Ders Kodu: 
MAN 212
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
Almanca
Dersin Amacı: 
Değişen ve küreselleşen iş çevresinde kurumsal kültürün ve kültürel kodların önemini açıklamak ,yönetim şekli-kültür bağlantısını ortaya koymak ve bu konuda bir yol haritası çizmektir.
Dersin İçeriği: 

Küresel dünyada değerler ve iş ahlakının incelenmesi,uluslar arası pazarlara girişte toplum kültürünün öneminin ortaya konulması, küresel ölçekte insan kaynaklarının yönetimi, kültürlerarası iletişim ve etkin müzakere yönetiminin ele alınması ile uluslar arası takımların başarı koşullarının incelenmesi.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Uluslararasılaşmada izlenecek stratejiler ile kültürel uygunluk ilişkisini örneklerle kavrayacaktır.

1,10,16

1,2,3

A,C

2) Kültürlerarası iletişim ve etkin müzakere yönetiminin koşullarını öğrenecektir.

8,9

1,2,3

A,C

3) Çokuluslu firmalarda işgücü temini, ücretlendirilmesi ve kariyer yönetiminin nasıl gerçekleştirildiğini kavrayacaktır.

14,16

1,2,3

A,C

4) Değişen ve küreselleşen iş çevresinde kurumsal kültürün ve kültürel kodların önemini kavrayacak ve yönetim şekli-kültür bağlantısını öğrenecektir.

18,19

1,2,3

A,C

5) İşletme sisteminde kültür öğeleri arasındaki bağlantıyı açıklayabilecek, modelleme yapma ve yorumlama becerilerini geliştirecektir.

13,17

1,2,3

A,C

6) Uluslararası takımların oluşturulması ve etkin yönetiminin nasıl gerçekleşeceğini öğrenecektir.

2,4

1,2,3

A,C

7) Küresel dünyada değerler ve iş ahlakının nasıl şekillendiği konusunda farkındalık sağlayacaktır.

13,14

1,2,3

A,C

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Uluslararası İşletme Yönetimine Genel Bakış

 

2

Uluslararası Yönetimin Temelleri

 

3

Kurumsal Kültür ve Yönetim Modelleri

 

4

Kültürel Araştırmalara Karşılaştırmalı Bakış – Kültür Boyutları

 

5

Yönetim ve Kültürün Güncel Tartışmaları –Çok kültürlülük ve Etkileri

 

6

Birleşme ve Satın Almalarda Kültürel Çatışma ve Yönetimi

 

7

ARA SINAV

 

8

Uluslar arası Firmalarda Liderlik ve Müzakere Yönetimi

 

9

Toplumsal Kültür ve Uluslararası Yönetim

 

10

Kültürlerarası İletişim

 

11

Değerler ve İş Ahlakı

 

12

Uluslar arası Takımlar ve Yönetimi

 

13

Küresel Ölçekte İşgücü Temini, Ücretlendirilmesi ve Kariyer Yönetimi

 

14

Örnek Olay İncelemesi

 

15

Örnek Olay İncelemesi

 

16

Final Sınavı

 

 

Kaynaklar

Ders Notu

M. Kutschker,S. Schmid, Internationales Management , 6.Auflage,Oldenbourg Verlag, Deutschland, 2008.

J. Zentes, B. Swoboda, Fallstudien zum Internationalen Management,2.Auflage, Gabler Verlag, Deutschland,2004.

S. Robbins, Organisation der Unternehmung,(Übersetzung: Andrea Rietmann), 9.Auflage,Pearson Education Deutschland GMBH,München,2001.

M. Festling, P.J.Dowling, W. Weber, A.D. Engle ,  Internationales Personalmanagement,3. AuflageGabler Verlag, Deutschland, 2011

Diğer Kaynaklar

 

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

 

 

Ödevler

 

Sınavlar

 

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

40

Kısa Sınav

2

50

Ödev

1

10

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

50

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

50

Toplam

 

100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Uluslararası İşletme Yönetimi temel bilgilerini, kuramsal ve uygulamalı olarak, özellikle küresel ölçekte faaliyet gösteren işletmelerin problemlerini belirleme, modelleme ve çözüm yolları getirmede kullanabilir.

 

 

 

 

X

 

2

Uluslararası İşletme Yönetimi ile ilgili çağdaş kavram, teori ve modelleri, alan bilgisini sürekli geliştirmek için gerekli kaynaklara nasıl ulaşacağını ve alanının tarihsel gelişimini bilir, alanı ile ilgili konularda problem çözmek, analiz ve araştırma yapmak için alana özgü araştırma yöntemlerini kullanabilir.

 

 

 

X

 

 

3

Uluslararası İşletme Yönetimini çevreleyen hukuki, siyasi, ekonomik, sosyal ve psikolojik konularda uluslararası boyutta temel bilgiye sahip olduğunu gösterebilir. 

 

 

 

 

X

 

4

Kendi alanında hangi bilgiyi nerede bulacağını bilir, bağımsız araştırma ve çalışma yapabilir, araştırdığı konu ile ilgili kapsamlı bir rapor hazırlayabilir.

 

 

 

X

 

 

5

Uluslararası İşletme Yönetimi bilgilerini diğer alanlardan gelen bilgilerle ilişkilendirebilir, bütünleştirerek yorumlayabilir, yeni bilgiler oluşturabilir ve disiplinlerarası etkileşimi anladığını gösterebilir

 

 

 

X

 

 

6

Uluslararası İşletme Yönetimi ile ilgili proje veya uygulamalı çalışmalarda yürütücü veya takım üyesi olarak üzerine düşen sorumlulukları yerine getirebilir.

 

 

 

X

 

 

7

Kurum veya örgüt için hedef ve amaç belirleyebilir, bunlara yönelik veya performans iyileştirici proje tasarımı ve planlaması yapabilir.

 

 

X

 

 

 

8

Uluslararası İşletme Yönetimi’nde edindiği bilgileri eleştirel olarak değerlendirebilir, sahip olduğu bilginin yeterliliğini ve öğrenme  gereksinimlerini tespit edebilir, eksikliklerini gidermek için öğrenmesini yönlendirebilir.

 

 

 

 

X

 

9

Kişisel ve profesyonel gelişimi için bilgi güncellemenin ve sürekli  öğrenmenin önemini anladığını gösterebilir.

 

 

 

 

X

 

10

Hızla değişen küresel koşullarda, profesyonel hayatta başarılı olmak için esnek düşünebilmenin ve yaratıcı çözümler üretebilmenin önemini anladığını gösterebilir.

 

 

 

 

X

 

11

Uluslararası kurumsal düzeyde, etkin, yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek düzeyde Almanca bilgisine sahip olduğunu gösterebilir

 

 

 

X

 

 

12

Kendi alanındaki küresel dinamikleri anlayabilecek, takip edebilecek ve yorumlayabilecek düzeyde Almanca bilgisine sahip olduğunu gösterebilir.

 

 

 

X

 

 

13

Ulusal ve uluslararası akademik ve profesyonel ortamlarda bilgisini, çalışmalarının sonuçlarını, fikir ve yorumlarını, alanındaki veya başka disiplin ve birimlerdeki kişilere, gerekli verileri kullanarak ve açık ve net bir şekilde Türkçe ve Almanca olarak ifade edebilir, sunabilir, paylaşabilir.

 

 

 

X

 

 

14

Kültürler ve bireyler arasındaki farklılıkları değerlendirebilir, bu farklılıklara saygı gösterilmesinin önemini anladığını gösterebilir,  farklı kültürlerden bireylerin oluşturduğu sosyal veya profesyonel ortamlarda gerekli saygı ve empatiyi göstererek iletişim kurabilir, bu ortamlarda takım çalışmalarına yürütücü veya takım üyesi olarak katkıda bulunabilir

 

 

 

 

X

 

15

Kendi alanında geçerliliği ve yaygın kullanımı olan bilişim teknolojilerini etkin şekilde kullanabilir.

X   

 

 

 

 

 

16

Bireysel ve profesyonel etik kavramları anlar, bu kavramların sosyal ve profesyonel hayattaki uygulamlarını değerlendirebilir, bireyin bu ilkelere uygun davranmasının içinde bulunduğu topluma değer katmak için ne derece önemi olduğunu anladığını gösterebilir.

 

 

 

 

X

 

17

Sosyal sorumluluk kavramının bireysel, toplumsal ve ekolojik boyutlarını bilir, bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık görevini anladığını gösterebilir.

 

 

X

 

 

 

18

Çağdaş toplumların esasını oluşturan sosyal hakların evrenselliği ve sosyal adalet kavramlarını, toplumsal gelişmenin ve küresel rekabet edebilirliğin gereği olan bilimsel bakış açısının önemini anladığını gösterebilir.

 

 

 

X

 

 

19

Kurumsal sürdürülebilirlik için kalite yönetiminin, iş sağlığı ve güvenliğinin, kurumsal sosyal sorumluluğun, profesyonel ve kültürel saygının ve kurumsal etik prensiplerinin önemini anladığını gösterebilir

 

 

 

 

X

 

20

Küresel ve toplumsal çerçevedeki temel işletme çözümlerinin özellikle yönetim ve finans sorunlarına katkılarını değerlendirebilir.

 

 

X

 

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

3

48

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

16

4

64

Ara Sınav

1

3

3

Kısa Sınav

2

6

12

Ödev

1

10

10

Final

1

12

12

Toplam İş Yükü

 

 

124

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

5.96

Dersin AKTS Kredisi

 

 

6