Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
TKL 202
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
2
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 

TKL 202 Türk Dili dersi zorunlu üniversite dersleri arasında yer alır. Öğrencilerin ilk ve ortaöğretim düzeylerindeki Türk Dili ve Edebiyatı eğitimlerinin ve bu bağlamda kazandıkları dil becerisinin, yükseköğretim düzeyinde devam ettirilmesi esastır. Bu ders, YÖK kanunda belirtilen bu esas çerçevesinde düzenlenerek işlenir.

Dersin İçeriği: 

Öğrencilerin okuma ve anlama becerilerini geliştirmek. Verili dünya, yazı ve kurmaca arasındaki kuramsal ilişkiyi anlatmak. Öğrencilere okuma becerilerinin, anlatı yoluyla “gerçekleşen” modern dünya düzenini daha iyi anlamalarını sağlayacağını göstermek. Bu doğrultuda çağımızı belirleyen en temel çelişkinin kaynakları sınırlı bir gezegende, koşulsuz bir büyüme modelinin refah toplumu için esas kabul edilmesi olduğuna işaret etmek. Bu çelişkiyi aşmak için “sürdürülebilirliği” odağa alan yeni bir okuryazarlık modeline geçişi tartışmak. Bu bağlamda gerçekleşecek nitelikli bir okuma için metne sorulacak doğru soruları öğretmek. Yakın okuma alıştırmaları yaparak, öğrencilerin bir metnin nasıl düzenlendiğini anlamasını sağlamak. İyi edebiyatın nesnel beğeni kıstaslarını ortaya koymak. Başat kurmaca türlerini tarihsel çerçeveleri içinde anlatmak ve öğrencilerin edebiyat beğenilerini destelemek.

 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yön. 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Yazılı sınav 2. Çoktan seçmeli test 3. Boşluk -doldurma 4. Doğru -Yanlış 5. Sözlü sınav 6. Portfolyo

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Bilgilendirici ve kurgusal metinlerde konuyu, konuya bakış açısını ve ana düşünceyi anlamayı sağlamak,

1,4

1

A

Türkçenin anlatım olanaklarını kavramalarını sağlamak,

1,4

1

A

Bilgilendirici ve kurgusal metinleri anlama, yorumlama ve uygulama becerilerini geliştirmek,

1,4

1

A

Dilekçe, özgeçmiş, rapor, tutanak, iş mektuplarının yazışma kurallarını öğrenmelerini sağlamak,

1,4

1

A

Yazılı ve sözlü anlatım becerilerini geliştirmelerini sağlamak.

1,4

1

A

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Tanışma, izlencenin tanıtılması. TKL Türk Dili derslerinin Üniversitemizin sürdürülebilirlik hedefleri arasındaki yerinin açıklanması.

İlgili okumalar

2

Düşüncenin kurgulanması: kurmaca ve kurmaca olamayan anlatılar. Edebiyat ve kurmaca olmayan (non-fiction) anlatı türleri. (1)

İlgili okumalar

3

Metne doğru soruları sormak: Seçilen makalenin sınıfta incelenmesi. (1)

İlgili okumalar

4

Metne doğru soruları sormak: Seçilen makalenin sınıfta incelenmesi. (2)

İlgili okumalar

5

Metne doğru soruları sormak: seçilen kurmaca dışı kitabın sınıfta incelenmesi (1)

İlgili okumalar

6

Metne doğru soruları sormak: seçilen kurmaca dışı kitabın sınıfta incelenmesi (2)

İlgili okumalar

7

Ara Sınav

 

8

Modern kurmaca türleri: şiir, kısa öykü ve roman. Kurmaca metne sorulacak sorular. (1)

İlgili okumalar

9

Bilimsel araştırma, özet çıkarma, not alma, kaynakça ve dipnot kuralları

İlgili okumalar

10

Kısa öykü: Seçili öykünün yakın okuması. (1)

İlgili okumalar

11

Kısa öykü: Seçili öykünün yakın okuması. (2)

İlgili okumalar

12

Roman: Modernliğin başat edebî türü, Metne doğru soruları sormak: Seçilen romanın sınıfta incelenmesi

İlgili okumalar

13

Metne doğru soruları sormak: Seçilen romanın sınıfta incelenmesi (1)

İlgili okumalar

14

Metne doğru soruları sormak: Seçilen romanın sınıfta
incelenmesi (2)

İlgili okumalar

 

Ölçme Değerlendirme: Vize: 40 p. Final: 50 p. Devam ve Derse Katılım: 10 p.

 

Kaynaklar

 Kaynaklar

Makale Örneği: 

Sürdürülebilir Yaşam Rehberi. Ed. Öykü Yaman ve Emine Aksoydan. İstanbul: Yeni
İnsan Yayınevi, 2020.

Yardımcı Ders Kaynakları: 

Bennet, Andrew ve Nicholas Royle. Şu Edebiyat Denen Şey: Okumak, Düşünmek,
Yazmak. Çev. Mukadder Erkan. İstanbul: Notos Kitap, 2016.
Gezgin, İsmail. Homo Narrans: İnsan Neden Anlatır? İstanbul: Redingot Kitap, 2020.
Pelvanoğlu, Emrah (Haz.). Radyo TKL: Dil, Kültür ve Edebiyat. Yeditepe Üniversitesi
Türk Dili Birimi Podcast Kanalı. Dinlemek için: Radyo TKL

Sürdürülebilirlikle ilgili Kaynaklar: 

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri
Sürdürülebilir Yeditepe Çalışma Grubu İnternet Sitesi
Dünyanın En Geniş Dersi: Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Hedefleri Tanıtımı

Seçimlik Kurmaca Dışı Kitaplar: 

Duman, Faruk. Tom Sawyer’ın Kitap Okuduğu Kulübe. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları,
2020.
Kesal, Ercan. Peri Gazozu. İstanbul: İletişim Yayınları, 2019.
Kurnaz, Levent ve Gülin Yücel. Yeni Gerçeğimiz Sürdürülebilirlik. İstanbul: Yeni İnsan
Yayınevi, 2021.
Taner, Haldun. Çok Güzelsin, Gitme Dur. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2017.

Seçimlik Kısa Öykü Kitapları:

Abasıyanık, Sait Faik. Son Kuşlar. İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 2016.
Füruzan. Parasız Yatılı. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2016.
Soysal, Sevgi. Tante Rosa. İstanbul: İletişim Yayınları, 2020.
Tunç, Ayfer. Kırmızı Azap. İstanbul: Can Yayınları, 2014.

Seçimlik Roman / Novella:

Bıçakçı, Hakan. Uyku Sersemi. İstanbul: İletişim Yayınları, 2017.
Sönmez, Burhan. İstanbul, İstanbul. İstanbul: İletişim Yayınları, 2015.
Tekin, Latife. Manves City. İstanbul: Can Yayınları, 2018.
Yaşar Kemal. Kuşlar da Gitti. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2019.
 

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

ADET

KATKI YÜZDESİ

Vize

1

50

Finalin Başarıya Oranı

1

50

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

50

Toplam  

100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
    1 2 3 4 5
1 Türkiye ve Dünya daki güncel ekonomik gelişmeleri uluslararası politik ekonominin ışığında takip ve analiz ederek Türkiye ekonomisinin Dünya ekonomisiyle etkileşimini inceleyebilir.        X  
2 İktisadi düşüncenin gelişiminin ve birikiminin farkında olarak, güncel iktisadi sorunların analizinde kullanılabilecek farklı iktisat kuramlarını test etmeye yönelik kalitatif ve kantitatif bilgi ve yöntemlere hakim olur.          X
3 İktisat alanında geçerliliği ve yaygın kullanımı olan bilişim teknolojilerini etkin şekilde kullanmayı öğrenerek istatistiksel ve ekonometrik analizler yapabilir.     X    
4 İktisat alanında öğrenmeyi öğrenerek konusuyla ilgili Türkçe ve İngilizce kaynaklar kullanarak bireysel veya takım şekilde araştırma ve çalışma yapabilir.        X  
5 Etik değerlerin bilincinde olarak sosyal sorumluluk kavramının bireysel, toplumsal ve ekolojik boyutlarını bilir ve bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık görevini anladığını gösterebilir.           
6 Ulusal ve uluslararası akademik ve profesyonel ortamlarda bilgisini, çalışmalarının sonuçlarını, fikir ve yorumlarını, alanındaki veya başka disiplin ve birimlerdeki kişilere, gerekli verileri kullanarak açık ve net bir şekilde Türkçe veya İngilizce olarak ifade edebilir, sunabilir, paylaşabilir.       X    
7 Çağdaş toplumların esasını oluşturan sosyal hakların evrenselliği ve sosyal adalet kavramlarını, toplumsal gelişmenin ve küresel rekabet edebilirliğin gereği olan bilimsel bakış açısının önemini anladığını gösterebilir.         X

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)

15

2

30

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

15

1

15

Ara Sınav

1

2

2

Kısa Sınav

-

-

-

Ödev

1

1

1

Final

1

2

2

Toplam İş Yükü

 

 

50

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

2

Dersin AKTS Kredisi

 

 

2

 
1