Ders Kodu: 
MAN 403
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
Almanca
Dersin Amacı: 
Denetim ve güvence hizmetlerine ilişkin sürecin Türkiye ve uluslararası düzenlemeler çerçevesinde ayrıntılı olarak incelenmesi ve denetim alanındaki güncel sorunlar ve gelişmelerin vaka analizleri yardımıyla tartışılması.Vaka çalışmalarının PwC ile ortak olarak gerçekleştirimesi.
Dersin İçeriği: 

Denetim işlevi, muhasebe mesleği, bağımsız denetimde meslek ahlakı , genel kabul görmüş denetim standartları, denetim amaçları, denetim süreci, denetim sürecinde önemlilik ve risk, denetim raporları, hileli finansal raporlama ve denetçilerin sorumluluğu, denetim kanıtları ve prosedürleri, çalışma kağıtları, iç kontrol sistemi, nakit sisteminin denetimi, alacakların denetimi, stokların denetimi, duran varlıkların denetimi, yabancı kaynakların denetimi, özkaynakların denetimi,gelir tablosunun denetimi ve vaka analizleri

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Denetim ve güvence hizmetlerinin yürütülmesi konusunda gereken temel bilgi ve becerilerin teorik ve pratik anlamda kazandırılması. 12, 14, 20 1,2,3 A,C
2. Türkiye ve uluslararası alanda denetim mesleğinin önemi konusunda bilincin oluşturulması ve farkındalığın sağlanması 12, 14, 20 1,2,3 A,C
3Denetim ve güvence hizmetleri ilgili olarak güncel gelişmelerin takip edilmesi 12, 14, 20 1,2,3 A,C
4. Denetim ve güvence hizmetlerinin ekonomi dünyasındaki yeri ve öneminin öğretilmesi 12, 14, 20 1,2,3 A,C

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Denetim işlevi, muhasebe mesleği ve bağımsız denetimde meslek ahlakı İlgili kaynak
2 Genel kabul görmüş denetim standartları İlgili kaynak
3 Denetim amaçları İlgili kaynak
4 Denetim süreci İlgili kaynak
5 Denetim sürecinde önemlilik ve risk İlgili kaynak
6 Denetim raporları, hileli finansal raporlama ve denetçilerin sorumluluğu İlgili kaynak
7 Denetim kanıtları ve prosedürleri İlgili kaynak
8 Vize  
9 Çalışma kağıtları İlgili kaynak
10 İç kontrol sistemi İlgili kaynak
11 Nakit sisteminin denetimi, alacakların denetimi, stokların denetimi İlgili kaynak
12 Duran varlıkların denetimi, yabancı kaynakların denetimi, özkaynakların denetimi İlgili kaynak
13 Gelir tablosunun denetimi İlgili kaynak
14 Denetim alanında Türkiye ve dünyadaki güncel gelişmeler İlgili kaynak
15 Final  
16    

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Final 1 60
Katılım   -
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıliçinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Uluslararası İşletme Yönetimi temel bilgilerini, kuramsal ve uygulamalı olarak, özellikle küresel ölçekte faaliyet gösteren işletmelerin problemlerini belirleme, modelleme ve çözüm yolları getirmede kullanabilir.     x      
2 Uluslararası İşletme Yönetimi ile ilgili çağdaş kavram, teori ve modelleri, alan bilgisini sürekli geliştirmek için gerekli kaynaklara nasıl ulaşacağını ve alanının tarihsel gelişimini bilir, alanı ile ilgili konularda problem çözmek, analiz ve araştırma yapmak için alana özgü araştırma yöntemlerini kullanabilir.   x        
3 Uluslararası İşletme Yönetimini çevreleyen hukuki, siyasi, ekonomik, sosyal ve psikolojik konularda uluslararası boyutta temel bilgiye sahip olduğunu gösterebilir.        x    
4 Kendi alanında hangi bilgiyi nerede bulacağını bilir, bağımsız araştırma ve çalışma yapabilir, araştırdığı konu ile ilgili kapsamlı bir rapor hazırlayabilir.       x    
5 Uluslararası İşletme Yönetimi bilgilerini diğer alanlardan gelen bilgilerle ilişkilendirebilir, bütünleştirerek yorumlayabilir, yeni bilgiler oluşturabilir ve disiplinlerarası etkileşimi anladığını gösterebilir     x      
6 Uluslararası İşletme Yönetimi ile ilgili proje veya uygulamalı çalışmalarda yürütücü veya takım üyesi olarak üzerine düşen sorumlulukları yerine getirebilir.     x      
7 Kurum veya örgüt için hedef ve amaç belirleyebilir, bunlara yönelik veya performans iyileştirici proje tasarımı ve planlaması yapabilir.     x      
8 Uluslararası İşletme Yönetimi’nde edindiği bilgileri eleştirel olarak değerlendirebilir, sahip olduğu bilginin yeterliliğini ve öğrenme gereksinimlerini tespit edebilir, eksikliklerini gidermek için öğrenmesini yönlendirebilir.       x    
9 Kişisel ve profesyonel gelişimi için bilgi güncellemenin ve sürekli öğrenmenin önemini anladığını gösterebilir.       x    
10 Hızla değişen küresel koşullarda, profesyonel hayatta başarılı olmak için esnek düşünebilmenin ve yaratıcı çözümler üretebilmenin önemini anladığını gösterebilir.     x      
11 Uluslararası kurumsal düzeyde, etkin, yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek düzeyde Almanca bilgisine sahip olduğunu gösterebilir       x    
12 Kendi alanındaki küresel dinamikleri anlayabilecek, takip edebilecek ve yorumlayabilecek düzeyde Almanca bilgisine sahip olduğunu gösterebilir.       x    
13 Ulusal ve uluslararası akademik ve profesyonel ortamlarda bilgisini, çalışmalarının sonuçlarını, fikir ve yorumlarını, alanındaki veya başka disiplin ve birimlerdeki kişilere, gerekli verileri kullanarak ve açık ve net bir şekilde Türkçe ve Almanca olarak ifade edebilir, sunabilir, paylaşabilir.       x    
14 Kültürler ve bireyler arasındaki farklılıkları değerlendirebilir, bu farklılıklara saygı gösterilmesinin önemini anladığını gösterebilir,  farklı kültürlerden bireylerin oluşturduğu sosyal veya profesyonel ortamlarda gerekli saygı ve empatiyi göstererek iletişim kurabilir, bu ortamlarda takım çalışmalarına yürütücü veya takım üyesi olarak katkıda bulunabilir         x  
15 Kendi alanında geçerliliği ve yaygın kullanımı olan bilişim teknolojilerini etkin şekilde kullanabilir. x          
16 Bireysel ve profesyonel etik kavramları anlar, bu kavramların sosyal ve profesyonel hayattaki uygulamlarını değerlendirebilir, bireyin bu ilkelere uygun davranmasının içinde bulunduğu topluma değer katmak için ne derece önemi olduğunu anladığını gösterebilir.         x  
17 Sosyal sorumluluk kavramının bireysel, toplumsal ve ekolojik boyutlarını bilir, bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık görevini anladığını gösterebilir.         x  
18 Çağdaş toplumların esasını oluşturan sosyal hakların evrenselliği ve sosyal adalet kavramlarını, toplumsal gelişmenin ve küresel rekabet edebilirliğin gereği olan bilimsel bakış açısının önemini anladığını gösterebilir.         x  
19 Kurumsal sürdürülebilirlik için kalite yönetiminin, iş sağlığı ve güvenliğinin, kurumsal sosyal sorumluluğun, profesyonel ve kültürel saygının ve kurumsal etik prensiplerinin önemini anladığını gösterebilir   x        
20 Küresel ve toplumsal çerçevedeki temel işletme çözümlerinin özellikle yönetim ve finans sorunlarına katkılarını değerlendirebilir.   x        

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 64
Ara Sınav 1 3 3
Kısa sınav 1 5 5
Ödev 4 10 40
Final 1 10 10
Toplam İş Yükü     170
Toplam İş Yükü / 25 (s)     6.8
Dersin AKTS Kredisi     7