İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI BİLGİ PAKETİ

Kuruluş

İşletme bölümü Yeditepe Üniversitesinin kuruluş tarihi olan 1996 yılında İ.İ.B.F bünyesinde eğitim vermeye başlamıştır.

Amaç

Programın temel amacı; gerçek hayattaki olayları ve sorunları geniş bir perspektif ile değerlendirebilecek, topluma katkıda bulunabilecek üretken bireyler yetiştirmektir.

Hedef

Programın temel hedefi işletme alanındaki gelişmeleri, bu gelişmelerin kültürel ve sosyal sonuçlarını analiz edebilen, ilgili problemlere güncel analitik araçları uygulayarak çözümler üretebilen, profesyonel ve etik değerlere sahip, iletişim becerilerini etkin kullanabilen mezunlar yetiştirmektir.

Kazanılan Derece

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "işletme alanında lisans diploması" derecesi alılar.

Derecenin Düzeyi

Lisans.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Programa öğrenci kabulü "Yeditepe Üniversitesi Hakkında" bölümünde yer alan "Öğrenci Kabulü" başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Önceki öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek Öğretim krumlarında önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması dikey, yatay, ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK" kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal veya non-formal) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Yeditepe Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve

4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Program Profili

Amaç: Günümüz iş dünyasının teknolojik ve yenilikçilik açısından duyduğu ihtiyacı karşılayabilecek, kültürel ve sosyo-demografik farklılaşma gösteren insan gücünü etkin biçimde kullanabilecek bilgi ve becerileri öğrencilerimize kazandırmaktır.

Hedef: Yönetim ve organizasyon alanında öğrencilerimizi iş dünyasının tüm kurum ve aktörleri arasına, içinde olduğumuz yüzyılın gerektirdiği çağdaş bilgi ve eleştirel bakış açısına sahip  bireyler olarak yetiştirmektir.

Bölüm Olanakları

İşletme bölümünde tam zamanlı olarak 4 Profesör, 8 Doçent, 3 Yardımcı Doçent, 3 Öğretim görevlisi, 2 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır.

Öğrenciler, Stratejik yönetim ve liderlik, Girişimcilik, Muhasebe ve Denetim, Finans, Pazarlama, Bilgi Teknolojileri alanlarına odaklanabilme olanağına sahiptirler. Ayrıca, öğrencilerimiz bilgisayar laboratuarlarında iş dünyasına ilişkin konularda araştırmalar ve veri analizleri yapabilmek için uygulamalı bir eğitim de almaktadırlar.  Ek olarak, gerekli şartları sağlayan öğrencilere Avrupa ve dünyanın farklı üniversiteleriyle yapılan ERASMUS ve değişim programları çerçevesinde değişik ülkelere giderek en az bir dönem eğitim görme olanağı da tanınmaktadır.

Mezunlarının İstihdam Profilleri

Sürekli bir gelişim ve değişim sürecinde olan ülkemizde mezunlarımız, ürün ve hizmet farkı gözetmeksizin tüm sektörlerde aranan özelliklere sahip profesyoneller olarak yetişmektedirler. Bunun için İşletme Bölümü, bankacılıktan, pazarlama ve üretime, muhasebe ve finansmandan, reklamcılığa, insan kaynaklarından satın almaya kadar hem kamu hem de özel sektörün ihtiyaç duyduğu her alanda yetiştirdiği donanımlı elemanlarla ülkemizin en önemli insan gücü kaynaklarından birisi olma niteliğindedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarında Lisanüstü programlade öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Programda yer alan her ders için uygulanan sınav türleri ve ölçme ve değerlendirme biçimleri "Ders Öğretim Planlarında" ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

Mezuniyet Koşulları

Yeterlilik koşulları ve kuralları açıklandığı gibidir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme)

Tam zamanlı.

Adres ve İletişim Bilgileri

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü İnönü Mah. Kayışdağı Cad. 26 Ağustos Yerleşimi, 34755 Ataşehir, İstanbul. Hukuk Binası 5. Kat

İşletme Bölümü Başkanı

Prof. Dr. Dursun Arıkboğa isletme@yeditepe.edu.tr

 

 

1.Bilgi

 1. Kuramsal, Olgusal

Örgüte / kuruma ilişkin eleştirel düşünebilir, işletme bilim alanında ve uzmanlaştığı alt dallardaki (yönetim ve organizasyon, muhasebe ve finansman, sayısal yöntemler, üretim ve pazarlama) bilgilerini diğer alanlardan gelen bilgilerle ilişkilendirebilir, bütünleştirerek yorumlayabilir, yeni bilgileri oluşturabilir, ve disiplinlerarası etkileşimi anladığını gösterebilir.

2.Beceriler

 1. Bilişsel, Uygulamalı
 1. Analitik düşünce yapısına sahip olduğunu ve işletme bilim alanında ve uzmanlık dallarında (yönetim ve organizasyon, muhasebe ve finansman, sayısal yöntemler, üretim ve pazarlama) edindiği ileri düzeydeki kurumsal ve uygulamalı bilgileri kullanabildiğini gösterebilir.
 2. Edindiği kuramsal, olgusal ve araştırma yöntemleri bilgileri ile nicel ve nitel verileri değerlendirebilir, yorumlayabilir, sorunları tanımlayabilir, veri analizi yapabilir, ve sonuçları değerlendirerek çözümler üretebilir.

3.Yetkinlikler

3.1. Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

 1. Bağımsız çalışma/proje/araştırma yapmak için gerekli bilgi birikimi, disiplin ve sorumluluğa sahip olur, ve konu ile ilgili kapsamlı bir araştırma ve/veya proje raporu hazırlayabilir.
 2. Ulusal ve uluslararası dinamiklerin değişkenliğini göz önünde bulundurarak profesyonel hayatta başarılı olmak için esnek düşünebilmenin ve yaratıcı çözümler üretebilmenin önemini anladığını gösterebilir.
 3. İşletme bilim alanında ve uzmanlık dallarında (yönetim ve organizasyon, muhasebe ve finansman, sayısal yöntemler, üretim ve pazarlama) geçerliliği ve yaygın kullanımı olan bilişim teknolojilerini etkin şekilde kullanabilir.
 4. İşletme bilim alanı ve uzmanlık dalları (yönetim ve organizasyon, muhasebe ve finansman, sayısal yöntemler, üretim ve pazarlama) ile ilgili çağdaş kavram, teori ve modelleri, alan bilgisini sürekli geliştirmek için gerekli kaynaklara nasıl ulaşacağını ve alanının tarihsel gelişimini bilir, alanı ile ilgili konularda problem çözmek, analiz ve araştırma yapmak için alana özgü araştırma yöntemleri kullanabilir.

 

3.2Öğrenme Yetkinliği

 1. Hızla değişen iş küresel koşullarda işletme bilim alanında ve yoğunlaştığı alt dallarda (yönetim ve organizasyon, muhasebe ve finansman, sayısal yöntemler, üretim ve pazarlama) edindiği bilgileri eleştirel olarak değerlendirebilir, sahip olduğu bilginin yeterliliğini ve öğrenme gereksinimlerini tespit edebilir, eksikliklerini gidermek için öğrenimini yönlendirebilir.
 2. Eleştirel bakış açısına sahip olduğunu, kişisel ve profesyonel gelişimi için bilgi güncellemenin ve yaşam boyu öğrenmenin önemini anladığını gösterebilir.

3.3İletişim ve Sosyal Yetkinlik

 1. İşletme bilim dalındaki ve yoğunlaştığı alt alanlardaki (yönetim ve organizasyon, muhasebe ve finansman, sayısal yöntemler, üretim ve pazarlama) küresel dinamikleri anlayabilecek, takip edebilecek ve yorumlayabilecek; uluslararası kurumsal düzeyde, etkin, yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek İngilizce bilgisine sahip olduğunu gösterebilir.
 2. Ulusal ve uluslararası akademik ve profesyonel ortamlarda bilgisini, çalışmalarının sonuçlarını, fikir ve yorumlarını, genel işletme bilim alanında ve yoğunlaştığı alt dallardaki (yönetim ve organizasyon, muhasebe ve finansman, sayısal yöntemler, üretim ve pazarlama) bilgi ve deneyimini başka disiplin ve birimlerdeki kişilere, gerekli verileri kullanarak, açık ve net bir şekilde Türkçe ve/veya İngilizce olarak ifade edebilir, sunabilir ve paylaşabilir.
 3. Kültürler ve bireyler arasındaki farklılıklara saygı gösterilmesinin önemini anladığını gösterebilir, farklı kültürlerden bireylerin oluşturduğu sosyal ve profesyonel ortamlarda gerekli empatiyi göstererek iletişim kurabilir.

3.4Alana Özgü Yetkinlik

 1. İşletmelerde takım ve proje çalışmalarına etkin katkı sağlayabildiğini, gereken sorumluluğu alabildiğini ve liderlik rolünü üstlenmeye yatkın olduğunu gösterebilir.
 2. Kurum ve örgüt için hedef ve amaç belirleyebilir, bunlara yönelik veya performans iyileştirici proje tasarımı ve planlaması yapılabilir.
 3. İş etiği ve sosyal sorumluluk kavramlarına hakim olur, bu kavramların uygulamalarını değerlendirebilir ve bu ilkelere uygun davranmanın topluma değer katmak için ne derece önemli olduğunu anladığını gösterebilir.
 4. Sosyal sorumluluk kavramının bireysel, toplumsal ve ekolojik boyutlarını bilir, bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık görevini anladığını gösterebilir.
 5. Çağdaş toplumların esasını oluşturan sosyal hakların evrenselliği ve sosyal adalet kavramlarını, toplumsal gelişmenin ve küresel rekabet edebilirliğin gereği olan bilimsel bakış açısının önemini anladığını gösterebilir.
 6. Kurumsal sürdürülebilirlik için kalite yönetiminin, iş sağlığı ve güvenliğinin, kurumsal sosyal sorumluluğun, profesyonel ve kültürel saygının ve kurumsal etik prensiplerinin önemini anladığını gösterebilir.
 7. İşletme bilim alanını ve uzmanlık dallarını (yönetim ve organizasyon, muhasebe ve finansman, sayısal yöntemler, üretim ve pazarlama) çevreleyen hukuki, siyasi, ekonomik, ve sosyal konularda uluslararası boyutta temel bilgiye sahip olduğunu gösterebilir.

Eğitim Öğretim Yöntemleri

Öğretme - öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir.

Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir*:

(*) Dersin özelliklerine göre burada belirtilen yöntemlerin biri veya birkaçı uygulanabilir.

 

Eğitim - Öğretim Yöntemleri*

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Ders

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

 

Tartışmalı Ders

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Özel Destek / Yapısal Örnekler

Önceden planlanmış özel beceriler

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Rol Yapma / Drama

Önceden planlanmış özel beceriler

Standart derslik teknolojileri, özel donanım

Problem Çözme

Önceden planlanmış özel beceriler

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Vaka Çalışması

Önceden planlanmış özel beceriler

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

 

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme,soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

 

Küçük Grup Tartışması

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme,

eleştirel düşünme soru geliştirme

 

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Gösterim

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme

Gözleme imkan verecek gerçek ya da sanal ortam

Benzetim

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, bilişim becerileri

Gözleme imkan verecek gerçek ya da sanal ortam

 

Seminer

Araştırma - yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, bilişim, Dinleme ve anlamlandırma, yönetsel beceriler

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz, özel donanım

 

Grup Çalışması

Araştırma - yaşam boyu öğrenme, yazma,

okuma, bilişim, eleştirel düşünme, soru geliştirme, yönetsel beceriler,takım çalışması

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, çevrimiçi sohbet, Web tabanlı tartışma forumları

Saha / Arazi Çalışması

Gözlem/durumları işleme, Araştırma - yaşam

boyu öğrenme,yazma,okuma

 

Laboratuar

Gözlem/durumları işleme, Bilişim, yönetsel

beceriler, takım çalışması

Özel donanım

Ödev

Araştırma - yaşam boyu öğrenme,

yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri

tabanları, e-posta

Sözlü

Araştırma - yaşam boyu öğrenme, durumları

işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum

 

İnceleme / Anket

Çalışması

Araştırma - yaşam boyu öğrenme, yazma,

okuma

 

 

Panel

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam

araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz, özel donanım

 

Konuk Konuşmacı

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam

araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz, özel donanım

 

Öğrenci Topluluğu Faaliyetleri / Projeleri

Gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması, Araştırma - yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, yönetsel beceriler, Önceden planlanmış özel beceriler

 

 

                 İŞLETME BÖLÜMÜ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BİRİNCİ DÖNEM

Dersin Kodu

 

Dersin Adı

Önkoşul

T

U

L

Kredi

AKTS

BBA

101

İşletmeye Giriş

 

3

0

0

3

7

HUM

103

Uygarlık Tarihi

 

2

0

0

2

3

ECON

111

Mikro İktisatın Temelleri

 

3

0

0

3

7

HTR

301

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

 

2

0

0

2

2

MATH

133

Temel Matematik

 

3

0

0

3

5

TKL

201

Türk Dili ve Edebiyatı I

 

2

0

0

2

2

LAW

123

Hukuka Giriş

 

3

0

0

3

4

 

 

Toplam

 

18

0

0

18

30

 

             

 

İKİNCİ DÖNEM

Dersin Kodu

 

Dersin Adı

Önkoşul

T

U

L

Kredi

AKTS

BBA

102

Yönetimin Temelleri

 

3

0

0

3

5

BBA

203

Çok Kültürlü İş İletişimi

 

3

0

0

3

5

STAT

410

Istatistik

 

3

0

0

3

5

ECON

122

Makro İktisatın Temelleri

 

3

0

0

3

7

HTR

302

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

 

2

0

0

2

2

TKL

202

Türk Dili ve Edebiyatı II

 

2

0

0

2

2

LAW

192

İş Hukuku

 

3

0

0

3

4

 

 

Toplam

 

19

0

0

19

30

 

             

 

ÜÇÜNCÜ DÖNEM

Dersin Kodu

 

Dersin Adı

Önkoşul

T

U

L

Kredi

AKTS

BBA

201

Örgütsel Tasarım ve Teorisi

BBA 102

3

0

0

3

6

BBA

206

İnsan Kaynakları Yönetimi

 

3

0

0

3

6

BBA

205

Yönetsel Düşünce

 

3

0

0

3

6

BBA

241

Finansal Muhasebe (+lab)

 

2

0

2

3

6

BBA

261

Pazarlama Yönetimi

 

3

0

0

3

6

 

 

Toplam

 

14

0

2

15

30

 

             

 

DÖRDÜNCÜ DÖNEM

Dersin Kodu

 

Dersin Adı

Önkoşul

T

U

L

Kredi

AKTS

BBA

202

Örgütsel Davranış

BBA 102

3

0

0

3

6

BBA

204

Girişimcilik İlkeleri

 

3

0

0

3

6

BBA

210

Kurumsal Sosyal Sorumluluk

 

3

0

0

3

6

BBA

242

Finansal Raporlama ve Analiz

BBA 241

3

0

0

3

6

BBA

364

Stratejik Pazarlama

BBA 261

3

0

0

3

6

 

 

Toplam

 

15

0

0

15

30

BEŞİNCİ DÖNEM

Dersin Kodu

 

Dersin Adı

Önkoşul

T

U

L

Kredi

AKTS

BBA

341

Yönetim Muhasebesi

BBA 241

3

0

0

3

7

BBA

343

İşletme Finansmanı

BBA 242

3

0

0

3

7

BBA

382

Üretim ve Operasyon Yönetimi

 

3

0

0

3

6

RSCH

410

Bilimsel Araştırma Metodları

 

3

0

0

3

4

 

 

Fakülte Seçmeli I

 

3

0

0

3

6

 

 

Toplam

 

15

0

0

15

30

 

             

 

ALTINCI DÖNEM

Dersin Kodu

 

Dersin Adı

Önkoşul

T

U

L

Kredi

AKTS

BBA

345

Maliyet Muhasebesi

BBA 241

3

0

0

3

6

BBA

347

Finansal Piyasalar ve Kurumlar

BBA 242

3

0

0

3

6

BBA

383

Yönetim Bilimi   

 

3

0

0

3

6

BBA

384

Yönetim Bilgi Sistemleri

 

3

0

0

3

6

 

 

Fakülte Seçmeli II

 

3

0

0

3

6

 

 

Toplam

 

15

0

0

15

30

 

             

 

YEDİNCİ DÖNEM

Dersin Kodu

 

Dersin Adı

Önkoşul

T

U

L

Kredi

AKTS

BBA

363

Marka Yönetimi

BBA 261

3

0

0

3

5

BBA

401

Uluslararsı İşletme

 

3

0

0

3

5

BBA

491

Staj      

 

0

0

0

NC

4

 

 

Fakülte Seçmeli III

 

3

0

0

3

6

 

 

Fakülte Seçmeli IV

 

3

0

0

3

6

 

 

Serbest Seçmeli I

 

3

0

0

3

5

 

 

Toplam

 

15

0

0

15

31

 

             

 

SEKİZİNCİ DÖNEM

Dersin Kodu

 

Dersin Adı

Önkoşul

T

U

L

Kredi

AKTS

BBA

402

Stratejik Yönetim

BBA 201

2

0

2

3

6

BBA

481

Proje Yönetimi   

 

3

0

0

3

6

 

 

Fakülte Seçmeli V

 

3

0

0

3

6

 

 

Fakülte Seçmeli VI

 

3

0

0

3

6

 

 

Serbest Seçmeli II

 

3

0

0

3

5

 

 

Toplam

 

14

0

2

15

29

 

 

Genel Toplam

 

 

 

 

127

240

 

FAKÜLTE SEÇMELİ*

 

             

 

Dersin Kodu

 

Dersin Adı

Önkoşul

T

U

L

Kredi

AKTS

BBA

301

Kurumsal Yönetim

 

3

0

0

3

6

BBA

302

Değişim Yönetimi

 

3

0

0

3

6

BBA

303

Liderlik 

 

3

0

0

3

6

BBA

385

Tedarik Zinciri Yönetimi

 

3

0

0

3

6

BBA

342

Orta Kademe Muhasebe

BBA 242

3

0

0

3

6

BBA

344

Denetim

BBA 242

3

0

0

3

6

BBA

450

Uluslarası Muhasebe

BBA 242

3

0

0

3

6

BBA

451

Türk Muhasebe Sistemi     

BBA 242

3

0

0

3

6

BBA

346

Uluslarası Finans

BBA 242

3

0

0

3

6

BBA

349

Yatırım Analizleri ve Portföy Yönetimi

BBA 242

3

0

0

3

6

BBA

348

Girişimcilik Finansmanı

BBA 242

3

0

0

3

6

BBA

388

Yeni Ürün Geliştirme

 

3

0

0

3

6

BBA

361

Pazarlama Araştırmaları

BBA 261

3

0

0

3

6

BBA

362

Tüketici Davranışları

BBA 261

3

0

0

3

6

BBA

486

Yenilik Yönetimi

 

3

0

0

3

6

BBA

462

Satış Yönetimi     

BBA 261

3

0

0

3

6

BBA

412

Girişimcilik (KOSGEB)

 

3

0

0

3

6

 

Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri

 

Ders

PÇ1

PÇ2

PÇ3

PÇ4

PÇ5

PÇ6

PÇ7

PÇ8

PÇ9

PÇ 10

PÇ 11

PÇ 12

PÇ 13

PÇ 14

PÇ 15

PÇ 16

PÇ 17

PÇ 18

PÇ  19

İşletmeye Giriş

3

4

4

2

2

2

2

2

2

0

3

3

0

3

2

3

3

2

3

Yönetimin Temelleri

3

4

4

3

3

2

3

3

3

1

2

2

0

1

2

1

3

3

3

Finansal Muhasebe

2

2

3

3

3

3

4

4

3

4

4

3

4

3

3

3

4

3

3

Kurumsal Sosyal Sorumluluk

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

5

3

0

0

0

0

0

0

Örgütsel Tasarım ve Teorisi

3

4

4

2

3

2

3

3

0

0

2

2

0

2

2

2

3

2

2

Finansal Raporlama ve Analiz

2

2

4

3

3

3

4

4

3

4

4

3

4

3

3

3

4

4

3

Yönetsel Düşünce

2

0

0

4

0

2

0

0

0

0

2

0

0

0

5

3

0

5

0

Çok Kültürlü İş İletişimi

4

4

0

4

0

5

5

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

4

0

Maliyet Muhasebesi

2

3

2

3

2

3

2

3

3

3

4

3

3

2

3

3

4

3

3

İşletme Finansmanı

3

4

3

3

2

3

2

4

4

3

4

3

3

2

3

4

4

4

3

Pazarlama Yönetimi

2

0

0

4

0

3

0

0

0

0

2

0

0

0

5

3

0

5

0

Üretim ve Operasyon Yönetimi

1

4

3

1

1

2

2

2

0

0

0

0

0

0

3

0

3

3

1

İnsan Kaynakları Yönetimi

3

4

2

1

1

2

2

2

3

0

1

1

0

3

2

3

4

4

2

Yönetim Muhasebesi

2

3

2

3

2

2

2

3

3

3

4

3

3

2

3

3

4

3

3

Örgütsel Davranış

3

4

2

2

2

2

3

3

4

0

1

1

2

2

3

4

2

2

2

Staj

5

5

0

5

0

5

5

5

5

0

4

0

0

0

5

5

5

5

5

Uluslararası İşletme

3

3

2

2

2

3

3

3

4

0

1

1

2

2

1

5

3

2

3

Yönetim Bilgi Sistemleri

3

4

3

1

2

2

2

2

0

5

0

0

0

0

1

0

2

1

2

Statejik Yönetim

2

4

4

2

2

3

3

3

1

1

3

3

3

3

3

3

3

3

4

Orta Düzey

Muhasebe

3

3

4

3

3

4

4

4

3

4

4

3

4

3

3

3

4

4

3

Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi

3

4

3

3

2

3

2

4

4

3

4

3

3

2

3

4

4

4

3

Girişimcilik İlkeleri

 

3

3

3

2

3

3

3

0

0

0

0

0

0

0

1

0

2

2

2

Yeni Ürün Geliştirme

3

3

3

2

2

2

3

4

0

0

0

0

1

0

2

2

4

3

2

Tedarik Zinciri

Yönetimi

2

4

3

2

2

2

3

3

1

3

1

1

0

1

1

1

2

3

3

Satış Yönetimi

0

0

5

3

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

3

0

0

3

Türk Muhasebe Sistemi

2

3

4

4

3

2

3

3

3

4

4

4

3

4

4

4

3

4

4

Tüketici Davranışları

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

0

4

5

5

0

0

Girişimcilik(KOSGEB)

 

3

3

3

2

3

3

3

0

0

0

0

0

0

0

1

0

2

2

2

Stratejik Pazarlama

2

0

0

4

0

3

0

0

0

0

2

0

0

0

5

3

0

5

0

Finansal Piyasalar ve Kurumlar

3

4

3

3

2

3

2

4

4

3

4

3

3

2

3

4

4

4

3

Yönetim Bilimi

3

4

3

1

2

2

2

2

0

5

0

0

0

0

1

0

2

1

2

Marka Yönetimi

0

0

5

3

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

3

0

0

3

Türk Muhasebe Sistemi

2

3

2

3

2

2

2

3

3

3

4

3

3

2

3

3

4

3

3

Pazarlama Araştırmaları

0

0

5

3

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

3

0

0

3

Tüketici Davranışları

0

0

5

3

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

3

0

0

3

 

Ders Kategori Listesi

Destek Dersleri

AKTS

Mikro İktisatın Temelleri

7

Temel Matematik

5

Hukuka Giriş

4

Makro İktisatın Temelleri

7

İş Hukuku

4

Istatistik

5

Temel Mesleki Dersler

Işletmeye Giriş

7

Yönetimin Temelleri

5

Çok Kültürlü İş İletişimi

5

Örgüt Teorisi ve Tasarımı

6

İnsan Kaynakları Yönetimi

6

Finansal Muhasebe (+lab)

6

Yönetsel Düşünce

6

Pazarlama Yönetimi

6

Örgütsel Davranış

6

Girişimcilik İlkeleri

6

Finansal Raporlama ve Analiz

6

Kurumsal Sosyal Sorumluluk

6

Stratejik Pazarlama

6

Yönetim Muhasebesi

7

Üretim ve Operasyon Yönetimi

6

İşletme Finansmanı

7

Maliyet Muhasebesi

6

Finansal Piyasalar ve Kurumlar

6

Yönetim Bilgi Sistemleri

6

Yönetim Bilimi

6

Uluslararsı İşletme

6

Marka Yönetimi

6

Staj

4

Stratejik Yönetim

6

Proje Yönetimi

6

Uzmanlık / Alan Dersleri

Kurumsal Yönetim

6

Değişim Yönetimi

6

Liderlik

6

Tedarik Zinciri Yönetimi

6

Orta Kademe Muhasebe

6

Denetim

6

Uluslarası Muhasebe

6

Türk Muhasebe Sistemi

6

Uluslarası Finans

6

Yatırım Analizleri ve Portföy Yönetimi

6

Girişimcilik Finansmanı

6

Yeni Ürün Geliştirme

6

Pazarlama Araştırmaları

6

Tüketici Davranışları

6

Yenilik Yönetimi

6

Satış Yönetimi

6

Girişimcilik (KOSGEB)

6

Beşerî, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri

Uygarlık Tarihi

3

Türk Dili ve Edebiyatı I

2

Türk Dili ve Edebiyatı II

2

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

2

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

2

Tüm Derslerin AKTS Toplamı

240