerine odaklanarak tüketicilerin dünyasına daha derinlemesine bakmayı öğretir.

Dersin İçeriği: 

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrencilerden beklenenler: 
●    Tüketimin algılanma, öğrenme ve motivasyon süreçlerini tanımlamak. 
●    Kimlik ve tüketim arasındaki ilişkiyi açıklamak, 
●    Tüketicilerin tutumlarını etkileyen faktörleri açıklamak, 
●    Tüketicilerin karar verme sürecini ve tüketim sürecinin farklı aşamalarını tartışmak, 
●    Sosyal sınıf, alt kültür ve kültürün tüketiciler üzerindeki etkilerini tanımlamak, 
●    Farklı pazarlama stratejilerinin tüketici davranışını nasıl etkilediğini tartışmak,

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Soru-Cevap Yöntemi 3. Tartışma Yöntemi 4. Örnek Olay Yöntemi 5. Uygulamalı Çalışmalar 6. Problem Çözme Yöntemi
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A:Sınav, B:Ödev, C: Sunum, D.Proje

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program

Öğrenme

Çıktıları

Öğretim

Yöntemleri

Ölçme

Yöntemleri

1) Tüketici davranışını, tüketici karar süreçlerini anlamada ne kadar önemli olduğunu ve pazarlama yönetiminde nasıl kullanıldığını tanımlar. 1,2,3,7 1,2,3,4 A, B, C, D
2) Tüketici davranışı kavramının ana boyutlarını tanımlayabilecek ve bunların müşterileri segmente etmede nasıl kullanılabileceğini anlayabilir. 1,2,3,6,7,8,9 1,2,3,4 A, B, D
3) Tüketicilerin hem tüketim karar verme hem de fiili tüketim süreçlerinde algı, motivasyon, öğrenme ve tutum oluşturma aşamalarını tanımlayabilecektir. 1,2,3,4,5,7 1,2,3,4 A, B, C, D
4) Farklı kültürel ve sosyolojik geçmişlere sahip tüketicilerin tüketim kararlarını etkileyen başlıca dış faktörleri tanımlayabilecektir. 1,2,3,7,10 1,2,3,4 A, B, C, D
5) Tüketici davranışı kavramındaki sürekli değişen eğilimleri anlamak için çeşitli tüketici karar verme modellerini birleştirecektir. 1,2,3,7,10 1,2,3,4 A, B, C, D

 

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI  
Hafta Konular Ön Hazırlık  
1 Giriş + Ders İzlencesi  
2 Satın Almak, Sahip Olmak ve Olmak: Tüketici Davranışına Giriş Bölüm 1 + Ders notları +Ek Okumalar
3 Tüketici Refahı Bölüm 2+ Ders notları +Ek Okumalar
4 Algı Bölüm 3 + Ders notları +Ek Okumalar
5 Öğrenme ve Hafıza Bölüm 4 + Ders notları +Ek Okumalar
6 Motivasyon ve Duygu Bölüm 5+ Ders notları +Ek Okumalar
7 VİZE SINAVI  
8 Benlik: Zihin, Cinsiyet ve Beden Bölüm 6 + Ders notları +Ek Okumalar
9 Kişilik, Yaşam Tarzı ve Değerler Bölüm 7 + Ders notları +Ek Okumalar
10 Tutumlar ve İkna eden İletişim Bölüm 8 + Ders notları +Ek Okumalar
11 Karar verme Süreci Bölüm 9 + Ders notları +Ek Okumalar
12 Satınalma, Tüketim ve Elden çıkarım Bölüm 10 + Ders notları +Ek Okumalar
13 Grup Etkisi ve Sosyal Medya  Bölüm 10 + Ders notları +Ek Okumalar
14 Gelir ve Sosyal Sınıf Bölüm 1 + Ders notları +Ek Okumalar
15 Alt Kültürler ve Kültür Bölüm 1 + Ders notları +Ek Okumalar
16 Proje sunumları  

 

 

Kaynaklar

ÖNERİLEN KAYNAKLAR
Ders kitabı Solomon, M.R. (2020). Consumer Behavior, Solomon 13th Edition, Pearson.
Ek kaynaklar

Schiffman, Leon G., Wisenblit, Joseph, Consumer behavior 12 Ed. | Upper Saddle River, New Jersey : Pearson Education, | ISBN 9780134734828

 Batı U. (2018). Tüketici Davranışları 2. Baskı, Alfa Yayınları.

Koç, E. (2013). Tüketici Davranışı ve Pazarlama Stratejileri (5. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

 

 

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dokümanlar YULearn üzerinden
Ödevler YULearn üzerinden
Sınavlar  

 

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
IN-TERM STUDIES ADET KATKI ORANI
Vize sınavı 1 30
Proje & Sunum 1 20
Derse devam & Katılım   10
Final sınavı   40
Toplam   100
Final Sınavının Başarıya Oranı   40
Dönem içi çalışmaların başarıya oranı   60
Toplam   100

 

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 İşletme fonksiyonlarına ilişkin tüm bilgileri tanımlayabilir.         X  
2 İşletme alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.         X  
3 Kavram, düşünce ve vakaları bilimsel yöntemlerle açıklayabilir, nitel ve nicel verileri yorumlayabilir ve değerlendirebilir, sorunları tanımlayabilir ve çözüm önerileri geliştirebilir.         X  
4 İş yaşamında çeşitli iletişim kanallarını etkin bir biçimde kullanabilir.        X    
5 Etik değerleri benimser ve uygulayabilir.       X    
6 Sosyal sorumluluk ve aktif vatandaşlık anlayışıyla hareket edebilir.       X    
7 Edindiği bilgi ve becerileri, eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir..       X    
8 Kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma, iş güvenliği ve sürdürülebilirlik konularını yorumlayabilir.     X      
9 Takım içerisinde etkin olarak çalışabilir ve takımın başarısı için inisiyatif alabilir.         X  
10 Çeşitliliği yönetebilir ve savunabilir.       X    

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Adet Süre

/(Saat)

Toplam

İşyükü
(Saat)

Ders Süresi  (Sınav haftası dahil: 16x Toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Proje & Sunum 1 15 15
Final sınavı 1 20 20
Toplam İş Yükü     147
Toplam İş Yükü / 25 (saat)     5,88
Dersin AKTS Kredisi     6

 

 

Hiçbiri