Ders Kodu: 
MAN 433
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
Almanca
Dersin Amacı: 
Examination of the definition, function, tasks and instruments of Controlling in multinational companies .
Dersin İçeriği: 

Şirketlerin yapı olarak büyümesi ve faaliyet alanlarının genişlemesi ile birlikte kontrol ‘controlling’ mekanizmasının ve fonksiyonun öneminin belirtilmesi ve şirket organizasyonlarına entegre edilmesinin örneklerle açıklanması. Kontrol fonksiyonunun farklı unsurlara göre (örneğin: operatif ve stratejik) incelenmesi ve bu unsurlar içinde kullanılan tipik enstrümanların ve metodların örnek uygulamalarla birlikte açıklanması.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Uygulama, Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

 

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Kontrol ‘controlling’ tanımı ve tarihsel gelişimini anlar.

1

 

1,2,3

A,C

2) Kontrol ‘controlling’ aktivitelerini ve şirket yapısındaki önemini irdeler.

2

 

1,2,3

A,C

3) Operatif kontrol tanımı ve içeriği hakkında bilgi sahibi olur.

2,5

 

1,2,3

A,C

4) Operatif kontrol enstrümanları özellikle maliyet yönetimlerini uygulamalarla inceler.

1,20

 

1,2,3

A,C

5) Operatif kontrol enstrümanları özellikle yatırım kontrolü ve indikatör sistemini uygulamarla öğrenir.

6,13

 

1,2,3

A,C

6) Stratejik kontrol tanımı ve içeriği hakkında bilgi sahibi olur.

1,8

 

1,2,3

A,C

7) Stratejik kontrol enstrümanları özellikle şirket analizi, çevre analizi ve bu analizlerin beraberce değerlendirip daha detaylı analizler ortaya çıkarmasını öğrenir.

1,2

 

1,2,3

A,C

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Kontrol`e giriş (genel bakış) ve kontrol´ün görev tanımları

 

2

Operatif Kontrol´e giriş

 

3

Operatif Kontrol - Maliyet Yönetimi enstrümanları (varyans analizi, ürün yaşam döngüsü analizi) açıklama ve uygulamaları

 

4

Operatif Kontrol – Maliyet Yönetimi enstrümanları (sabit maliyet yönetimi analizi, sıfır temel bütçeleme analizi) açıklama ve uygulamaları

 

5

Operatif Kontrol – Maliyet Yönetimi enstrümanları (hedef maliyet analizi) açıklama ve uygulamaları

 

6

Ara sınav öncesi uygulamaların tekrarlanması, soru ve cevap

 

7

ARA SINAV

 

8

Operatif Kontrol – Yatırım kontrolü açıklama, metod ve uygulamalar

 

9

Operatif Kontrol – Planbilanço ve yatırım tablosu, indikatör sistemleri 

 

10

Operatif Kontrol – Kurumsal risk kontrolü

 

11

Stratejik Kontrol´e giriş

 

12

Stratejik Kontrol – Şirket analizi enstrümanları açıklama ve uygulamaları (BCG-Matris, ürün-pazar matrisi, Gap-analizi)

 

13

Stratejik Kontrol – Şirket analizi enstrümanları açıklama ve uygulamaları (hissedar ve paydaş değerleri, rekabetmatrisi, ürün yaşam döngüsü, deneyim eğrisi)

 

14

Stratejik Kontrol – Çevre analizi enstrümanları açıklama ve uygulamaları, şirket ve çevre analizinin birleştirilip karşılaştırılması (Balanced Scorecard, SWOT analizi, Benchmarking)

 

15

Sınav öncesi uygulamaların tekrarlanması, soru ve cevap

 

16

Final Sınavı

 

 

Kaynaklar

Ders Notu

 

Horvath, P., Controlling, 10. Auflage, München 2006

Haberstock, L., / Breithecker, V., Kostenrechnung I-II, 13. und 10. Auflage, 2008

Hirth, H., Grundzüge der Finanzierung und Investition, 1. Auflage, München 2005

Diğer Kaynaklar

 

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

 

 

Ödevler

 

Sınavlar

 

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

80

Ödev

1

20

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Uluslararası İşletme Yönetimi temel bilgilerini, kuramsal ve uygulamalı olarak, özellikle küresel ölçekte faaliyet gösteren işletmelerin problemlerini belirleme, modelleme ve çözüm yolları getirmede kullanabilir.

 

 

 

 

X

2

Uluslararası İşletme Yönetimi ile ilgili çağdaş kavram, teori ve modelleri, alan bilgisini sürekli geliştirmek için gerekli kaynaklara nasıl ulaşacağını ve alanının tarihsel gelişimini bilir, alanı ile ilgili konularda problem çözmek, analiz ve araştırma yapmak için alana özgü araştırma yöntemlerini kullanabilir.

 

 

 

 

X

3

Uluslararası İşletme Yönetimini çevreleyen hukuki, siyasi, ekonomik, sosyal ve psikolojik konularda uluslararası boyutta temel bilgiye sahip olduğunu gösterebilir. 

 

 

 

X

 

4

Kendi alanında hangi bilgiyi nerede bulacağını bilir, bağımsız araştırma ve çalışma yapabilir, araştırdığı konu ile ilgili kapsamlı bir rapor hazırlayabilir.

 

 

 

 

X

5

Uluslararası İşletme Yönetimi bilgilerini diğer alanlardan gelen bilgilerle ilişkilendirebilir, bütünleştirerek yorumlayabilir, yeni bilgiler oluşturabilir ve disiplinlerarası etkileşimi anladığını gösterebilir

 

 

 

 

X

6

Uluslararası İşletme Yönetimi ile ilgili proje veya uygulamalı çalışmalarda yürütücü veya takım üyesi olarak üzerine düşen sorumlulukları yerine getirebilir.

 

 

 

 

X

7

Kurum veya örgüt için hedef ve amaç belirleyebilir, bunlara yönelik veya performans iyileştirici proje tasarımı ve planlaması yapabilir.

 

 

 

 

X

8

Uluslararası İşletme Yönetimi’nde edindiği bilgileri eleştirel olarak değerlendirebilir, sahip olduğu bilginin yeterliliğini ve öğrenme gereksinimlerini tespit edebilir, eksikliklerini gidermek için öğrenmesini yönlendirebilir.

 

 

 

X

 

9

Kişisel ve profesyonel gelişimi için bilgi güncellemenin ve sürekli öğrenmenin önemini anladığını gösterebilir.

 

 

 

 

X

10

Hızla değişen küresel koşullarda, profesyonel hayatta başarılı olmak için esnek düşünebilmenin ve yaratıcı çözümler üretebilmenin önemini anladığını gösterebilir.

 

 

 

X

 

11

Uluslararası kurumsal düzeyde, etkin, yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek düzeyde Almanca bilgisine sahip olduğunu gösterebilir

 

 

 

X

 

12

Kendi alanındaki küresel dinamikleri anlayabilecek, takip edebilecek ve yorumlayabilecek düzeyde Almanca bilgisine sahip olduğunu gösterebilir.

 

 

 

 

X

13

Ulusal ve uluslararası akademik ve profesyonel ortamlarda bilgisini, çalışmalarının sonuçlarını, fikir ve yorumlarını, alanındaki veya başka disiplin ve birimlerdeki kişilere, gerekli verileri kullanarak ve açık ve net bir şekilde Türkçe ve Almanca olarak ifade edebilir, sunabilir, paylaşabilir.

 

 

 

 

X

14

Kültürler ve bireyler arasındaki farklılıkları değerlendirebilir, bu farklılıklara saygı gösterilmesinin önemini anladığını gösterebilir, farklı kültürlerden bireylerin oluşturduğu sosyal veya profesyonel ortamlarda gerekli saygı ve empatiyi göstererek iletişim kurabilir, bu ortamlarda takım çalışmalarına yürütücü veya takım üyesi olarak katkıda bulunabilir

 

 

 

 

X

15

Kendi alanında geçerliliği ve yaygın kullanımı olan bilişim teknolojilerini etkin şekilde kullanabilir.

 

X

 

 

 

16

Bireysel ve profesyonel etik kavramları anlar, bu kavramların sosyal ve profesyonel hayattaki uygulamalarını değerlendirebilir, bireyin bu ilkelere uygun davranmasının içinde bulunduğu topluma değer katmak için ne derece önemi olduğunu anladığını gösterebilir.

 

 

 

X

 

17

Sosyal sorumluluk kavramının bireysel, toplumsal ve ekolojik boyutlarını bilir, bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık görevini anladığını gösterebilir.

 

 

 

X

 

18

Çağdaş toplumların esasını oluşturan sosyal hakların evrenselliği ve sosyal adalet kavramlarını, toplumsal gelişmenin ve küresel rekabet edebilirliğin gereği olan bilimsel bakış açısının önemini anladığını gösterebilir.

 

 

X

 

 

19

Kurumsal sürdürülebilirlik için kalite yönetiminin, iş sağlığı ve güvenliğinin, kurumsal sosyal sorumluluğun, profesyonel ve kültürel saygının ve kurumsal etik prensiplerinin önemini anladığını gösterebilir

 

 

X

 

 

20

Küresel ve toplumsal çerçevedeki temel işletme çözümlerinin özellikle yönetim ve finans sorunlarına katkılarını değerlendirebilir.

 

 

 

 

X

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

3

48

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

16

3

48

Ara Sınav

1

3

3

Kısa Sınav

1

3

3

Ödev

1

10

10

Final

1

12

12

Toplam İş Yükü

 

 

124

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

4.96

Dersin AKTS Kredisi

 

 

5