Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
BBA 412
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 

Bu dersin amacı öğrencilere girişimcilik ekosistemini anlatmak ve girişimcilik faaliyetleri için gerekli olan bilgi ve beceriyi vermektir.

 

Bu ders KOSGEB’in “Girişimcilik Destek Programı” konularına uygun ve paralel olarak “Geleneksel Girişimcilik Eğitimi” olarak verilecektir. Ders kapsamında girişimciyi tanımak, iş fikri doğrulama, iş modeli oluşturma, pazar araştırması yapma, işletme kurmanın hukuki boyutları gibi konular işlenecektir. Ders sonunda ise öğrenciler e-devlet üzerinden KOSGEB’in sınavına girerek sertifika alma hakkına sahip olacaktır. Bu sertifika sahipleri, işlerini kurdukları takdirde iki yıl süresince KOSGEB’in Geleneksel Girişimcilik hibe desteğinden yararlanabilecektir.

Dersin İçeriği: 

Girişimcilik tanımları, Girişimcilerin kişilik özellikleri, Yaratıcılık, Yenilikçilik, Yenilikçilik çalıştayı, İş fikri oluşturulması, fizibilite çalışmaları, iş modeli, iş hukuku

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Uzman kişilerin verdiği konuşmalarla da dersler desteklenecektir.
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Deney C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Girişimcilik ve Girişimci kavramını açıklar.

 

1,2,3

A,C

2) Girişimcilik çeşitlerini sıralar.

 

1,2,3

A,C

3) Girişimciliğin ve girişimcilik kültürünün önemini açıklar.

 

1,2,3

A,C

4) İş Fikri oluşturma adımlarını bilir, açıklar.

 

1,2,3

A,C

5) Yaratıcılık ve Yenilikçilik kavramlarını bilir, açıklar.

 

1,2,3

A,C

6) Fizibilite Analizi, İş Modeli Oluşturma, İş Fikrini Ticarileştirme adımlarını bilir, açıklar.

 

1,2,3

A,C

7) İş Modeli hazırlama ve sunma adımlarını bilir, açıklar.

 

1,2,3

A,C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta Konular                                                                                           Ön Hazırlık

1

Girişimciliğin Temel Kavramları

Bölüm 1

2

Girişim Fırsatlarını Görme 

Bölüm 2 

3

Fikir Yaratma/ Geliştirme &

Yapılabilirlik Araştırması

Bölüm 3

4

İş Modeli

Bölüm 4

5

Ekonomi, Endüstri, Rekabet ve Müşteri Analizi

Bölüm 5

6

Pazarlama İlkeleri ve Yönetim

Bölüm 8

7

Ara Sınav

 

8

Misafir Konuşmacı: İş fikri doğrulama ve Yaratıcılık

 

9

Misafir Konuşmacı: Pazar Araştırması

 

10

Misafir Konuşmacı: Pazarlama ve e-Ticaret

 

11

Misafir Konuşmacı: Sürdürülebilir Yönetim

 

12

Misafir Konuşmacı: Dijitalleşme ve İnovasyon

 

13

Misafir Konuşmacı: Girişimciler için Şirket Hukuku

Bölüm 6 & 7

14 

Misafir Konuşmacı: Girişimciler için Finans ve Muhasebe

 

15

FİNAL

 

Kaynaklar

Ders Notu

         KOSGEB Geleneksel Girişimcilik El Kitabı ve sunumları (E-devlet üzerinden erişilecek)

Diğer Kaynaklar

  • Entrepreneurship, Barringer & Ireland 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

 

Ödevler

KOSGEB Geleneksel Girişimci Sertifikası

Sınavlar

1 Vize, 1 Final Projesi

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

40

Final Sınavı

1

40

Katılım

1

20

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

40

Yıl İçinin Başarıya Oranı

 

60

Toplam

 

100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

İşletme yönetimi alanındaki temel bilgi ve kavramları (muhasebe, finans, ekonomi, satış-pazarlama, yönetim teknikleri, insan kaynakları yönetimi, stratejik yönetim) ileri düzeyde kavradığını gösterebilmelidir.

     

X

   

2

İşletme yönetimi alanındaki bilgi ve kavramları kullanarak, kültürel ve etik değerleri de dikkate alarak, strateji belirleme, örgütsel kararlar alma ve bu kararların uygulaması için gerekli adımları belirleme yetkinliğine sahip olduğunu gösterebilmelidir.

 

x

       

3

Küresel ölçekte işletmelerin çalışma koşul ve dinamiklerini kavradığını, değişimleri ve gelişmeleri takip edebildiğini, hızla değişen küresel iş dünyasında rekabetçilik için esnekliğin ve yaratıcılığın önemini anladığını gösterebilmelidir.

   

x

     

4

Küresel iş ortamını şekillendiren ekonomik, hukuksal ve sosyal bilimleri temel düzeyde kavradığını ve bu bilgiler doğrultusunda genel bir sonuca varma becerisine sahip olduğunu gösterebilmelidir.

 

X

       

5

Disiplinler arası bakış açısına sahip olduğunu, farklı disiplinlerden bireyler ile iletişim kurabildiğini ve uyum içinde çalışma yetkinliğine sahip olduğunu gösterebilmelidir. 

 

x

       

6

Küresel iş dünyasında ve içinde bulunduğu iş ortamında etkin sözlü ve yazılı iletişim kurma becerilerine sahip olduğunu gösterebilmelidir.

 

X

       

7

Farklı kültürlerden bireylerin yer aldığı ortamlarda, takım çalışmalarında etkin bir biçimde yer alabildiğini ve katkıda bulunabildiğini gösterebilmelidir.

 

X

       

8

İş dünyasında kullanılması gerekli belli bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabildiğini ya da bunlar hakkında ön bilgiye sahip olduğunu gösterebilmelidir.

X

         

9

İş süreçleri ve işletme yönetimi sürecinde oluşabilecek problemleri tanıma ve tanımlama,  gerekli verileri toplama, verileri analiz etmek için gerekli yöntemleri seçme ve kullanma, sonuçları değerlendirme ve çıkan sonuçlara dayalı olarak gerekli uygulamaları/değişiklikleri belirleme ve fikirlerini iş çevresinde etkin bir biçimde aktarma becerilerine sahip olduğunu gösterebilmelidir.

 

X

       

10

İşletmelerde takım ve proje çalışmalarına etkin katkı sağlayabildiğini, gereken sorumluluğu alabildiğini ve liderlik rolünü üstlenmeye yatkın olduğunu gösterebilmelidir.

 

X

       

11

İş etiği ve sosyal sorumluluk kavramlarına hâkim olduğunu, bu konularda aktif rol almaya istekli olduğunu, kültürel çeşitliliğe ve değerlere saygılı olduğunu gösterebilmelidir.

   

X

     

12

Güncel olayları ve meslek alanıyla ilgili gelişmeleri izleyebilmek ve uluslararası çalışma ortamında mesleki ve kişisel düşüncelerini paylaşmak için gerekli İngilizce düzeyine sahip olduğunu gösterebilmelidir. 

   

x

     

13

Eleştirel bakış açısına sahip olduğunu, kendini ve çevresini değerlendirebildiğini, sürekli iyileştirmenin önemini anladığını, bu çerçevede öğretimin önemini kavradığını ve yaşam boyu öğrenme ilkesini benimsediğini gösterebilmelidir.

 

x

       

14

Bağımsız çalışma/proje/araştırma yapmak için gerekli disiplin ve sorumluluğa sahip olduğunu gösterebilmelidir.

 

x

       

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dâhildir. 16x toplam ders saati)

16

3

48

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)

16

4

64

Ara Sınav

1

5

5

Ödev

1

10

10

Final

1

15

15

Toplam İş Yükü

 

 

142

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

5,68

Dersin AKTS Kredisi

 

 

6

Hiçbiri