Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ATD 315
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Ders, kültürel değerlerin ulusal ve uluslararası yönetimsel süreçler üzerindeki etkisine vurgu yaparak, bu farklılıkları yönetmeyi öğretmeyi amaçlamaktadır.

Dersin İçeriği: 

Kültür kavramı, Kültürün evreleri, kültürel değerler, alt kültür kavramı, Ulusal kültür üzerindeki etkiler, Kültürel profillerin oluşturulması, Dünyadaki Farklı Kültürler ve Yönetim Tarzları

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Benzetim, 5: Vaka Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Sunum, C: Ödev, D: Proje, E: Kısa Sınav (Quiz)

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Öğrenciler ulusal kültürler ve konu hakkında çeşitli akademisyenlerin yaptığı çalışmalarını inceleyerek kültür konusundaki bilgilerini zenginleştireceklerdir. 9,13,15 1,2,3,4 A,B,C,E
Öğrenciler çeşitli kültürel boyutlar hakkında bilgi sahibi olacaklar ve bu boyutların çeşitli ülkelerdeki yansımalarını öğreneceklerdir 2,3,4 1,2,3,4 A,B,C,E
Derse katılan öğrenciler kültürel farklılıkların yönetilmesine yönelik bilgi sahibi olacaklardır. 1,2,10,15 1,2,3,4 A,B,C,E
Öğrenciler kültürel boyutların çeşitli kurumsal yapılar ile etkileşimi hakkında bilgi sahibi olacaklardır 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 A,B,C,E
Değişik kültürlerden gelen çalışanlar ve farklı ülke çalışanları ile yapılan toplantılarda iletişimin önemini ve yönetilmesini öğreneceklerdir 1,2,3,5 1,2,3,5 A,B,C,E

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Kültür Kavramına Giriş Ders Kitabı
2 Kültürün Anlamı Ders Kitabı
3 Kültürler Arası Farklılıklar Ders Kitabı
4 Kluckhohn ve Strodtbeck’in Yaklaşımarı Ders Kitabı
5 Hofstede’nin Araştırması ve Kültürel Boyutlar Ders Kitabı/Notlar
6 Schwartz’ın Değerler Araştırması Ders Kitabı
7 Trompenaars’ın Kültürel Boyutları Ders Kitabı/Notlar
8 Hofstede, Trompenaars ve GLOBE Karşılaştırması Ders Kitabı
9 Kurumsal ve Ulusal Kültür Ders Kitabı
10 Kültür ve Kurumsal Yapılar Ders Kitabı/ Internet Araştırması
11 Kültürlerarası iletişim Ders Kitabı
12 Farklı Kültürlerde Çalışanların Motivasyonu Ders Kitabı
13 Farklı Kültürlerde Liderlik Ders Kitabı
14 Dersin Genel Olarak Değerlendirilmesi Ders Kitabı
15 Final Sınavı  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu     
Thomas, D. C. & Peterson M. F. (2018) Cross-Cultural Management: Essential Concepts. 4th Edition. Sage Publications. California
Diğer Kaynaklar Deresky, H. (2017).  International Management: Managing Across Borders and Cultures, Text and Cases, Global Edition, 9/E. Fourth Edition. Prentice Hall, New Jersey

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar Öğrencilere Yönelik Hazırlanan Power Point Sunumları
Ödevler Dönem Projesi ve ilgili konularda makaleler
Sınavlar Örnek projeler üzerinden sunum tekniklerine yönelik çalışmalar

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Kısa Sınav 1 30
Ara Sınav 2 35
Ödev/Sözlü Sunum 3 35
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
No Program Öğrenme Çıktıları KATKI
1 2 3 4 5
1 İşletme hakkında temel terimlere hakim olmak ve bunu kurumlara, iş yönetimine ve uygulamalara yoğunlaşmasını sağlamak. Bu sayede sorunları analiz edip çözüm üretebilmek.        x  
2 Sosyal davranış, kişilik ve kurum kültürü gibi konuların küresel düzeyde etkisini yorumlayabilmek ve öngörülebilir fırsatların geçerlilik kazanmasını sağlamak.         x
3 Öğrenilen bilgileri sahada uygulayabilme ve bunların yetkin bir şekilde kullanılabilirliğini sağlamak.         x
4 İşletmelerin ekonomik ve hukuki problemlerini inceleme ve onlara çözüm üretebilmek. x        
5 Dış ticaret üzerinde devletin etkisini fırsatlar perspektifinde doğru araştırıp, yorumlayabilmek.   x      
6 Küresel düzeni, ekonomik ve siyasi açıdan doğru analiz edebilme ve coğrafi özelliklerin etkisini bu perspektiften yorumlayabilmek.   x      
7 İşletmelerde etik dışı durumlarda sorunu önceden görebilme ve önleme kabiliyetine sahip olmak ile bunu çeşitli işlevsel alanlarda uygulayabilme becerisini kazanmak.        x  
8 Dünya’nın büyük ekonomilerini analiz edebilme ve küresel mali tablonun şekillenmesinde çok-uluslu ve finans şirketlerinin hangi ölçü ve katma değer ile yer aldığını incelemek.  x        
9 Uluslararası pazarlara giriş kaidelerini gösterme ve faaliyet alanı dahilinde markalaşma ve iletişim stratejileri geliştirebilme yetisi sağlamak.     x    
10 Yönetim, kontrol ve karar alma yeteneği kazandırma ve bunu sosyal ve mesleki ilişkilerde kullanabilmek.        x  
11 Ülkelerin uluslararası ekonomi politikalarının dış politika ve bölgeler kapsamında değerlendirilmesini sağlamak. x        
12 İstatistiki bilgileri öğrenme ve uygulama becerisi kazandırma ve bunu projelendirmek.  x        
13 Verilerin toplanması ve yorumlanması aşamasında toplumsal sorumluluk bilinciyle etik ilkeleri anlayabilme ve uygulayabilmek.                                                                                              x    
14 Ürettiği projeleri toplum yararına kullanabilme ve duyarlılıkla paylaşabilmek.  x        
15 Kültürlerarası farklılığın Uluslararası ticarette meydana getirdiği ötekileştirme üzerinde stratejik karar alabilme ve uygulayabilmek.         x
16 Uluslararası ilişkiler bağlamında Türkiye'nin dış siyasetini analiz edebilme ve katma değer sağlayabilmek. Bu bağlamda uluslararası ve uluslar üstü kurumların politikalarını yorumlayabilmek. x        
17 Öğrenilen bilgilerin bilgisayar ortamında uygulama ortamı verilerek bunların fonksiyonel değerlerini görebilme ve analiz edebilme becerisini  sağlamak. x        
18 Ulusal ve uluslararası pazara hakim olma ve tüketicinin pazar değerlendirmesi üzerindeki etkisi analiz etme becerisi sağlamak. Doğru tüketici tercihlerini belirleyebilmek.  x        

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 3 45
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 15 1 15
Ödev/Sunum 1 15 15
Final 1 20 20
Toplam İş Yükü     150
Toplam İş Yükü / 25 (s)     6.0
Dersin AKTS Kredisi     6

 

Hiçbiri