Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PSIR 423
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Bu ders, muhtelif analitik kavram ve konseptleri kullanmak suretiyle kamuoyu ve kamuoyu ile alakalı konuların farklı boyutlarının istatistiksel araçlarla nasıl irdelenebileceğini öğretmeyi hedeflemektedir.

Dersin İçeriği: 

Bu derste kamuoyunun oluşturan farklı kavramların anlaşılması ve uygulaması hususunda vatandaşa, bireylere, ait özellikler incelenecektir. Ayrıca bu ders içinde vatandaşın siyasal katılımı ile alakalı olan bir çok konunun istatistiksel analizinin nasıl yapılacağı ve sonuçların nasıl yorumlanabileceği öğretilecektir. Bireylerin ve toplumun farklı dönemlerde farklı davranışlar göstermesi beklenmektedir. Önemli olan bu davranış ve tutumların nasıl ölçüleceği, nasıl analizinin yapılacağı ve sonuçlarının nasıl yorumlanacağıdır. Bu ders, özünde, kamuoyunun farklı unsurlarının anlaşılması ve analizinin yapılmasından ibarettir. Dersin sonunda öğrencinin kamuoyu analizi hususunda analitik düşünme yetisine sahip olması ve bilimsel çıkarımlarda bulunması beklenmektedir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Deney, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenim Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Kamuoyu analizi konusunda analitik düşünmeyi sağlar 7,8,9 1,2,3 A,C
İstatistiksel yöntemleri kullanarak analitik düşünmeyi sağlar 5,7,8,9 1,2,3 A,C
Kamuoyunun temel unsurları üzerine teorik yaklaşımları öğrenir 7,8,9,11 1,2,3 A,C
Kamuoyunun temel unsurları üzerine uygulama yöntemlerini öğrenir 1,7 1,2,3 A,C
Kamuoyunun nasıl yapılandırılabileceği üzerine farklı faktörleri keşfeder ve uygular 1,5,7 1,2,3 A,C
Derste işlenen olayları değerlendirir 13,14,15 1,2,3 A,C
İç ve dış politikanın birbirleri ile olan etkileşimini keşfeder 16 1,2,3 A,C

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Kamuoyunun Tanımı  Russell Dalton, 2008. Citizen Politics: Public Opinion and Political Parties in Advanced Industrial Democracies, 15th edition, Washington DC: CQ Press (1. Bölüm)
2 Kamuoyu ve Demokratik Vatandaş Roselee A. Clawson and Zoe M Oxley, 2008. Public Opinion: Democratic Ideals, Democratic Practice. Washington DC: CQ Press. (1. Bölüm)
3 Siyasi Tutumların Sabitliği ve Değişimi  Roselee A. Clawson and Zoe M Oxley, 2008. Public Opinion: Democratic Ideals, Democratic Practice. Washington DC: CQ Press. (3. ve 4. Bölüm)
4 İdeoloji ve Kamuoyunun Temelleri Roselee A. Clawson and Zoe M Oxley, 2008. Public Opinion: Democratic Ideals, Democratic Practice. Washington DC: CQ Press. (5. ve 6. Bölüm)
5 Değerler ve İnançların Kamuoyundaki Önemi  Russell Dalton, 2008. Citizen Politics: Public Opinion and Political Parties in Advanced Industrial Democracies, 15th edition,  Washington DC: CQ Press (5. ve 6. Bölüm)
6 Siyasete Katılım Russell Dalton, 2008. Citizen Politics: Public Opinion and Political Parties in Advanced Industrial Democracies, 15th edition, Washington DC: CQ Press (4. Bölüm)
7 Partizanlığın Sosyal ve İdeolojik Temelleri Russell Dalton, 2008. Citizen Politics: Public Opinion and Political Parties in Advanced Industrial Democracies, 15th edition, Washington DC: CQ Press (8. Bölüm)
8 Ara Sınav  
9 Siyasal Davranış ve Medya Russell Dalton, 2008.Citizen Politics: Public Opinion and Political Parties in Advanced Industrial Democracies, 15th edition,  Washington DC: CQ Press (7. Bölüm)
10 Siyasal Davranış ve Seçimler Russell Dalton, 2008.Citizen Politics: Public Opinion and Political Parties in Advanced Industrial Democracies, 15th edition,  Washington DC: CQ Press (9. ve 10. Bölüm)
11 Siyasal Bilgi ve Siyasal İlgi Roselee A. Clawson and Zoe M Oxley, 2008. Public Opinion: Democratic Ideals, Democratic Practice. Washington DC: CQ Press. (7. ve 8. Bölüm)
12 Siyasal Güven ve Temsiliyet
Roselee A. Clawson and Zoe M Oxley, 2008. Public Opinion: Democratic Ideals, Democratic Practice. Washington DC: CQ Press. (10. Bölüm)
13 Siyasal Analiz 1 Roselee A. Clawson and Zoe M Oxley, 2008. Conducting Empirical Analysis: Public Opinion in Action. Washington DC: CQ Press. (1.- 4. Bölüm)
14 Siyasal Analiz 2 Roselee A. Clawson and Zoe M Oxley, 2008. Conducting Empirical Analysis: Public Opinion in Action. Washington DC: CQ Press. (5.- 9. Bölüm)
15 Siyasal Davranış ve Demokratik Vatandaş Russell Dalton, 2008.Citizen Politics: Public Opinion and Political Parties in Advanced Industrial Democracies, 15th edition,  Washington DC: CQ Press (12. Bölüm)
16 Son Sınav  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Temel Kaynak  

Russell Dalton, 2008. Citizen Politics: Public Opinion and Political Parties in Advanced Industrial Democracies, 15th edition, Washington DC: CQ Press.

 

Roselee A. Clawson and Zoe M Oxley, 2008. Public Opinion: Democratic Ideals, Democratic Practice. Washington DC: CQ Press.

Diğer Kaynaklar Roselee A. Clawson and Zoe M Oxley, 2008. Conducting Empirical Analysis: Public Opinion in Action. Washington DC: CQ Press.

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar -
Ödevler
Sınavlar Bir vize ve bir final yapılacaktır.

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 % 30
Derse Katılım 1 % 10
Ödev 3 % 20
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   % 30
Dönem içi Çalışmaların Başarıya Oranı   % 70
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplininin ve etkileşimde olduğu hukuk, ekonomi, sosyoloji gibi disiplinlerin temel kavram ve kuramlarına hâkim olduğunu gösterir.       X      
2 Ulusal kamuoyu oluşumların yapısını, kurumlarını ve işleyişlerini, siyaset bilimi kavram ve kuramları kullanarak yorumlar ve gerektiğinde çözümler içeren projeler üretebilir.    X        
3 İnsan toplulukları ve siyasal sistemler arasında benzerlik ve farklılıkları anlayıp, yorumlayacak düzeyde karşılaştırmalı, analitik ve disiplinlerarası bir bakış açısına sahip olduğunu gösterir.   X        
4 Program sürecinde ekip veya bağımsız araştırma projeleri, staj, tez gibi yöntemlerle sorumluluk alma ve ekip çalışması bilinç ve becerilerini geliştirir.    X        
5 Niteliksel ve niceliksel veri toplama ve analiz yöntemlerinde yetkin olduğunu gösterir.        X    
6 Uluslararası ve ülke içi dinamiklerin değişkenliğini göz önünde bulundurarak kişisel ve profesyonel gelişimi için bilgi güncellemenin, yaşam boyu öğrenmenin ve yaratıcı çözümler üretebilmenin önemini anladığını gösterebilir.      X      
7 Analitik ve eleştirel bir bakış açısıyla siyaset bilimi alanında edindiği bilgileri ve kendi eksikliklerini değerlendirebilir, böylelikle eksikliklerini gidermek için öğrenimini yönlendirebilir.          X  
8 Akademik ve profesyonel ortamlarda, İngilizce ve Türkçe, yazılı ve sözlü iletişim becerilerini kullanabilir.         X  
9 Uluslararası kuramsal düzeyde ve küresel dinamikleri takip edebilecek düzeyde İngilizce yazma, konuşma ve okuma bilgi ve becerisine sahip olduğunu gösterebilir.       X    
10 Kamuda, özel sektörde istihdam edilebilecek ya da akademik kariyere devam edebilecek deneyim ve sosyal niteliklere sahip olduğunu gösterir.   X        
11 Kendi yetiştiği toplumsal çevrenin dışındaki diğer topluluklara karşı empati ve saygı geliştirmiş olduğunu gösterebilir.        X    
12 Sosyal Bilimlerde geçerliliği ve yaygın kullanımı olan bilişim teknolojilerini etkin şekilde kullanabilir.     X      
13 Uluslararası akademisyenler ve öğrencilerle akademik bilgi alışverişi içerisinde olarak, uluslararası ve ülke içi meselelere dair görüş belirtebilir ve olayları yorumlayabilir.         X  
14 Toplumsal, bireysel ve akademik etik kurallarına riayet eder.         X  
15 Sosyal sorumluluk kavramının bireysel, toplumsal ve ekolojik boyutlarını bilir, bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık ve hemşehrilik görevlerini anladığını gösterebilir.     X      
16 Çağdaş toplumların esasını oluşturan sosyal-siyasal, hukuki hakların evrenselliği ve sosyal adalet kavramlarını, toplumsal gelişmenin ve küresel rekabet edebilirliğin gereği olan bilimsel bakış açısının önemini anladığını gösterebilir.          X  

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 10 10
Derse Katılım 1 5 5
Ödev 1 5 5
Final 1 25 25
Toplam İş Yükü     125
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5
Dersin AKTS Kredisi     5

 

Hiçbiri