Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ECON 465
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 

Yoksulluk ve gelir eşitsizliği iktisatçıların uzun zamandır ilgi duyduğu konular olmuştur. Bu dersin amacı gelir, tüketim ve refahın ideal dağılımına ilişkin teorik bir anlayış ve eşitsizliği ölçme yöntemlerini geliştirmek; bu araçları çeşitli ülkelerin ampirik analizlerine dönüştürmek; gelir dağılımı ve yoksulluktaki değişikliklerin potansiyel belirleyicilerini analiz etmek ve gelirin yeniden dağıtılması teorisini ve ampiriklerini tartışmaktır. Refah veya mutluluğun ölçümü, direkt subjektif değerlendirme vasıtası ile iktisat teori ve politikalarını tamamlamak ve meydan okumak için yapılmaktadır. Bu ders, öznel refah tanımının modern yorumlarını, ölçümünü ve belirleyicilerini ve politika, büyüme ve çevre üzerindeki etkilerini içerir. Ders, gelir dağılımı ve mutluluk arasındaki ilişkiyi inceler.

Dersin İçeriği: 

Bu ders, öğrencilere gelişmekte olan ülkeler için çıkarımlara odaklanarak yoksulluk ve eşitsizlik arasındaki ilişkileri tanıtır. Dersin konuları arasında şunlar bulunmaktadır: dünyadaki, ülkeler arasındaki ve içindeki gelir dağılımı; eşitsizlik kavramları; eşitsizliğin yoksulluk, refah ve mutluluk üzerindeki etkileri. Ders ayrıca, zengin ve fakir, erkek ve kadınlara yönelik ayrımcılık konusunu da kapsar. Mutluluğun yeni bilimi mutlaka multi-disipliner olmalıdır. Konuya yaklaşımımız ekonomist gözü ile olacaktır. Psikolojik delilin yanı sıra, yaşamın anlamı ya da deneyimin değerlendirmesi ya da insan toplumu için kapsayıcı politikalar gibi felsefi düşünceleri de değerlendireceğiz. İnsan refahının tartışılması "kapitalizmin güncel krizleri" ve insanın gezegen üzerindeki etkisi ile ilgili konuları gündeme getirmektedir. Derste, gelir dağılımı nın dünya nüfusu üzerine etkileri ve mutluluk incelenecektir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 12: Örnek Durum
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Deney, C: Ödev, KS: Kısa Sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenim Çıktıları Öğrenim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Dünya ve Türkiye gelir eşitsizliğindeki gelişmeleri analiz edebilmek ve gelişmiş ülkeler ile diğerleri arasındaki farkı değerlendirebilmek.  1, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 12  A, C 
Gelir eşitsizliği için gerekli politika ve uygulamaları öğrenmek ve uygulama önerileri getirmek.  1, 2, 5, 6, 7 1, 2, 3, 12  A, C 
Gelir eşitsizliği ile ilgili araştırma ve çalışma yapıp, sonuçlarını analiz ederek yorumlayabilme becerisi kazanmak ve sunabilmek; soruları cevaplayabilmek.  1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 12  A, C 
Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin karşılaştıkları gelir ile ilgili sorunları anlamak ve bu ülkeler ile gelişmiş ülkeler arasındaki farkın açılmaması için gerekli değişiklikleri tartışabilmek ve çözümler üretebilmek.  1, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 12  A, C 
Ülke analizleri ve karşılaştırmaları ve vaka incelemeleri yapabilmek ve gelişmenin artması için gerekli adımları planlayabilmek.  1, 2, 5, 6, 7 1, 2, 3, 12  A, C 
Gelir ve cinsiyet eşitsizlikleri ve yoksulluk konuları ile ilgili olarak gelişmekte olan ülkelerin dünyadaki değişikliklerden ne şekilde etkilendiklerini incelemek ve bu negatif etkileri azaltmak için plan yapmak.  1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 12  A, C 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş  
2 Eşitsizlik, Yoksulluk ve Hareketlilik  
3 Gelir, Kazanç ve Yaşam Standardı  
4 Yoksulluk, Eşitsizlik ve Gelişme  
5 Ekonomik Hareketlilik  
6 Eğitim ve Yeteneklerin Rolü  
7 Mutluluk İktisadı/Ayırımcılık  
8 ARA SINAV  
9 Refah ve Ekonominin Dili  
10 Gelişmenin resminde hatalı olan nedir?  
11 Gerçek Refah Modeli  
12 Kişisel Gerçek Refah  
13 Ulusların Gerçek Refahı  
14 Mutluluk ve Gelişme  

Kaynaklar

Ders Kitabı Dönem başında belirtilecektir.
Diğer Kaynaklar  

Materyal Paylaşımı

Dokümanlar Dönem içinde çeşitli makaleler incelenmektedir. 
Ödevler Dönem içinde verilmektedir. 
Sınavlar Bir ara sınav ve bir final sınavı yapılmaktadır. 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALAR SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Final 1 40
Sosyal Sorumluluk Projesi 1 20
  Toplam 100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl İçinin Başarıya Oranı   60
  Toplam 100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
    1 2 3 4 5
1 Türkiye ve Dünya daki güncel ekonomik gelişmeleri uluslararası politik ekonominin ışığında takip ve analiz ederek Türkiye ekonomisinin Dünya ekonomisiyle etkileşimini inceleyebilir.          X
2 İktisadi düşüncenin gelişiminin ve birikiminin farkında olarak, güncel iktisadi sorunların analizinde kullanılabilecek farklı iktisat kuramlarını test etmeye yönelik kalitatif ve kantitatif bilgi ve yöntemlere hakim olur.          X
3 İktisat alanında geçerliliği ve yaygın kullanımı olan bilişim teknolojilerini etkin şekilde kullanmayı öğrenerek istatistiksel ve ekonometrik analizler yapabilir.       X  
4 İktisat alanında öğrenmeyi öğrenerek konusuyla ilgili Türkçe ve İngilizce kaynaklar kullanarak bireysel veya takım şekilde araştırma ve çalışma yapabilir.          X
5 Etik değerlerin bilincinde olarak sosyal sorumluluk kavramının bireysel, toplumsal ve ekolojik boyutlarını bilir ve bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık görevini anladığını gösterebilir.          X
6 Ulusal ve uluslararası akademik ve profesyonel ortamlarda bilgisini, çalışmalarının sonuçlarını, fikir ve yorumlarını, alanındaki veya başka disiplin ve birimlerdeki kişilere, gerekli verileri kullanarak açık ve net bir şekilde Türkçe veya İngilizce olarak ifade edebilir, sunabilir, paylaşabilir.           X
7 Çağdaş toplumların esasını oluşturan sosyal hakların evrenselliği ve sosyal adalet kavramlarını, toplumsal gelişmenin ve küresel rekabet edebilirliğin gereği olan bilimsel bakış açısının önemini anladığını gösterebilir.         X

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik   Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15 x toplam ders saati)   15 3 45
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)   15 6 90
Ara Sınav   1 1.5 1.5
Kısa Sınav (yoklama, sözlü, sunum, vs)   2 0.5 1
Ödev   0 0 0
Final   1 3 3
Toplam İş Yükü       140.5
Toplam İş Yükü / 25 (s)       5.62
Dersin AKTS Kredisi       6
Hiçbiri