• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
MAN 338
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
Almanca
Dersin Amacı: 
Küresel bir yönetici, sürekli değişen bir dünyada oluşan bölgesel gelişimleri takip eder ve farklı kültürlerden gelen insanlarla çalışma yetisine sahiptir. Farklı kültür değerlerine saygılıdır ve farklı kültürlerden gelen insanlarla çalışırken gereken incelikle davranır. Farklı kültürlerin çevrelerini ve insanları nasıl algıladıklarını anlar.
Dersin İçeriği: 

Çokuluslu Firmalarda kültürlerarası yönetim, uluslararası iş ortamının kültürel yönleri üzerinde durur. Ekonomik küreselleşme, çok uluslu işletmeler ve kurumsal işbirlikleri, kültürü başa çıkılması gereken bir unsur haline getirmiştir. Kültür, sosyalleşme, evrensellikler, sosyopsikolojik kuramlar, kültür standartları, kültür boyutları ve kültürlerarası yeterlilikler olarak addedilebilen bilimsel kavramlar, kültürlerarası süreçleri anlamaya yardımcı olur. Derste ayrıca Çin, Hindistan ve Rus kültürlerinin tanıtımının yanı sıra Almanya ve Türkiye'de kültür üzerine ayrıntılı bir inceleme yapılır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Dünyanın farklı yerlerinde müşteriler ile başa çıkabilme 12, 14, 20 1,2,3 A,C
2. Uluslararası liderlik ve çokkültürlü ekipler kurabilme 12, 14, 20 1,2,3 A,C
3. Kültür çatışmaları ile başa çıkabilme 12, 14, 20 1,2,3 A,C
4. Uluslararası müşteriler ve ortaklar ile ilişki kurabilme 12, 14, 20 1,2,3 A,C

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Çokuluslu Firmalarda Rekabet Üstünlüğünün Kazanılmasında Kültürel Farklılıkların Yönetiminin Rolü ve Önemi  
2 Çokuluslu Firmalar Çerçevesinde Kültür ve Farklılık Kavramları  
3  Kültürel Farklılaşma Boyutları Nelerdir,Nedenleri  
4 Kültürlerarası Müzakere Yönetimi  
5 Kültürlerarası Çatışma Yönetimi  
6 Kültürlerarası İletişim Farklılıkları ve Engelleri  
7 Kültürlerarası Yönetimde Motivasyon ve Ödüllendirme  
8 ARA SINAV  
9 Çokuluslu Firmalarda Farklı Kültürlerde Liderlik  
10 Örgütsel Değişim ve Farklı Kültürlerde Değişim Algısı  
11 Kültürlerarası Yönetimde Zaman Yönetimi: Monochronic ve Polychronic Yönelim  
12 Kültürlerarası Yönetimde Etik Değerler ve İnançlar  
13 Kültürlerarası Yönetimin İşletme Fonksiyonları Üzerindeki Etkileri  
14 Vakıa Çalışması  
15 GENEL TEKRAR  
16 FİNAL SINAVI  

 

 

Materyal Paylaşımı

Ders Skriptleri

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Final 1 60
Katılım   -
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıliçinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Uluslararası İşletme Yönetimi temel bilgilerini, kuramsal ve uygulamalı olarak, özellikle küresel ölçekte faaliyet gösteren işletmelerin problemlerini belirleme, modelleme ve çözüm yolları getirmede kullanabilir.     x      
2 Uluslararası İşletme Yönetimi ile ilgili çağdaş kavram, teori ve modelleri, alan bilgisini sürekli geliştirmek için gerekli kaynaklara nasıl ulaşacağını ve alanının tarihsel gelişimini bilir, alanı ile ilgili konularda problem çözmek, analiz ve araştırma yapmak için alana özgü araştırma yöntemlerini kullanabilir.   x        
3 Uluslararası İşletme Yönetimini çevreleyen hukuki, siyasi, ekonomik, sosyal ve psikolojik konularda uluslararası boyutta temel bilgiye sahip olduğunu gösterebilir.        x    
4 Kendi alanında hangi bilgiyi nerede bulacağını bilir, bağımsız araştırma ve çalışma yapabilir, araştırdığı konu ile ilgili kapsamlı bir rapor hazırlayabilir.       x    
5 Uluslararası İşletme Yönetimi bilgilerini diğer alanlardan gelen bilgilerle ilişkilendirebilir, bütünleştirerek yorumlayabilir, yeni bilgiler oluşturabilir ve disiplinlerarası etkileşimi anladığını gösterebilir     x      
6 Uluslararası İşletme Yönetimi ile ilgili proje veya uygulamalı çalışmalarda yürütücü veya takım üyesi olarak üzerine düşen sorumlulukları yerine getirebilir.     x      
7 Kurum veya örgüt için hedef ve amaç belirleyebilir, bunlara yönelik veya performans iyileştirici proje tasarımı ve planlaması yapabilir.     x      
8 Uluslararası İşletme Yönetimi’nde edindiği bilgileri eleştirel olarak değerlendirebilir, sahip olduğu bilginin yeterliliğini ve öğrenme gereksinimlerini tespit edebilir, eksikliklerini gidermek için öğrenmesini yönlendirebilir.       x    
9 Kişisel ve profesyonel gelişimi için bilgi güncellemenin ve sürekli öğrenmenin önemini anladığını gösterebilir.       x    
10 Hızla değişen küresel koşullarda, profesyonel hayatta başarılı olmak için esnek düşünebilmenin ve yaratıcı çözümler üretebilmenin önemini anladığını gösterebilir.     x      
11 Uluslararası kurumsal düzeyde, etkin, yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek düzeyde Almanca bilgisine sahip olduğunu gösterebilir       x    
12 Kendi alanındaki küresel dinamikleri anlayabilecek, takip edebilecek ve yorumlayabilecek düzeyde Almanca bilgisine sahip olduğunu gösterebilir.       x    
13 Ulusal ve uluslararası akademik ve profesyonel ortamlarda bilgisini, çalışmalarının sonuçlarını, fikir ve yorumlarını, alanındaki veya başka disiplin ve birimlerdeki kişilere, gerekli verileri kullanarak ve açık ve net bir şekilde Türkçe ve Almanca olarak ifade edebilir, sunabilir, paylaşabilir.       x    
14 Kültürler ve bireyler arasındaki farklılıkları değerlendirebilir, bu farklılıklara saygı gösterilmesinin önemini anladığını gösterebilir,  farklı kültürlerden bireylerin oluşturduğu sosyal veya profesyonel ortamlarda gerekli saygı ve empatiyi göstererek iletişim kurabilir, bu ortamlarda takım çalışmalarına yürütücü veya takım üyesi olarak katkıda bulunabilir         x  
15 Kendi alanında geçerliliği ve yaygın kullanımı olan bilişim teknolojilerini etkin şekilde kullanabilir. x          
16 Bireysel ve profesyonel etik kavramları anlar, bu kavramların sosyal ve profesyonel hayattaki uygulamlarını değerlendirebilir, bireyin bu ilkelere uygun davranmasının içinde bulunduğu topluma değer katmak için ne derece önemi olduğunu anladığını gösterebilir.         x  
17 Sosyal sorumluluk kavramının bireysel, toplumsal ve ekolojik boyutlarını bilir, bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık görevini anladığını gösterebilir.         x  
18 Çağdaş toplumların esasını oluşturan sosyal hakların evrenselliği ve sosyal adalet kavramlarını, toplumsal gelişmenin ve küresel rekabet edebilirliğin gereği olan bilimsel bakış açısının önemini anladığını gösterebilir.         x  
19 Kurumsal sürdürülebilirlik için kalite yönetiminin, iş sağlığı ve güvenliğinin, kurumsal sosyal sorumluluğun, profesyonel ve kültürel saygının ve kurumsal etik prensiplerinin önemini anladığını gösterebilir   x        
20 Küresel ve toplumsal çerçevedeki temel işletme çözümlerinin özellikle yönetim ve finans sorunlarına katkılarını değerlendirebilir.   x        

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 64
Ara Sınav 1 3 3
Kısa sınav 1 5 5
Ödev 4 10 40
Final 1 10 10
Toplam İş Yükü     170
Toplam İş Yükü / 25 (s)     6.8
Dersin AKTS Kredisi     7