Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PSIR 480
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
10
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Bu dersin amacı, öğrencilere belirli bir araştırma konusu üzerine odaklanmayı, konu incelendikten sonra öğrenci sorunsal bulup, hipotez kurup, seçmiş olduğu konu ile ilgili bir araştırma yapmalarını sağlamaktır.

Dersin İçeriği: 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Tartışmalı ders
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
B: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenim Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Öğrenciler araştırma projelerini yazabilmek için konularıyla ilgili kaynakları seçebileceklerdir. 5,8,9,10 1           B
Öğrenciler sorunsallarıyla ilgili literatürü tarayabileceklerdir. 5,9,10 1              B
Öğrenciler sorunsal yazabileceklerdir. 8,9,10 1              B
Öğrenciler sorunsallarının geçerliliğini test edebileceklerdir.  5,8,9 1              B
Öğrenciler projelerinin taslağını planlayabileceklerdir.  5,8,9 1              B
Öğrenciler araştırma projelerinin bulgularını sonuçlandırabileceklerdir.  5,8,9 1              B

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 GİRİŞ  
2 Konuyu bulma ve sorunsalı belirleme. James D. Lester Kitabının ilgili bölümleri
3 Veritabanlarının kullanımı ve kaynaklara erişim. James D. Lester Kitabının ilgili bölümleri
4 Alıntı yapmayı öğrenme ve intihalden kaçınma. James D. Lester Kitabının ilgili bölümleri
5 Başlığı seçme ve içeriği hazırlama. James D. Lester Kitabının ilgili bölümleri
6 İlk değerlendirme  
7 Özet yazma, giriş yazma. James D. Lester Kitabının ilgili bölümleri
8 Bibliyografya oluşturma ve literature tarama. James D. Lester Kitabının ilgili bölümleri
9 Araştırma Projesi Üzerine Çalışma. James D. Lester Kitabının ilgili bölümleri
10 Araştırma Projesi Üzerine Çalışma. James D. Lester Kitabının ilgili bölümleri
11 İkinci değerlendirme  
12 Araştırma Projesi Üzerine Çalışma. James D. Lester Kitabının ilgili bölümleri
13 Araştırma Projesi Üzerine Çalışma ve Sonuç Bölümü Yazma. James D. Lester Kitabının ilgili bölümleri
14 Değerlendirme.  
15 Değerlendirme.  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Writing Research Papers in the Social Sciences, James D. Lester (Late) (Author), Jim D. Lester Jr. , Pearson, 2006.
Diğer Kaynaklar  

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar Araştırma Projesi Yazımı.
Ödevler Yok
Sınavlar Yok

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Değerlendirme I 1 10
Değerlendirme II 1 10
Katılım    10
Total   30
Projenin  Başarıya Oranı   70
Yıl içinin Başarıya Oranı   30
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplininin ve etkileşimde olduğu hukuk, ekonomi, sosyoloji gibi disiplinlerin temel kavram ve kuramlarına hâkim olduğunu gösterir.   X        
2 Ulusal, uluslararası ve ulus-ötesi oluşumların yapısını, kurumlarını ve işleyişlerini, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler kavram ve kuramları kullanarak yorumlar ve gerektiğinde çözümler içeren projeler üretebilir.      X      
3 İnsan toplulukları ve siyasal sistemler arasında benzerlik ve farklılıkları anlayıp, yorumlayacak düzeyde karşılaştırmalı, analitik ve disiplinlerarası bir bakış açısına sahip olduğunu gösterir.     X      
4 Program sürecinde ekip veya bağımsız araştırma projeleri, staj, tez gibi yöntemlerle sorumluluk alma ve ekip çalışması bilinç ve becerilerini geliştirir.          X  
5 Niteliksel ve niceliksel veri toplama ve analiz yöntemlerinde yetkin olduğunu gösterir.          X  
6 Uluslararası ve ülke içi dinamiklerin değişkenliğini göz önünde bulundurarak kişisel ve profesyonel gelişimi için bilgi güncellemenin, yaşam boyu öğrenmenin ve yaratıcı çözümler üretebilmenin önemini anladığını gösterebilir.  X          
7 Analitik ve eleştirel bir bakış açısıyla siyaset bilimi alanında edindiği bilgileri ve kendi eksikliklerini değerlendirebilir, böylelikle eksikliklerini gidermek için öğrenimini yönlendirebilir.      X      
8 Akademik ve profesyonel ortamlarda, İngilizce ve Türkçe, yazılı ve sözlü iletişim becerilerini kullanabilir.         X  
9 Uluslararası kuramsal düzeyde ve küresel dinamikleri takip edebilecek düzeyde İngilizce yazma, konuşma ve okuma bilgi ve becerisine sahip olduğunu gösterebilir.         X  
10 Kamuda, özel sektörde istihdam edilebilecek ya da akademik kariyere devam edebilecek deneyim ve sosyal niteliklere sahip olduğunu gösterir.       X    
11 Kendi yetiştiği toplumsal çevrenin dışındaki diğer topluluklara karşı empati ve saygı geliştirmiş olduğunu gösterebilir.  X          
12 Sosyal Bilimlerde geçerliliği ve yaygın kullanımı olan bilişim teknolojilerini etkin şekilde kullanabilir.         X  
13 Uluslararası akademisyenler ve öğrencilerle akademik bilgi alışverişi içerisinde olarak, uluslararası ve ülke içi meselelere dair görüş belirtebilir ve olayları yorumlayabilir.  X          
14 Toplumsal, bireysel ve akademik etik kurallarına riayet eder.         X  
15 Sosyal sorumluluk kavramının bireysel, toplumsal ve ekolojik boyutlarını bilir, bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık ve hemşehrilik görevlerini anladığını gösterebilir. X          
16 Çağdaş toplumların esasını oluşturan sosyal-siyasal, hukuki hakların evrenselliği ve sosyal adalet kavramlarını, toplumsal gelişmenin ve küresel rekabet edebilirliğin gereği olan bilimsel bakış açısının önemini anladığını gösterebilir.  X          

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
1. Değerlendirme 1 42 42
2. Değerlendirme 1 42 42
Araştırma Projesi 1 70 70
Toplam İş Yükü     250
Toplam İş Yükü / 25 (s)     10
Dersin AKTS Kredisi     10

 

4