• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
MAN 307
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
Almanca
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı, işletme finansı yönetimin temel prensiplerini ve başlangıç konularını tanıtarak başlangıç düzeyindeki finansal kararların alınması sürecine bir finans yöneticisinin bakış açısıyla yaklaşmalarını sağlamak ve rekabet avantajı getiren en az finansal maliyetleri belirlemektir.
Dersin İçeriği: 

İşletme finansı temel kavramlar ve yöntemler, paranın zaman değeri, basit faiz ve bileşik faiz, özsermaye finansmanı (özellikle halka açık firmalar) , kısa vadeli yabancı sermaye finansmanı, uzun vadeli yabancı sermaye finansmanı, oto finansman hakkında temel bilgiler.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenim Çıktısı

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Temel işletme finansı yönetimi kavramlarını açıklar.

1,12

1,2,3

A,C

2) Kurumlarda stratejik finansal kararları alabilir.

2,20

1,2,3

A,C

3) Nakit planlaması yardımıyla kısa vadeli finansman imkanlarını hesaplar ve belirler

5

 

 

4) Kurumlar için en uygun fonları belirler.

7,20

1,2,3

A,C

5) Fon maliyetlerini hesaplayarak uygun finansman türünü belirler.

10,13

1,2,3

A,C

6) Özsermaye finansman türlerini ve karar verme süreçlerinde kullanılmasını belirler.

1,2,20

1,2,3

A,C

7) Kısa vadeli finansman türlerini ve karar verme süreçlerinde kullanılmasını belirler.

1,2,20

1,2,3

A,C

8) Uzun vadeli finansman türlerini ve karar verme süreçlerinde kullanılmasını belirler.

1,2,20

1,2,3

A,C

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

İşletme finansı temel kavramlar ve prensipler

 

2

Finansman türleri ve nakit planlamasına giriş

 

3

Nakit planlaması uygulamaları ve problem çözme

 

4

Özsermaye finansmanın temel kavramları ve firmaların hukuki yapıları

 

5

Halka açık firmalarda özsermaye finansmanı, hisse senetleri ve rüçhü hakkı

 

6

Kısa vadeli finansman türlerinin kısaca açıklanması, satıcı kredileri, müşteri avansı ve cari hesap türlerinin açıklanması ve problemlerin çözülmesi

 

7

ARA SINAV

 

8

İskonto karşılığı kredi, kabul kredisi, remburs kredisi, aval kredisinin açıklanması ve problemlerin çözülmesi

 

9

Rehin karşılığı kredi, factoring ve forfaitingin açıklanması ve problemlerin çözülmesi

 

10

Uzun vadeli finansman türlerinin kısaca açıklanması, uzun vadeli banka kredilerinin ve borçlanma senetlerinin açıklanması ve problemlerin çözülmesi

 

11

Leasing temel kavramlarının, türlerinin açıklanması ve problemlerin çözülmesi

 

12

İşletme finansında kredi teminat türleri, kredibilite ve Basel II

 

13

Otofinansman temel kavramları, türleri

 

14

Amortisman ile otofinansman, Karşılıkların çözülmesi ile otofinansman ve problemlerin çözülmesi

 

15

Vaka Çalışmaları

 

16

Final Sınavı

 

 

Kaynaklar

Ders Notu

  1. Finanzierung; Jochen Drukarczyk
  2. Grundlagen der betrieblichen Finanzwirtschaft; Franz Joseph Busse

Diğer Kaynaklar

 

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

Skriptler ve vaka çalışmaları

Ödevler

Her bir öğrenci, bir banka seçerek firmalara sunulan kredi imkanlarının ve kredi teminatlarının analizi

Sınavlar

 

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

70

Kısa Sınav

1

10

Ödev

1

20

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Uluslararası İşletme Yönetimi temel bilgilerini, kuramsal ve uygulamalı olarak, özellikle küresel ölçekte faaliyet gösteren işletmelerin problemlerini belirleme, modelleme ve çözüm yolları getirmede kullanabilir.

 

 

 

 

X

2

Uluslararası İşletme Yönetimi ile ilgili çağdaş kavram, teori ve modelleri, alan bilgisini sürekli geliştirmek için gerekli kaynaklara nasıl ulaşacağını ve alanının tarihsel gelişimini bilir, alanı ile ilgili konularda problem çözmek, analiz ve araştırma yapmak için alana özgü araştırma yöntemlerini kullanabilir.

 

 

 

 

X

3

Uluslararası İşletme Yönetimini çevreleyen hukuki, siyasi, ekonomik, sosyal ve psikolojik konularda uluslararası boyutta temel bilgiye sahip olduğunu gösterebilir. 

 

 

X

 

 

4

Kendi alanında hangi bilgiyi nerede bulacağını bilir, bağımsız araştırma ve çalışma yapabilir, araştırdığı konu ile ilgili kapsamlı bir rapor hazırlayabilir.

 

 

 

 

X

5

Uluslararası İşletme Yönetimi bilgilerini diğer alanlardan gelen bilgilerle ilişkilendirebilir, bütünleştirerek yorumlayabilir, yeni bilgiler oluşturabilir ve disiplinlerarası etkileşimi anladığını gösterebilir

 

 

 

 

X

6

Uluslararası İşletme Yönetimi ile ilgili proje veya uygulamalı çalışmalarda yürütücü veya takım üyesi olarak üzerine düşen sorumlulukları yerine getirebilir.

 

 

 

X

 

7

Kurum veya örgüt için hedef ve amaç belirleyebilir, bunlara yönelik veya performans iyileştirici proje tasarımı ve planlaması yapabilir.

 

 

 

 

X

8

Uluslararası İşletme Yönetimi’nde edindiği bilgileri eleştirel olarak değerlendirebilir, sahip olduğu bilginin yeterliliğini ve öğrenme gereksinimlerini tespit edebilir, eksikliklerini gidermek için öğrenmesini yönlendirebilir.

 

 

 

X

 

9

Kişisel ve profesyonel gelişimi için bilgi güncellemenin ve sürekli öğrenmenin önemini anladığını gösterebilir.

 

 

 

 

X

10

Hızla değişen küresel koşullarda, profesyonel hayatta başarılı olmak için esnek düşünebilmenin ve yaratıcı çözümler üretebilmenin önemini anladığını gösterebilir.

 

 

 

 

X

11

Uluslararası kurumsal düzeyde, etkin, yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek düzeyde Almanca bilgisine sahip olduğunu gösterebilir

 

 

 

X

 

12

Kendi alanındaki küresel dinamikleri anlayabilecek, takip edebilecek ve yorumlayabilecek düzeyde Almanca bilgisine sahip olduğunu gösterebilir.

 

 

 

 

X

13

Ulusal ve uluslararası akademik ve profesyonel ortamlarda bilgisini, çalışmalarının sonuçlarını, fikir ve yorumlarını, alanındaki veya başka disiplin ve birimlerdeki kişilere, gerekli verileri kullanarak ve açık ve net bir şekilde Türkçe ve Almanca olarak ifade edebilir, sunabilir, paylaşabilir.

 

 

 

 

X

14

Kültürler ve bireyler arasındaki farklılıkları değerlendirebilir, bu farklılıklara saygı gösterilmesinin önemini anladığını gösterebilir, farklı kültürlerden bireylerin oluşturduğu sosyal veya profesyonel ortamlarda gerekli saygı ve empatiyi göstererek iletişim kurabilir, bu ortamlarda takım çalışmalarına yürütücü veya takım üyesi olarak katkıda bulunabilir

 

 

 

X

 

15

Kendi alanında geçerliliği ve yaygın kullanımı olan bilişim teknolojilerini etkin şekilde kullanabilir.

 

 

X

 

 

16

Bireysel ve profesyonel etik kavramları anlar, bu kavramların sosyal ve profesyonel hayattaki uygulamalarını değerlendirebilir, bireyin bu ilkelere uygun davranmasının içinde bulunduğu topluma değer katmak için ne derece önemi olduğunu anladığını gösterebilir.

 

 

X

 

 

17

Sosyal sorumluluk kavramının bireysel, toplumsal ve ekolojik boyutlarını bilir, bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık görevini anladığını gösterebilir.

 

 

 

X

 

18

Çağdaş toplumların esasını oluşturan sosyal hakların evrenselliği ve sosyal adalet kavramlarını, toplumsal gelişmenin ve küresel rekabet edebilirliğin gereği olan bilimsel bakış açısının önemini anladığını gösterebilir.

 

 

 

X

 

19

Kurumsal sürdürülebilirlik için kalite yönetiminin, iş sağlığı ve güvenliğinin, kurumsal sosyal sorumluluğun, profesyonel ve kültürel saygının ve kurumsal etik prensiplerinin önemini anladığını gösterebilir

 

 

X

 

 

20

Küresel ve toplumsal çerçevedeki temel işletme çözümlerinin özellikle yönetim ve finans sorunlarına katkılarını değerlendirebilir.

 

 

 

 

X

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

3

48

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

16

3

48

Ara Sınav

1

3

3

Kısa Sınav

2

6

12

Ödev

1

3

3

Final

1

10

10

Toplam İş Yükü

 

 

124

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

4.96

Dersin AKTS Kredisi

 

 

5