• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
LAW 453
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
Almanca
Dersin Amacı: 
Ticaret Hukukuna ilişkin temel ilke ve kavramların incelenmesi.
Dersin İçeriği: 

Ticari işletme kavramı, ticari işletmenin devri ve rehni, tacir kavramı, tacir olmanın hüküm ve sonuçları, ticaret ünvanı, ticaret sicili, tacir yardımcıları gibi en önemli ticari işletme hukuku kavramları ile kıymetli evraka ilişkin tanım, unsurlar, özellikler, adi senetten farkları, kıymetli evrakın devir şekillleri ve defiler, kambiyo senetleri, türleri, police, bono, çek ve ilgili esaslar.  Şirketler hukukunun genel hükümleri, temel ilkeler, borçlar kanununda düzenlenen adi ortaklık ve ticaret kanununda ayrıntılı hükümlerle düzenlenen ticaret ortaklıkları, kollektif, anonim ve limited ortaklıklar hakkında özet bilgi.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenim Çıktısı

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Uluslararası İşletme’yi  ve Uluslararası Yönetimi anlar ve açıklar.

1

1,2,3

A,C

2) Uluslararasılaşmada farklı seviyeleri ayırt edebilir.

3

1,2,3

A,C

3) Küreselleşme ve sosyal sorumluluk ilişkisini örneklerle kavrar.

16

1,2,3

A,C

4) Küreselleşmenin nedenleri ile çok boyutlu etkilerini analiz eder ve işletmeler üzerindeki etkilerini öğrenir.

4,5

1,2,3

A,C

5) Uluslararası pazarlara giriş stratejilerini ve bunların sağlayacağı avantaj ve dezavantajlarını kavrar, hangi durumlarda hangi stratejinin daha başarılı olacağını irdeleyebilir.

2,5

1,2,3

A,C

6) Çokuluslu firmaların organizasyon yapıları ve koordinasyonu hakkında bilgi sahibi olur.

9

1,2,3

A,C

7) Çokuluslu firmalarda insan kaynağının seçimi, ücretlendirilmesi kariyer yönetiminin nasıl gerçekleştirildiğini öğrenir.

16,18

1,2,3

A,C

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Ticari İşletme

 

2

Ticari İş ve Sonuçları

 

3

Tacir Sıfatı ve Tacir Olmanın Sonuçları

 

4

Ticari Defterler

 

5

Tacir Yardımcıları

 

6

Cari Hesap

 

7

ARA SINAV

 

8

Ortaklıkların Sınıflandırılması

 

9

Adi Ortaklık

 

10

Ticaret Ortaklıklarının Genel Hükümleri

 

11

Kollektif Ortaklık

 

12

Anonim Ortaklık

 

13

Limited Ortaklık

 

14

Kıymetli Evrakın Tanımı ve Unsurları, Kıymetli Evrakın Özellikleri

 

15

Kıymetli Evrakta Defiler, Bono, Çek, Poliçe

 

16

Final Sınavı

 

 

Kaynaklar

Ders Notu

 

Prof. Dr. Mustafa ÇEKER, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa Göre, Ticaret Hukuku, 5. Baskı, Şubat 2013.

Diğer Kaynaklar

 

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

 

 

Ödevler

 

Sınavlar

 

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

100

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Uluslararası İşletme Yönetimi temel bilgilerini, kuramsal ve uygulamalı olarak, özellikle küresel ölçekte faaliyet gösteren işletmelerin problemlerini belirleme, modelleme ve çözüm yolları getirmede kullanabilir.

 

 

X

 

 

 

2

Uluslararası İşletme Yönetimi ile ilgili çağdaş kavram, teori ve modelleri, alan bilgisini sürekli geliştirmek için gerekli kaynaklara nasıl ulaşacağını ve alanının tarihsel gelişimini bilir, alanı ile ilgili konularda problem çözmek, analiz ve araştırma yapmak için alana özgü araştırma yöntemlerini kullanabilir.

 

 

X

 

 

 

3

Uluslararası İşletme Yönetimini çevreleyen hukuki, siyasi, ekonomik, sosyal ve psikolojik konularda uluslararası boyutta temel bilgiye sahip olduğunu gösterebilir. 

 

 

X

 

 

 

4

Kendi alanında hangi bilgiyi nerede bulacağını bilir, bağımsız araştırma ve çalışma yapabilir, araştırdığı konu ile ilgili kapsamlı bir rapor hazırlayabilir.

 

 

X

 

 

 

5

Uluslararası İşletme Yönetimi bilgilerini diğer alanlardan gelen bilgilerle ilişkilendirebilir, bütünleştirerek yorumlayabilir, yeni bilgiler oluşturabilir ve disiplinlerarası etkileşimi anladığını gösterebilir

 

 

 

X

 

 

6

Uluslararası İşletme Yönetimi ile ilgili proje veya uygulamalı çalışmalarda yürütücü veya takım üyesi olarak üzerine düşen sorumlulukları yerine getirebilir.

 

 

X

 

 

 

7

Kurum veya örgüt için hedef ve amaç belirleyebilir, bunlara yönelik veya performans iyileştirici proje tasarımı ve planlaması yapabilir.

 

 

X

 

 

 

8

Uluslararası İşletme Yönetimi’nde edindiği bilgileri eleştirel olarak değerlendirebilir, sahip olduğu bilginin yeterliliğini ve öğrenme gereksinimlerini tespit edebilir, eksikliklerini gidermek için öğrenmesini yönlendirebilir.

 

 

 

 

X

 

9

Kişisel ve profesyonel gelişimi için bilgi güncellemenin ve sürekli öğrenmenin önemini anladığını gösterebilir.

 

 

 

X

 

 

10

Hızla değişen küresel koşullarda, profesyonel hayatta başarılı olmak için esnek düşünebilmenin ve yaratıcı çözümler üretebilmenin önemini anladığını gösterebilir.

 

 

 

 

X

 

11

Uluslararası kurumsal düzeyde, etkin, yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek düzeyde Almanca bilgisine sahip olduğunu gösterebilir

X

 

 

 

 

 

12

Kendi alanındaki küresel dinamikleri anlayabilecek, takip edebilecek ve yorumlayabilecek düzeyde Almanca bilgisine sahip olduğunu gösterebilir.

X

 

 

 

 

 

13

Ulusal ve uluslararası akademik ve profesyonel ortamlarda bilgisini, çalışmalarının sonuçlarını, fikir ve yorumlarını, alanındaki veya başka disiplin ve birimlerdeki kişilere, gerekli verileri kullanarak ve açık ve net bir şekilde Türkçe ve Almanca olarak ifade edebilir, sunabilir, paylaşabilir.

X

 

 

 

 

 

14

Kültürler ve bireyler arasındaki farklılıkları değerlendirebilir, bu farklılıklara saygı gösterilmesinin önemini anladığını gösterebilir,  farklı kültürlerden bireylerin oluşturduğu sosyal veya profesyonel ortamlarda gerekli saygı ve empatiyi göstererek iletişim kurabilir, bu ortamlarda takım çalışmalarına yürütücü veya takım üyesi olarak katkıda bulunabilir

 

 

 

X

 

 

15

Kendi alanında geçerliliği ve yaygın kullanımı olan bilişim teknolojilerini etkin şekilde kullanabilir.

 

X

 

 

 

 

16

Bireysel ve profesyonel etik kavramları anlar, bu kavramların sosyal ve profesyonel hayattaki uygulamlarını değerlendirebilir, bireyin bu ilkelere uygun davranmasının içinde bulunduğu topluma değer katmak için ne derece önemi olduğunu anladığını gösterebilir.

 

 

 

 

X

 

17

Sosyal sorumluluk kavramının bireysel, toplumsal ve ekolojik boyutlarını bilir, bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık görevini anladığını gösterebilir.

 

 

 

 

X

 

18

Çağdaş toplumların esasını oluşturan sosyal hakların evrenselliği ve sosyal adalet kavramlarını, toplumsal gelişmenin ve küresel rekabet edebilirliğin gereği olan bilimsel bakış açısının önemini anladığını gösterebilir.

 

 

 

X

 

 

19

Kurumsal sürdürülebilirlik için kalite yönetiminin, iş sağlığı ve güvenliğinin, kurumsal sosyal sorumluluğun, profesyonel ve kültürel saygının ve kurumsal etik prensiplerinin önemini anladığını gösterebilir

 

 

X

 

 

 

20

Küresel ve toplumsal çerçevedeki temel işletme çözümlerinin özellikle yönetim ve finans sorunlarına katkılarını değerlendirebilir.

 

X

 

 

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

3

48

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

16

3

48

Ara Sınav

1

3

3

Kısa Sınav

1

3

3

Ödev

1

5

5

Final

1

10

10

Toplam İş Yükü

 

 

117

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

4.68

Dersin AKTS Kredisi

 

 

5