Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ECON 122
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
7
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Dersin amacı ekonominin temel bilgilerinin öğrenciye aktarılması ve iktisadi düşünme sisteminin benimsetilmesidir.Öğrencileri özellikle milli gelir, enflasyon, işsizlik, ekonomik büyüme ve ekonomik politikaların kısa ve uzun dönemli etkileri konularında bilgilendirmektir. Ders makro ekonominin giriş aşamasındaki temel kavramları içermektedir. Ekonomide yaşanan güncel sorunlara ilişkin olarak milli gelir, işsizlik, enflasyon, büyüme , para ve maliye politikaları başlıca konuları oluşturmaktadır.

Dersin İçeriği: 

Ekonomi, bireylerin ve toplumların sınırsız insan isteklerini karşılamak için kıt kaynakları nasıl kullanmayı seçtiklerinin incelenmesidir. Makroekonomi genel ekonomiye odaklanır. Öğrenciler belirli makroekonomik olayları ve büyüme, çıktı, işsizlik ve enflasyon gibi sorunları açıklamak için tasarlanan ekonomik modellerle tanışacaklardır. Ayrıca, finansal sistemin belirli yönlerini analiz edeceğiz. Ayrıca, farklı hükümet politikalarının genel ekonomiyi etkilemedeki güçlü ve zayıf yönlerini analiz edeceğiz.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Deney C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenim Çıktıları Öğrenim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Milli gelir kavramını ve hesaplanma yöntemlerini öğretir. 1, 2, 4, 6 1, 2, 3 A, C
TÜFE kavramını ve buna bağlı olarak enflasyon hesaplaması konusunda bilgilendirir 1, 2, 4, 6 1, 2, 3 A, C
İşsizlik kavramını ve emek piyasasının işleyişi konusunda bilgi verir 1, 2, 4, 6 1, 2, 3 A, C
Parasal sistem ve enflasyon ilişkisini anlatır 1, 2, 4, 6 1, 2, 3 A, C
Maliye ve para politikalarının ekonomi üzerindeki etkilerini anlatır 1, 2, 4, 6 1, 2, 3 A, C
Ekonomik büyüme kavramı ve kaynaklarını öğretir 1, 2, 4, 6 1, 2, 3 A, C

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse giriş. Ekonomiye giriş
2 1 Makroekonomik kaygılar
2. Büyüme
3. İşsizlik
4. Enflasyon ve Deflasyon
5. Dairesel akış şeması
6. Üç pazar alanı
7 Hükümetin Makroekonomideki Rolü
8. Makroekonominin kısa bir tarihi.
Bölüm 20: Makroekonomiye Giriş
3 1. Gayri Safi Yurtiçi Hasıla
2. GSYİH'nın hesaplanması, Harcama yaklaşımı
3. Gelir yaklaşımı
4. Nominal ve gerçek GSYİH
5. Gerçek GSYİH'nin hesaplanması
6. GSYİH deflatörünün hesaplanması
7. GSYİH kavramının sınırlamaları.
Bölüm 21: Milli Çıktı ve Milli Gelirin Ölçülmesi
4 1. İşsizlik
2. İşsizliğin ölçülmesi
3. İşsizlik oranının bileşenleri
4. İşsizlik oranı türleri
6. Enflasyon ve deflasyon
7. Tüketici fiyat endeksi ve pazar sepeti.
8. Enflasyonun hesaplanması
9. Enflasyonun maliyetleri
10. Faiz oranı ve enflasyon.
Bölüm 22: İşsizlik ve Enflasyon
5 1. İşsizlik
2. İşsizliğin ölçülmesi
3. İşsizlik oranının bileşenleri
4. İşsizlik oranı türleri
6. Enflasyon ve deflasyon
7. Tüketici fiyat endeksi ve pazar sepeti.
8. Enflasyonun hesaplanması
9. Enflasyonun maliyetleri
10. Faiz oranı ve enflasyon.
Bölüm 22: İşsizlik ve Enflasyon
6 1. Keynesyen tüketim teorisi
2. Toplam tüketim fonksiyonu ve grafik
3. Agrega kaydetme fonksiyonu
4. Planlanan yatırım ve fiili yatırım
5. Planlanan yatırım ve faiz oranı
6. Denge çıktısının (gelirinin) belirlenmesi
7. Dengeye tasarruf / yatırım yaklaşımı
8. Denge ayarı
9. Yatırım değişiklikleri için çarpan denklemi.
Bölüm 23: Toplam Harcama ve Denge Çıktısı
7 1. Bir ekonomide hükümetin rolü.
2. Denge çıktısının (gelirinin) belirlenmesi
3. İşyerinde maliye politikası: Çarpan Etkileri
4. Hükümet harcama çarpanı
5. Vergi çarpanı
6. Dengeli bütçe çarpanı
7. Otomatik dengeleyiciler ve dengesizleştiriciler
8. Tam istihdam bütçesi.
Bölüm 24: Hükümet ve Maliye Politikası
8 Ara sınav Ara Sınav Haftası
9 1. Para Nedir?
2. Emtia ve fiat parası
3. Para arzının ölçülmesi
4. Bankalar nasıl para yaratıyor, tarihsel bir bakış açısı
5. Modern bankacılık sistemi
6. Para yaratma, T hesabı
7. Para çarpanı
8. Para talebi
9. Faiz oranları ve menkul kıymet fiyatları
10. Federal Rezerv'in faiz oranını, zorunlu karşılık oranını, iskonto oranını, açık piyasa işlemlerini nasıl kontrol ettiği.
Bölüm 25: Para, Federal Rezerv ve Faiz Oranı
10 1. Para Nedir?
2. Emtia ve fiat parası
3. Para arzının ölçülmesi
4. Bankalar nasıl para yaratıyor, tarihsel bir bakış açısı
5. Modern bankacılık sistemi
6. Para yaratma, T hesabı
7. Para çarpanı
8. Para talebi
9. Faiz oranları ve menkul kıymet fiyatları
10. Federal Rezerv'in faiz oranını, zorunlu karşılık oranını, iskonto oranını, açık piyasa işlemlerini nasıl kontrol ettiği.
Bölüm 25: Para, Federal Rezerv ve Faiz Oranı
11 1. Kısa vadede Toplam Arz (AS) eğrisi
2. IS eğrisi
3. Faiz oran denklemi ile Fed kuralını açıklama
4. Toplam Talep (AD) eğrisi
5. Nihai denge
6. Uzun dönem AS eğrisi.
Bölüm 26: Toplam Çıktı, Fiyat Düzeyi ve Faiz Oranının Belirlenmesi
12 1. Kısa vadede Toplam Arz (AS) eğrisi
2. IS eğrisi
3. Faiz oran denklemi ile Fed kuralını açıklama
4. Toplam Talep (AD) eğrisi
5. Nihai denge
6. Uzun dönem AS eğrisi.
Bölüm 26: Toplam Çıktı, Fiyat Düzeyi ve Faiz Oranının Belirlenmesi
13 1. Maliye politikasının etkileri
2. Para politikasının etkileri
3. Maliyet şokları
4. Talep tarafı şokları
Bölüm 27: AS / AD Modelinde Politika Etkileri ve Maliyet Şokları
14 Son İnceleme Son İnceleme

Kaynaklar

Ders Kitabı Karl E. Case, Ray C. Fair (2017). Principles of Economics  (12th.ed.), Pearson, Global Edition.
Diğer Kaynaklar N. Gregory Mankiw (2020). Principles of Macroeconomics. (9th.ed.), Cengage Learning.
Rober Frank, Ben Bernanke, Kate Antonovics, Ori Heffetz (2019). Principles of Macroeconomics (7th.ed.), McGraw-Hill Education.

Materyal Paylaşımı

Ödevler Her konu hakkında konun anlaşıldığını test etmek üzerine verilen ödevler

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALAR SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 80
Kısa Sınav (yoklama, sözlü, sunum, vs) 2 10
Ödevler 3 10
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl İçinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
    1 2 3 4 5
1 Türkiye ve Dünya daki güncel ekonomik gelişmeleri uluslararası politik ekonominin ışığında takip ve analiz ederek Türkiye ekonomisinin Dünya ekonomisiyle etkileşimini inceleyebilir.      X    
2 İktisadi düşüncenin gelişiminin ve birikiminin farkında olarak, güncel iktisadi sorunların analizinde kullanılabilecek farklı iktisat kuramlarını test etmeye yönelik kalitatif ve kantitatif bilgi ve yöntemlere hakim olur.        X  
3 İktisat alanında geçerliliği ve yaygın kullanımı olan bilişim teknolojilerini etkin şekilde kullanmayı öğrenerek istatistiksel ve ekonometrik analizler yapabilir.          
4 İktisat alanında öğrenmeyi öğrenerek konusuyla ilgili Türkçe ve İngilizce kaynaklar kullanarak bireysel veya takım şekilde araştırma ve çalışma yapabilir.          X
5 Etik değerlerin bilincinde olarak sosyal sorumluluk kavramının bireysel, toplumsal ve ekolojik boyutlarını bilir ve bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık görevini anladığını gösterebilir.           
6 Ulusal ve uluslararası akademik ve profesyonel ortamlarda bilgisini, çalışmalarının sonuçlarını, fikir ve yorumlarını, alanındaki veya başka disiplin ve birimlerdeki kişilere, gerekli verileri kullanarak açık ve net bir şekilde Türkçe veya İngilizce olarak ifade edebilir, sunabilir, paylaşabilir.           X
7 Çağdaş toplumların esasını oluşturan sosyal hakların evrenselliği ve sosyal adalet kavramlarını, toplumsal gelişmenin ve küresel rekabet edebilirliğin gereği olan bilimsel bakış açısının önemini anladığını gösterebilir.          

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15 x toplam ders saati) 15 3 45
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 15 4 60
Ara Sınav 1 20 20
Kısa Sınav   (yoklama, sözlü, sunum, vs) 0 0 0
Ödev 3 10 30
Final 1 20 20
Toplam İş Yükü     175
Toplam İş Yükü / 25 (s)     7
Dersin AKTS Kredisi     7
1