• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
LAW 117
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 
Türk Anayasa Hukukuna ilişkin kavram ve kurumları gerek teorik gerekse uygulama düzeyinde ele alarak, Türkiye’nin anayasal işleyişini bilimsel metotlarla incelemek.
Dersin İçeriği: 

Bu dersin kapsamında, Osmanlı-­‐Türk anayasal gelişmeleri ve 1921, 1924, 1961 Anayasaları ve genel özellikleri anlatılır. Ayrıca 1982 Anayasası’nda Cumhuriyetin nitelikleri ile temel hak ve özgürlükler ile sınırlandırılması kavramları üzerinde durulur. Nihayet, 1982 Anayasası’nda yasama-­‐ yürütme-­‐yargı kavramları anlatılarak, Anayasa’nın kabul ettiği siyasal rejim  tespit edilecektir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-­‐Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Osmanlı-­‐Türk anayasal gelişmelerini açıklar.

 

1,2,3

A,C

2) Devletin anayasal temellerini ve ilkelerini belirler.

 

1,2,3

A

3) Devletin yasama-­‐yürütme ve yargı işlevini açıklar.

 

1,2,3

A

4) Temel hak ve özgürlükler ile sınırlandırılması rejimini açıklar.

 

1,2,3

A

5) Anayasal gelişmeler ekseninde siyasal rejimleri tespit eder.

 

1,2,3

A

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

 

1

Osmanlı-­‐Türk Anayasal Gelişmelerinin Başlangıcı III. Selim’den II. Mahmut’a Gelişmeler-­‐Sened-­‐i İttifak: Dinamikleri-­‐ Hukuki Niteliği-­‐ Bugüne Etkileri ve Magna Carta Libertatum     Karşılaştırması

Anayasal Gelişmeler

 

2

Tanzimat Fermanı: Dinamikleri-­‐Hukuki Niteliği-­‐Bugüne Etkileri-­‐ Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi Karşılaştırması-­‐ Adalet ve Islahat Fermanları

Tanzimat Fermanı

 

3

I. ve II. Meşrutiyet 1876 Kanun’u Esasi-­‐si ve 1909 Anayasa Değişiklikleri 1921 Anayasası: Özellikleri Kuvvet Ayrılığı Çerçevesinde Öngörülen  Siyasal Rejim

1876 Kanun’u Esasi (Anayasası)

4

1924 Anayasası-­‐ Tek ve Çok Partili Dönem-­‐ Dinamikler-­‐ Demokrasi Anlayışı-­‐ İktidarın Sınırlanması-­‐ Özgürlük Anlayışı ve Siyasal Rejim

1924 Anayasası

 

5

1961 ve 1982 Anayasalarının Hazırlık süreçleri Geçiş Dönemleri ve 1961 Anayasasının özgürlük anlayışı, Yasama-­‐Yürütme Yargı ve Anayasa  Değişiklikleri  Genel  Değerlendirme

1961 ve 1982

Anayasalarının Genel Özellikleri

6

1982 Anayasasının Temel Özellikleri Başlangıç-­‐ Değiştirilemez Maddeler

Değiştirilemez Maddeler

7

ARA SINAV

 

8

Cumhuriyetin Nitelikleri: İnsan Haklarına Saygılı Devlet-­‐ Demokratik Devlet-­‐ Atatürk Milliyetçiliğine Bağlı Devlet-­‐ Hukuk Devleti

Cumhuriyetin Nitelikleri

9

Laik Devlet -­‐Sosyal Devlet

Laiklik-­‐Sosyal Devlet

10

1982 Anayasasında Özgürlükler Rejimi Tanınması-­‐ Sınırlanması ve Güvenceleri

Temel Hak ve Özgürlükler

11

1982 Anayasasında Yasama

Yasama

12

1982 Anayasasında Yürütme

Yürütme

13

1982 Anayasasında Yargı -­‐2010 Anayasa Değişiklikleri-­‐ Yeni Anayasa Çalışmaları

Yargı

14

1982 Anayasasında Kuvvetler Ayrılığı Çerçevesinde Öngörülen Siyasal Rejim-­‐ Özellikleri-­‐ 2007 Anayasa Değişikliklerinin Etkileri

Siyasal Rejim

15

Genel Tekrar

 

16

Dönem Sonu Sınavı

 

 

Kaynaklar

                                    Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku Dersleri, Bursa, Ekin, 13. Baskı, Ekim   2012.

Ders Notu                     Bülent Tanör, Osmanlı-­‐Türk Anayasal Gelişmeleri, YKY Yay., İstanbul, 2012.

 

Materyal Paylaşımı

 

 

Dokümanlar               Mahkeme kararları, resmi gazete, kanunlar

Ödevler-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐

Sınavlar                        Vize /Final/Bütünleme

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

40

Finalin Başarıya Oranı

1

60

Toplam

 

100

 

DERS KATEGORİSİ                                                                                                  Uzmanlık / Alan Dersleri

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Kendi alanında hangi bilgiyi nerede bulacağını bilir, bağımsız araştırma yapabilir, lisans bitirme tezi konusu ile ilgili kapsamlı bir araştırma ve çalışma hazırlayabilir.

x          

2

Profesyonel iş hayatında, çalışacakları alanda, hedef ve amaç belirleyebilir, strateji ve proje planlaması yapabilir

           

3

Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirebilir, sahip olduğu bilginin yeterliliğini ve öğrenme gereksinimlerini tespit edebilir, eksikliklerini gidermek için öğrenmesini yönlendirebilir, ve bu sayede, yaşam boyu öğrenmenin önemini anladığını gösterebilir.

      x    

4

Uluslararası ve ülke içi dinamikleri çok boyutlu analiz edebilir, profesyonel hayatta başarılı olmak için esnek düşünebilmenin ve yaratıcı çözümler         üretebilmenin önemini anladığını gösterebilir

 

X

       

5

Öğrenciler,uluslararası kurumsal düzeyde, etkin, yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek düzeyde Fransızca bilgisine sahip olduklarını gösterebilirler, Fransızca yetilerini geliştirerek, çalışacakları alanlarda rekabet güçlerini geliştirebilirler.

 

 

       

6

Programda eğitim gören öğrenciler, 2. Bir yabancı dil öğrenerek, çalışma alanlarını genişletme imkanı bulabilirler.

           

7

Kültürler ve bireyler arasındaki farklılıklara saygı gösterilmesinin önemini anladığını gösterebilir, farklı kültürel ortamlarda gerekli saygı ve empatiyi göstererek iletişim kurabileceğini gösterebilir.

       

 

 

8

Sosyal bilimlerde yaygın bir şekilde kullanılan, nicel ve nitel araştırma tekniklerini, bilgisayar destekli kullanabilir.

           

9

Bireysel, profesyonel ve toplumsal etik değer ve kavramları anlar, bireylerin davranışlarında bu etik kavramların ne kadar önemli olduğunu ve bu ilkeler doğrultusunda davranılmasının topluma değer katan etmenler olduğunu anlar.

     

X

   

10

Alanında edindiği bilgiler çerçevesinde, sosyal sorumluluk kavramının bireysel, toplumsal ve ekolojik boyutlarını bilir; bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık görevini anladığını, toplumsal değer ve ilkelere sahip çıkılması gerekliliğini anladığını gösterebilir.

     

 

x  

11

Çağdaş toplumların esasını oluşturan sosyal hakların evrenselliği ve sosyal adalet kavramlarını, toplumsal gelişmenin ve küresel rekabet edebilirliğin gereği olan bilimsel bakış açısının önemini anladığını gösterebilir.

       

X

 

12

Kurumsal sürdürülebilirlik için kalite yönetiminin, iş sağlığı ve güvenliliğinin;profesyonel hayatta, çalışacağı kurum ve kuruluşlarda, kurumsal sosyal sorumluluğun, profesyonel ve kültürel saygının ve kurumsal etik ilkelerinin ve kurallarının önemini anladığını gösterebilir.

   

 

     

13

Sosyal, siyasi, hukuki ve ekonomik konular ile ilgili kavram, teori ve modelleri,disiplinler arası ve çok boyutlu bir bakış açısı ile, bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak özümser, bu alanlar ile ilgili konularda, araştırma,yorum ve analiz yapabilme yetkinliğine sahip olduğunu gösterebilir.

     

 

x  

14

Türkiye’nin siyasal sistemini, iç ve dış siyaset düzeninin işleyişini öğrenerek,Türkiye’de yaşanan siyasal ve sosyal olguları daha gerçekçi bir şekilde analiz etme yetilerini geliştirebilir

     

 

x  

15

Devletlerin, uluslararası sistem içerisindeki tutum ve davranış modellerini, uluslararası siyasi ve ekonomik sistemin işleyişini, uluslararası ilişkilerde ortaya

çıkan sorunları, alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgiler aracılığı ile yorumlayabilir, analitik bir düşünce yetisine sahip olduğunu gösterebilir.

     

X

   
 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

 

Etkinlik

 

SAYISI

 

Süresi (Saat)

Toplam İş Yükü (Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dâhildir: 16x toplam ders saati)

16

3

48

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

16

3

48

Ara Sınav

1

6

6

Final

1

14

14

Toplam İş Yükü

 

 

116

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

4,64

Dersin AKTS Kredisi

 

 

5