• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
MATH 176
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
Almanca
Dersin Amacı: 
Dersin amacı, istatistiğin temel kavramlarını açıklamak ve yönetim disiplininde istatistik tekniklerinin uygulanmasını, vakalarla açıklamaktır.
Dersin İçeriği: 

Deskriptif istatistik, Olasılık Teorisi ve dağılım teorileri. Bu dersin içeriği, işletme yönetiminde önemli bir yer tutmaktadır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenim Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) İstatistik kavramını açıklar.

1,5

1,2,3

A

2) Gerçek problemlere çözüm aracı olarak sunar.

2,3

1,2,3

A

3) Rasyonel ve sayısal düşünme tarzını güçlendirir.

2,5,12

1,2,3

A

4) Gözlenebilen olayların sayısal özelliklerini açıklar.

8,12

1,2,3

A

5) Sosyal ve ekonomik ilişkileri analiz eder.

1,2,5

1,2,3

A

6) İşletme problemlerini sayısal olarak modeller.

2,12

1,2,3

A

7) Çıkarım yapabileceği bulguları elde eder.

1,3,4

1,2,3

A

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

GİRİŞ, İSTATSTİKTE TEMEL KAVRAMLAR VE İSTATİSTİĞİN GÖREVLERİ

 

2

İstatistiki birimler ve araştırmalar: İstatistiki skalalar, sıralar, ampirik dağılımlar

 

3

Ortalama değer: aritmetik, geometrik, modus ve medyan

 

4

Dağılım Kütlesi

 

5

Aritmetik ortalamanın ve varyansın özellikleri

 

6

Yoğunluk Ölçümü: Lorenz eğrisi, Gini, Herfindahl endeksi

 

7

ARA SINAV

 

8

PEARSON’S ve SPEARMAN’S Korelasyon Katsayısı

 

9

Olasılık Hesaplamaları: Temel kavramlar ve temel taslağı

 

10

Tesadüfi değişkenler, Olasılık fonksiyonu ve dağılım fonksiyonu

 

11

Teorik Dağılım: Bernoulli, Binomial,…

 

12

Eşit dağılım, normal dağılım

 

13

Pay değeri ve aritmetik ortalama test yöntemleri

 

14

Basit doğrusal regresyon ve trend analizi, Ki-Kare, Bağımsızlık Testi

 

15

Vaka Çalışmaları

 

16

Final Sınavı

 

 

Kaynaklar

Ders Notu

WiSt Studienkurs, Statistik für Wirtschaftswissenschaftler, Josef Bleymüller, Günther Gehlert, Herbert Gülicher, Verlag: Vahlen Franz GmbH; Auflage: 14. A. (September 2004)

Diğer Kaynaklar

Grundlagen der Statistik 1: Beschreibende Verfahren, Jochen Schwarze, Nwb Verlag; Auflage: 11., vollst. überarbeitete Auflage. (27. März 2009)

İstatistik Metodları ve Uygulamaları, Fazıl Gülçür, Beta Yayınevi, İstanbul (Kasım 2005)

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

Çalışma problemleri, dağılım tabloları, ders sunumu

Ödevler

-

Sınavlar

 

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

70

Kısa Sınav

2

20

Ödev

1

10

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Uluslararası İşletme Yönetimi temel bilgilerini, kuramsal ve uygulamalı olarak, özellikle küresel ölçekte faaliyet gösteren işletmelerin problemlerini belirleme, modelleme ve çözüm yolları getirmede kullanabilir.

 

 

X

 

 

 

2

Uluslararası İşletme Yönetimi ile ilgili çağdaş kavram, teori ve modelleri, alan bilgisini sürekli geliştirmek için gerekli kaynaklara nasıl ulaşacağını ve alanının tarihsel gelişimini bilir, alanı ile ilgili konularda problem çözmek, analiz ve araştırma yapmak için alana özgü araştırma yöntemlerini kullanabilir.

 

 

 

X

 

 

3

Uluslararası İşletme Yönetimini çevreleyen hukuki, siyasi, ekonomik, sosyal ve psikolojik konularda uluslararası boyutta temel bilgiye sahip olduğunu gösterebilir. 

X

 

 

 

 

 

4

Kendi alanında hangi bilgiyi nerede bulacağını bilir, bağımsız araştırma ve çalışma yapabilir, araştırdığı konu ile ilgili kapsamlı bir rapor hazırlayabilir.

 

X

 

 

 

 

5

Uluslararası İşletme Yönetimi bilgilerini diğer alanlardan gelen bilgilerle ilişkilendirebilir, bütünleştirerek yorumlayabilir, yeni bilgiler oluşturabilir ve disiplinlerarası etkileşimi anladığını gösterebilir

 

 

 

X

 

 

6

Uluslararası İşletme Yönetimi ile ilgili proje veya uygulamalı çalışmalarda yürütücü veya takım üyesi olarak üzerine düşen sorumlulukları yerine getirebilir.

 

 

X

 

 

 

7

Kurum veya örgüt için hedef ve amaç belirleyebilir, bunlara yönelik veya performans iyileştirici proje tasarımı ve planlaması yapabilir.

 

X

 

 

 

 

8

Uluslararası İşletme Yönetimi’nde edindiği bilgileri eleştirel olarak değerlendirebilir, sahip olduğu bilginin yeterliliğini ve öğrenme gereksinimlerini tespit edebilir, eksikliklerini gidermek için öğrenmesini yönlendirebilir.

X

 

 

 

 

 

9

Kişisel ve profesyonel gelişimi için bilgi güncellemenin ve sürekli öğrenmenin önemini anladığını gösterebilir.

 

X

 

 

 

 

10

Hızla değişen küresel koşullarda, profesyonel hayatta başarılı olmak için esnek düşünebilmenin ve yaratıcı çözümler üretebilmenin önemini anladığını gösterebilir.

 

X

 

 

 

 

11

Uluslararası kurumsal düzeyde, etkin, yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek düzeyde Almanca bilgisine sahip olduğunu gösterebilir

X

 

 

 

 

 

12

Kendi alanındaki küresel dinamikleri anlayabilecek, takip edebilecek ve yorumlayabilecek düzeyde Almanca bilgisine sahip olduğunu gösterebilir.

X

 

 

 

 

 

13

Ulusal ve uluslararası akademik ve profesyonel ortamlarda bilgisini, çalışmalarının sonuçlarını, fikir ve yorumlarını, alanındaki veya başka disiplin ve birimlerdeki kişilere, gerekli verileri kullanarak ve açık ve net bir şekilde Türkçe ve Almanca olarak ifade edebilir, sunabilir, paylaşabilir.

X

 

 

 

 

 

14

Kültürler ve bireyler arasındaki farklılıkları değerlendirebilir, bu farklılıklara saygı gösterilmesinin önemini anladığını gösterebilir,  farklı kültürlerden bireylerin oluşturduğu sosyal veya profesyonel ortamlarda gerekli saygı ve empatiyi göstererek iletişim kurabilir, bu ortamlarda takım çalışmalarına yürütücü veya takım üyesi olarak katkıda bulunabilir

X

 

 

 

 

 

15

Kendi alanında geçerliliği ve yaygın kullanımı olan bilişim teknolojilerini etkin şekilde kullanabilir.

 

X

 

 

 

 

16

Bireysel ve profesyonel etik kavramları anlar, bu kavramların sosyal ve profesyonel hayattaki uygulamlarını değerlendirebilir, bireyin bu ilkelere uygun davranmasının içinde bulunduğu topluma değer katmak için ne derece önemi olduğunu anladığını gösterebilir.

 

 

X

 

 

 

17

Sosyal sorumluluk kavramının bireysel, toplumsal ve ekolojik boyutlarını bilir, bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık görevini anladığını gösterebilir.

X

 

 

 

 

 

18

Çağdaş toplumların esasını oluşturan sosyal hakların evrenselliği ve sosyal adalet kavramlarını, toplumsal gelişmenin ve küresel rekabet edebilirliğin gereği olan bilimsel bakış açısının önemini anladığını gösterebilir.

 

X

 

 

 

 

19

Kurumsal sürdürülebilirlik için kalite yönetiminin, iş sağlığı ve güvenliğinin, kurumsal sosyal sorumluluğun, profesyonel ve kültürel saygının ve kurumsal etik prensiplerinin önemini anladığını gösterebilir

 

X

 

 

 

 

20

Küresel ve toplumsal çerçevedeki temel işletme çözümlerinin özellikle yönetim ve finans sorunlarına katkılarını değerlendirebilir.

 

X

 

 

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

3

48

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

16

3

48

Ara Sınav

1

3

3

Kısa Sınav

3

5

15

Ödev

2

3

6

Final

1

10

10

Toplam İş Yükü

 

 

130

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

5.20

Dersin AKTS Kredisi

 

 

5