Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
TKL 202
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
2
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 

Öğrencilerin Türkçenin özelliklerini ve işleyiş kurallarını bilerek yazılı ve sözlü anlatımda doğru ve etkili kullanma becerilerini geliştirmek

Dersin İçeriği: 

Türkçenin sözvarlığı, edebi metinlerin incelenmesi, resmî yazışma ve bilimsel araştırma yazım kuralları ve uygulamaları, sözlü anlatım türleri ve uygulamaları

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yön. 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Yazılı sınav 2. Çoktan seçmeli test 3. Boşluk -doldurma 4. Doğru -Yanlış 5. Sözlü sınav 6. Portfolyo

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) ) Bilgilendirici ve kurgusal metinlerde konuyu, konuya bakış açısını ve ana düşünceyi anlamayı sağlamak,

1,4

1

1

2) Türkçenin anlatım olanaklarını kavramalarını sağlamak,

1,4

1

1

3) Bilgilendirici ve kurgusal metinleri anlama, yorumlama ve uygulama becerilerini geliştirmek,

1,4

1

1

4) Dilekçe, özgeçmiş, rapor, tutanak, iş mektuplarının yazışma kurallarını öğrenmelerini sağlamak,

1,4

1

1

5) Yazılı ve sözlü anlatım becerilerini geliştirmelerini sağlamak.

1,4

1

1

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Tanışma, dersin içeriği ve işlenişi hakkında bilgi

İlgili okumalar

2

Bilgilendirici ve kurgusal yazılar; metinde konu, bakış açısı, plan, ana fikir

İlgili okumalar

3

Sözcük türleri, paragraf, anlatım biçimleri

İlgili okumalar

4

Dilekçe yazımı, özgeçmiş hazırlama

İlgili okumalar

5

Yazılı anlatım türleri: anı, gezi, günlük, mektup

İlgili okumalar

6

Yazılı anlatım türleri: Makale, deneme, köşe yazısı, eleştiri

İlgili okumalar

7

Rapor, tutanak

İlgili okumalar

8

Ara sınav.

İlgili okumalar

9

Bilimsel araştırma, özet çıkarma, not alma, kaynakça ve dipnot kuralları

İlgili okumalar

10

Türkçenin sözvarlığı (yerli ve yabancı sözcükler, deyimler)

İlgili okumalar

11

Türkçenin sözvarlığı (atasözleri, kalıp sözler, ikilemeler…)

İlgili okumalar

12

Türkçenin söz dizimi ve semantik yönleri

İlgili okumalar

13

Kurgusal anlatım türleri (roman, öykü, tiyatro)

İlgili okumalar

14

Sözlü anlatım türleri

İlgili okumalar

 

Kaynaklar

Kaynaklar

Aksan, Doğan (1999), Anlambilim, Ankara, Engin yayınevi

Aksan, Doğan(1987), Her Yönüyle Dil, Ana Çizgileriyle Dilbilim,3 cilt , Ankara

Aksan, Doğan(1996), Türkçenin Sözvarlığı, Ankara, Engin Yayınevi

Aksan, Doğan (2000), Türkiye Türkçesinin Dünü, Bugünü, Yarını, Ankara, Bilgi yayınevi

Atay, Falih Rıfkı (2004), Çankaya, İstanbul, Pozitif yayınları

Atay, Oğuz (2012), Bir Bilim Adamının Romanı Mustafa İnan,36.b., İstanbul,İletişim Yay.

Atay, Oğuz(2013), Günlük,16. b., İstanbul, İletişim Yay.

Boysan, Aydın(1997), Yollarda, Dünyadan Gezi Yazıları, 2. b., Ankara, Bilgi Yayınevi

Ergin, Muharrem (2014), Türk Dil Bilgisi, İstanbul, Bayrak Yay.

Kongar, Emre (2008), Kızlarıma Mektuplar Yaşamdan Satırbaşları, 45.b., İstanbul, Remzi Kitabevi

Korkmaz, Zeynep ve diğerleri (1995), Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Ankara,           Yüksek Öğretim Kurulu Matbaası

Özdemir, Emin (2008), Sözlü Yazılı Anlatım Sanatı Kompozisyon, İstanbul, Remzi Kitabevi

Tanpınar, Ahmet Hamdi (2004), Saatleri Ayarlama Enstitüsü, İstanbul, Dergah Yayınları

TTürkçe Sözlük (2011), Türk Dil Kurumu Yayınları, 11. b., Ankara

Yazım Kılavuzu (2009), Türk Dil Kurumu Yayınları, 26. b., Ankara

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

Ders öncesi dağıtılan fotokopiler

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

ADET

KATKI YÜZDESİ

Vize

1

50

Finalin Başarıya Oranı

1

50

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

50

Toplam

 

100

       
 

 

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Orta öğretim Türk dili ve edebiyatı derslerinde yer alan Türk dili tarihi konuları için gerekli bilgilere sahip olmak.

     

X

 

2

Orta öğretim Türk dili ve edebiyatı derslerinde yer alan Türkiye Türkçesi ve dilbilgisi konuları için gerekli bilgilere sahip olmak.

 

       

X

3

Türkçenin tarihsel söz varlığı ve filolojik evrimi hakkında bilgi sahibi olmak.

       

X

4

Türkçenin tarihi boyunca geçirdiği kültürlenme evrelerine, sözlü ve yazılı kaynaklarına vakıf olmak.

       

X

5

Türkçenin çağdaş lehçeleri ve bu lehçelerin edebiyat varlığı hakkında bilgi sahibi olmak.

   

X

   

6

Orta öğretim Türk dili ve edebiyatı derslerinde yer alan Türk edebiyatı tarihi konuları için gerekli bilgilere sahip olmak.

     

X

 

7

Orta öğretim Türk dili ve edebiyatı derslerinde yer alan, Türk edebiyatının önemli figürleri (yazar, şair, eleştirmen ya da edebiyat tarihçisi) hakkındaki konular için gerekli bilgilere sahip olmak.

   

X

   

8

Türk edebiyatının modernleşme öncesi söz varlığına, ortaçağ ve erken modern dönem yazılı / sözlü temel kaynaklarına vakıf olmak.

   

X

   

9

Yeni Türk edebiyatının, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e uzanan tarihsel bağlamı hakkında bilgi sahibi olmak.

 

X

     

10

Türk modernleşmesinin dinamikleri ile modern Türk edebiyatının gelişimine dair müfredat bilgilerini sentezleyebilmek, Türk edebiyatı tarihçiliğinin kurumsallaşma sürecine eleştirel yaklaşabilmek.

   

X

   

11

Milli Eğitim Bakanlığı’nın orta öğretim öğrencileri için belirlediği “100 temel eser” için eleştirel okumalar yaptırabilmek.

 

X

     

12

Başat edebî türler ve edebî biçimler ve edebiyat tarihi hakkındaki genelgeçer bilgileri, edebî türlerin ulus aşırı / sözel düzlemde yayılması ve edebiyatın modernleşme ile birlikte ulusal bir kurum olarak yazı ile organize edilmesine dair kuramsal bilgilerle sentezleyebilmek.

 

X

 

 

 

13

Alan eğitimi için özgün materyaller tasarlayabilmek, yeni projeler geliştirip alan eğitimine özel öğretim yöntemlerine uyarlayabilmek.

 

 

X

 

 

 

14

Beşeri bilimler alanında kullanılan paleografya bilgisini, araştırma yöntemlerini, sunum tekniklerini ve alıntılama sistemlerini kullanabilmek.

 

 

 

X

 

 

15

Türk edebiyatının, dünya edebiyatları arasındaki yerine dair tarihsel ve eleştirel bir bakış açısı geliştirebilmek.

 

X

 

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)

15

2

30

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

15

1

15

Ara Sınav

1

2

2

Kısa Sınav

-

-

-

Ödev

1

1

1

Final

1

2

2

Toplam İş Yükü

 

 

50

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

2

Dersin AKTS Kredisi

 

 

2

 
1