Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PSIR 460
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Bu ders, muhtelif analitik kavram ve konseptleri kullanmak suretiyle dış politika inşası ve uygulamasının farklı boyutlarını analiz etmeyi hedeflemektedir.

Dersin İçeriği: 

Bu derste dış politika inşası ve uygulaması hususunda bireylerin, karar-alma gruplarının, bürokrasinin,  muhtelif iç dinamiklerin ve medyanın rolü incelenecektir. Ayrıca bu derste, iç ve dış politika meselelerinin birbirleri ile olan etkileşimlerine bakılacaktır. Uluslararası İlişkilerin bir alt sahası olan dış politika analizi, dış politika inşasındaki karmaşıklıkları inceleme hususunda pek çok kavram ve yaklaşım ortaya koymuştur. Öğrenci bu derste sadece bunları keşfetmekle kalmayıp, yanı sıra bunları dünya genelinde meydana gelen hadiseleri analiz ederken de kullanma şansına erişecektir. Dersin sonunda öğrencinin dış politika inşası ve uygulaması hususunda analitik düşünme yetisine sahip olması beklenmektedir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Deney C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenim Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Dış politika inşası hususunda analitik düşünmeyi sağlar 1 1,2,3 A,C
Dış politika uygulaması meselesinde analitik düşünmeyi sağlar 1,2,3 1,2,3 A,C
Dış politika inşası sürecini değerlendirme hususunda analitik kavram ve yaklaşımları öğrenir 2,3 1,2,3 A,C
Dış politika inşasıyla ilgili sürecin zor ve zayıf olan taraflarını değerlendirir 4,5 1,2,3 A,C
Dış politika inşasındaki iç faktörleri keşfeder 5 1,2,3 A,C
Dış politika inşasındaki dış faktörleri keşfeder 6 1,2,3 A,C
Derste işlenen olayları değerlendirir 13,14 1,2,3 A,C
İç ve dış politikanın birbirleri ile olan etkileşimini keşfeder 9,10,11 1,2,3 A,C
Dış politika inşası ve uygulaması hususundaki sürecin nasıl ilerlediğini keşfeder 11,12 1,2,3 A,C

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dış Politika Analizine Giriş Laura Neack, 2013. The New Foreign Policy: Complex Interactions, Competing Interests, 2nd edition, Lanham: Rowman & Littlefield, s. 1-12. 
2 Dış Politikada Rasyonel Düşünme Laura Neack, 2013. ‘Rational Actors and National Interests,’ in The New Foreign Policy: Complex Interactions, Competing Interests, 2nd edition, Lanham: Rowman & Littlefield. (2. Bölüm)
3 Dış Politikada Kavramsal Düşünme  Laura Neack, 2013. ‘Cognition and Personality’,The New Foreign Policy: Complex Interactions, Competing Interests, 2nd edition, Lanham: Rowman & Littlefield. (3. Bölüm) 
4 Küçük Grup Kararı Alma Marijke Breuning (2007). Foreign Policy Analysis: A Comparative Introduction. New York, NY: Palgrave MacMillan. (3. Bölüm)
5 İç Politikalar ve İdari Karar Alma Laura Neack, 2013. ‘Domestic Politics’, The New Foreign Policy: Complex Interactions, Competing Interests, 2nd edition, Lanham: Rowman & Littlefield. (6. Bölüm). 
6 Büyük Güçlerin Dış Politika İnşası Laura Neack, 2013. ‘Domestic Politics’, The New Foreign Policy: Complex Interactions, Competing Interests, 2nd edition, Lanham: Rowman & Littlefield. (8. Bölüm). 
7 Yükselen Güçler, Orta ve Küçük Güçler Laura Neack, 2013. ‘Domestic Politics’, The New Foreign Policy: Complex Interactions, Competing Interests, 2nd edition, Lanham: Rowman & Littlefield. (9. Bölüm). 
8 Ara Sınav  
9 Dış Politikada Kamuoyu ve Medya Laura Neack, 2013. ‘Domestic Politics’, The New Foreign Policy: Complex Interactions, Competing Interests, 2nd edition, Lanham: Rowman & Littlefield. (7.Bölüm). 
10 Dış Politikada Feminist Yaklaşımlar Lisa Ann Richey,. "In Search of Feminist Foreign Policy: Gender, Development, and Danish State Identity." Cooperation and Conflict 36.2 (2001): 177-212. 
11 Dış Politikada Liderlerin Rolü ve Önemi David Winter, “Personality and Foreign Policy: Historical Overview of Research,” in Eric Singer and Valerie Hudson, Political Psychology and Foreign Policy, pp. 79-101. 
12 Post-Kolonyal Devletlerin Dış Politikaları
Pinar Bilgin, and Ali Bilgic. "Turkey and EU/rope: Discourses of inspiration/Anxiety in Turkey’s Foreign Policy." Review of European Studies 4.3 (2012):111-124. 
13 Dış Politika Hususunda Post-Modern Okumalar  David Campbell, Writing Security: United States Foreign Policy and the Politics of Identity

Chapters 3 and 4. (Library Reserve Desk) 

14 Dış Politika Değişikliği ve Türkiye’nin Dış Politikası Tezcür, Güneş Murat, and Alexandru Grigorescu. "Activism in Turkish Foreign Policy: Balancing European and Regional Interests." International Studies Perspectives 15.3 (2014): 257-276. 
15 Konuları Gözden Geçirme

Son Sınav için Hazırlık

 
16 Son Sınav  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Temel Kaynak  

Laura Neack, 2014. The New Foreign Policy: Complex Interactions, Competing Interests (New Millennium Books in International Studies), 3rd edition,  Lanham: Rowman & Littlefield.

 

Marijke Breuning (2007). Foreign Policy Analysis: A Comparative Introduction. New York, NY: Palgrave MacMillan.

Diğer Kaynaklar Steve Smith, Amelia Hadfield and Tim Dunne (eds.), 2012. Foreign Policy: Theories, Actors, Cases, 2nd edition, Oxford: Oxford University Press. 

 

Lisa Ann Richey,. "In Search of Feminist Foreign Policy: Gender, Development, and Danish State Identity." Cooperation and Conflict 36.2 (2001): 177-212. 

 

David Winter, “Personality and Foreign Policy: Historical Overview of Research,” in Eric Singer and Valerie Hudson, Political Psychology and Foreign Policy, pp. 79-101. 

 

Pinar Bilgin, and Ali Bilgic. "Turkey and EU/rope: Discourses of inspiration/Anxiety in Turkey’s Foreign Policy." Review of European Studies 4.3 (2012):111-124

 

David Campbell, Writing Security: United States Foreign Policy and the Politics of Identity

Chapters 3 and 4. (Library Reserve Desk)

 

Tezcür, Güneş Murat, and Alexandru Grigorescu. "Activism in Turkish Foreign Policy: Balancing European and Regional Interests." International Studies Perspectives 15.3 (2014): 257-276. 

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar  
Ödevler Öğrenciler ders konularına iki haftada bir makalelerle ilgili pozisyon raporları yazacaktır.
Sınavlar Vize ve final sınavlarında ödev yazılacaktır.

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav  1 % 30
Derse Katılım 1 % 10
Ödev 3 %   20
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   % 30
Dönem içi Çalışmaların Başarıya Oranı   % 70
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplininin ve etkileşimde olduğu hukuk, ekonomi, sosyoloji gibi disiplinlerin temel kavram ve kuramlarına hâkim olduğunu gösterir.           X  
2 Ulusal, uluslararası ve ulus-ötesi oluşumların yapısını, kurumlarını ve işleyişlerini, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler kavram ve kuramları kullanarak yorumlar ve gerektiğinde çözümler içeren projeler üretebilir.    X        
3 İnsan toplulukları ve siyasal sistemler arasında benzerlik ve farklılıkları anlayıp, yorumlayacak düzeyde karşılaştırmalı, analitik ve disiplinlerarası bir bakış açısına sahip olduğunu gösterir.   X        
4 Program sürecinde ekip veya bağımsız araştırma projeleri, staj, tez gibi yöntemlerle sorumluluk alma ve ekip çalışması bilinç ve becerilerini geliştirir.    X        
5 Niteliksel ve niceliksel veri toplama ve analiz yöntemlerinde yetkin olduğunu gösterir.    X        
6 Uluslararası ve ülke içi dinamiklerin değişkenliğini göz önünde bulundurarak kişisel ve profesyonel gelişimi için bilgi güncellemenin, yaşam boyu öğrenmenin ve yaratıcı çözümler üretebilmenin önemini anladığını gösterebilir.      X      
7 Analitik ve eleştirel bir bakış açısıyla siyaset bilimi alanında edindiği bilgileri ve kendi eksikliklerini değerlendirebilir, böylelikle eksikliklerini gidermek için öğrenimini yönlendirebilir.      X      
8 Akademik ve profesyonel ortamlarda, İngilizce ve Türkçe, yazılı ve sözlü iletişim becerilerini kullanabilir.       X    
9 Uluslararası kuramsal düzeyde ve küresel dinamikleri takip edebilecek düzeyde İngilizce yazma, konuşma ve okuma bilgi ve becerisine sahip olduğunu gösterebilir.       X    
10 Kamuda, özel sektörde istihdam edilebilecek ya da akademik kariyere devam edebilecek deneyim ve sosyal niteliklere sahip olduğunu gösterir.   X        
11 Kendi yetiştiği toplumsal çevrenin dışındaki diğer topluluklara karşı empati ve saygı geliştirmiş olduğunu gösterebilir.      X      
12 Sosyal Bilimlerde geçerliliği ve yaygın kullanımı olan bilişim teknolojilerini etkin şekilde kullanabilir.   X        
13 Uluslararası akademisyenler ve öğrencilerle akademik bilgi alışverişi içerisinde olarak, uluslararası ve ülke içi meselelere dair görüş belirtebilir ve olayları yorumlayabilir.     X      
14 Toplumsal, bireysel ve akademik etik kurallarına riayet eder.         X  
15 Sosyal sorumluluk kavramının bireysel, toplumsal ve ekolojik boyutlarını bilir, bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık ve hemşehrilik görevlerini anladığını gösterebilir.     X      
16 Çağdaş toplumların esasını oluşturan sosyal-siyasal, hukuki hakların evrenselliği ve sosyal adalet kavramlarını, toplumsal gelişmenin ve küresel rekabet edebilirliğin gereği olan bilimsel bakış açısının önemini anladığını gösterebilir.    X        

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 2 10 20
Ödev 1 10 10
Toplam İş Yükü         126
Toplam İş Yükü / 25 (s)        5,04
Dersin AKTS Kredisi     5

 

 

Hiçbiri