Ders Kodu: 
MAN 215
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
Almanca
Dersin Amacı: 
Uluslararası yönetimin temellerinin ve fonksiyon bazında başarı koşullarının incelenmesi.
Dersin İçeriği: 

Küreselleşmenin nedenleri ile işletmeler üzerindeki etkilerinin örneklerle açıklanması, Uluslar arası pazarlara giriş stratejilerini ve bunların sağlayacağı avantaj ve dezavantajlarının irdelenmesi, uygun stratejinin seçiminde  göz önünde bulundurulması  gereken unsurlar,farklı organizasyon alternatifleri ve koordinasyon mekanizmalarının açıklanması ve insan kaynağının küresel boyutta düşünülmesinin sonuçlarının ele alınması.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Uluslararası İşletme’yi  ve Uluslararası Yönetimi anlar ve açıklar.

1,5

1,2,3

A,C

2) Uluslararasılaşmada farklı seviyeleri ayırt edebilir.

16,18

1,2,3

A,C

3) Küreselleşme ve sosyal sorumluluk ilişkisini örneklerle kavrar.

10,14

1,2,3

A,C

4) Küreselleşmenin nedenleri ile çok boyutlu etkilerini analiz eder ve işletmeler üzerindeki etkilerini öğrenir.

2,13

1,2,3

A,C

5) Uluslararası pazarlara giriş stratejilerini ve bunların sağlayacağı avantaj ve dezavantajlarını kavrar, hangi durumlarda hangi stratejinin daha başarılı olacağını irdeleyebilir.

2,20

1,2,3

A,C

6) Çokuluslu firmaların organizasyon yapıları ve koordinasyonu hakkında bilgi sahibi olur.

8

1,2,3

A,C

7) Çokuluslu firmalarda insan kaynağının seçimi, ücretlendirilmesi kariyer yönetiminin nasıl gerçekleştirildiğini öğrenir.

14

1,2,3

A,C

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Uluslararası İşletme Yönetimine Genel Bakış

 

2

Uluslararası Yönetimin Temelleri

 

3

Uluslararasılaşma Süreci Teorileri

 

4

Küreselleşme ve  İşletmeler Üzerindeki Etkileri Uluslararası Kültürel Faktörler

 

5

Küreselleşme ve Bölgeselleşme Kavramları

 

6

Uluslararası Pazarlara Giriş Yöntemleri, Uluslararası İşbirliği Stratejileri 

 

7

ARA SINAV

 

8

Uluslararası Stratejik Planlama

 

9

Uluslararası Örgütleme, Uluslararası Örgüt Yapıları

 

10

Doğrudan ve Dolaylı İhracat , Lisans Anlaşmaları

 

11

Stratejik İşbirlikleri ,Franchising

 

12

Birleşme ve Satın Almalar

 

13

Doğrudan Yatırım

 

14

Uluslararası Koordinasyon ve Kontrol

 

15

Vaka Çalışması

 

16

Final Sınavı

 

 

Kaynaklar

Ders Notu

 

M. Kutschker, S. Schmid, Internationales Management, 6. Auflage, Oldenbourg Verlag, Deutschland, 2008.

J. Zentes, B. Swoboda, Fallstudien zum Internationalen Management, 2. Auflage, Gabler Verlag, Deutschland, 2004.

 

A. Söllner, Einführung in das Internationale Management ,Gabler Verlag,   Deutschland 2008.

S. Schmid,Strategien der Internationalisierung, 2.Auflage, Oldenbourg          Verlag, Deutschland, 2007.

 

Diğer Kaynaklar

 

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

 

 

Ödevler

 

Sınavlar

 

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

40

Kısa Sınav

2

50

Ödev

1

10

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

50

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

50

Toplam

 

100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Uluslararası İşletme Yönetimi temel bilgilerini, kuramsal ve uygulamalı olarak, özellikle küresel ölçekte faaliyet gösteren işletmelerin problemlerini belirleme, modelleme ve çözüm yolları getirmede kullanabilir.

 

 

 

 

X

 

2

Uluslararası İşletme Yönetimi ile ilgili çağdaş kavram, teori ve modelleri, alan bilgisini sürekli geliştirmek için gerekli kaynaklara nasıl ulaşacağını ve alanının tarihsel gelişimini bilir, alanı ile ilgili konularda problem çözmek, analiz ve araştırma yapmak için alana özgü araştırma yöntemlerini kullanabilir.

 

 

 

 

X

 

3

Uluslararası İşletme Yönetimini çevreleyen hukuki, siyasi, ekonomik, sosyal ve psikolojik konularda uluslararası boyutta temel bilgiye sahip olduğunu gösterebilir. 

 

 

 

X

 

 

4

Kendi alanında hangi bilgiyi nerede bulacağını bilir, bağımsız araştırma ve çalışma yapabilir, araştırdığı konu ile ilgili kapsamlı bir rapor hazırlayabilir.

 

 

 

X

 

 

5

Uluslararası İşletme Yönetimi bilgilerini diğer alanlardan gelen bilgilerle ilişkilendirebilir, bütünleştirerek yorumlayabilir, yeni bilgiler oluşturabilir ve disiplinlerarası etkileşimi anladığını gösterebilir

 

 

 

X

 

 

6

Uluslararası İşletme Yönetimi ile ilgili proje veya uygulamalı çalışmalarda yürütücü veya takım üyesi olarak üzerine düşen sorumlulukları yerine getirebilir.

 

 

 

X

 

 

7

Kurum veya örgüt için hedef ve amaç belirleyebilir, bunlara yönelik veya performans iyileştirici proje tasarımı ve planlaması yapabilir.

 

 

X

 

 

 

8

Uluslararası İşletme Yönetimi’nde edindiği bilgileri eleştirel olarak değerlendirebilir, sahip olduğu bilginin yeterliliğini ve öğrenme  gereksinimlerini tespit edebilir, eksikliklerini gidermek için öğrenmesini yönlendirebilir.

 

 

 

 

   X

 

9

Kişisel ve profesyonel gelişimi için bilgi güncellemenin ve sürekli  öğrenmenin önemini anladığını gösterebilir.

 

 

 

 

X

 

10

Hızla değişen küresel koşullarda, profesyonel hayatta başarılı olmak için esnek düşünebilmenin ve yaratıcı çözümler üretebilmenin önemini anladığını gösterebilir.

 

 

 

 

X

 

11

Uluslararası kurumsal düzeyde, etkin, yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek düzeyde Almanca bilgisine sahip olduğunu gösterebilir

 

 

 

 

X

 

12

Kendi alanındaki küresel dinamikleri anlayabilecek, takip edebilecek ve yorumlayabilecek düzeyde Almanca bilgisine sahip olduğunu gösterebilir.

 

 

 

 

X

 

13

Ulusal ve uluslararası akademik ve profesyonel ortamlarda bilgisini, çalışmalarının sonuçlarını, fikir ve yorumlarını, alanındaki veya başka disiplin ve birimlerdeki kişilere, gerekli verileri kullanarak ve açık ve net bir şekilde Türkçe ve Almanca olarak ifade edebilir, sunabilir, paylaşabilir.

 

 

 

 

X

 

14

Kültürler ve bireyler arasındaki farklılıkları değerlendirebilir, bu farklılıklara saygı gösterilmesinin önemini anladığını gösterebilir,  farklı kültürlerden bireylerin oluşturduğu sosyal veya profesyonel ortamlarda gerekli saygı ve empatiyi göstererek iletişim kurabilir, bu ortamlarda takım çalışmalarına yürütücü veya takım üyesi olarak katkıda bulunabilir

 

 

 

X

 

 

15

Kendi alanında geçerliliği ve yaygın kullanımı olan bilişim teknolojilerini etkin şekilde kullanabilir.

X

 

 

 

 

 

16

Bireysel ve profesyonel etik kavramları anlar, bu kavramların sosyal ve profesyonel hayattaki uygulamlarını değerlendirebilir, bireyin bu ilkelere uygun davranmasının içinde bulunduğu topluma değer katmak için ne derece önemi olduğunu anladığını gösterebilir.

 

 

 

X

 

 

17

Sosyal sorumluluk kavramının bireysel, toplumsal ve ekolojik boyutlarını bilir, bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık görevini anladığını gösterebilir.

 

 

 

 

X

 

18

Çağdaş toplumların esasını oluşturan sosyal hakların evrenselliği ve sosyal adalet kavramlarını, toplumsal gelişmenin ve küresel rekabet edebilirliğin gereği olan bilimsel bakış açısının önemini anladığını gösterebilir.

 

 

 

X

 

 

19

Kurumsal sürdürülebilirlik için kalite yönetiminin, iş sağlığı ve güvenliğinin, kurumsal sosyal sorumluluğun, profesyonel ve kültürel saygının ve kurumsal etik prensiplerinin önemini anladığını gösterebilir

 

 

 

X

 

 

 

20

Küresel ve toplumsal çerçevedeki temel işletme çözümlerinin özellikle yönetim ve finans sorunlarına katkılarını değerlendirebilir.

 

 

X

 

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

3

48

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

16

4

64

Ara Sınav

1

3

3

Ödev

1

3

3

Final

1

10

10

Toplam İş Yükü

 

 

128

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

5.12

Dersin AKTS Kredisi

 

 

5