Ders Kodu: 
MAN 209
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
Almanca
Dersin Amacı: 
Bu ders ile öğrencinin mesleki rapor yazma ve topluluk önünde etkili sunum yapma bilgisi edinmesi ve bunu kullanması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği: 

Rapor yazım kural ve teknikleri, sunum teknikleri, bir sunumun nasıl hazırlanacağı ve sunulacağı, iletişim becerilerini kullanma ve geliştirme.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

 

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Mesleki alanda kurallarına uygun rapor yazma 12, 14, 20 1,2,3 A,C
2. Etkili sunum yapma becerisi edinme. 12, 14, 20 1,2,3 A,C
3. Etkili iletişim kurma becerisi edinme. 12, 14, 20 1,2,3 A,C
4. Derstten elde ettiği bilgileri meslek hayatında kullanma 12, 14, 20 1,2,3 A,C

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Bilimsel-teknik yazı çeşitleri, yazılı ve sözel sunumun önemi İlgili kaynak
2 Proje-rapor süreci, bilimsel proje ve raporlama İlgili kaynak
3  Rapor türleri, rapor yazım etiği İlgili kaynak
4 Rapor yazımının planlanması, rapor yazım kılavuzu İlgili kaynak
5 Rapor yazarken dikkat edilecek konular İlgili kaynak
6 Raporların şekil ve içeriği İlgili kaynak
7 Rapor bölümleri İlgili kaynak
8 ARA SINAV  
9 Etkili sunum tekniklerinin gerekçesi ve önemi İlgili kaynak
10 Sözlü sunuma hazırlanma İlgili kaynak
11 İyi bir sunum yapmanın yol haritası İlgili kaynak
12 Sunum sırasında dikkat edilmesi gereken noktalar İlgili kaynak
13 Yapılmaması gereken davranışlar İlgili kaynak
14 Dikkat ve ilgiyi canlı tutma teknikleri İlgili kaynak
15 GENEL TEKRAR  
16 FİNAL SINAVI  

 

Materyal Paylaşımı

Ders Skriptleri

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Final 1 60
Katılım   -
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıliçinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Uluslararası İşletme Yönetimi temel bilgilerini, kuramsal ve uygulamalı olarak, özellikle küresel ölçekte faaliyet gösteren işletmelerin problemlerini belirleme, modelleme ve çözüm yolları getirmede kullanabilir.     x      
2 Uluslararası İşletme Yönetimi ile ilgili çağdaş kavram, teori ve modelleri, alan bilgisini sürekli geliştirmek için gerekli kaynaklara nasıl ulaşacağını ve alanının tarihsel gelişimini bilir, alanı ile ilgili konularda problem çözmek, analiz ve araştırma yapmak için alana özgü araştırma yöntemlerini kullanabilir.   x        
3 Uluslararası İşletme Yönetimini çevreleyen hukuki, siyasi, ekonomik, sosyal ve psikolojik konularda uluslararası boyutta temel bilgiye sahip olduğunu gösterebilir.        x    
4 Kendi alanında hangi bilgiyi nerede bulacağını bilir, bağımsız araştırma ve çalışma yapabilir, araştırdığı konu ile ilgili kapsamlı bir rapor hazırlayabilir.       x    
5 Uluslararası İşletme Yönetimi bilgilerini diğer alanlardan gelen bilgilerle ilişkilendirebilir, bütünleştirerek yorumlayabilir, yeni bilgiler oluşturabilir ve disiplinlerarası etkileşimi anladığını gösterebilir     x      
6 Uluslararası İşletme Yönetimi ile ilgili proje veya uygulamalı çalışmalarda yürütücü veya takım üyesi olarak üzerine düşen sorumlulukları yerine getirebilir.     x      
7 Kurum veya örgüt için hedef ve amaç belirleyebilir, bunlara yönelik veya performans iyileştirici proje tasarımı ve planlaması yapabilir.     x      
8 Uluslararası İşletme Yönetimi’nde edindiği bilgileri eleştirel olarak değerlendirebilir, sahip olduğu bilginin yeterliliğini ve öğrenme gereksinimlerini tespit edebilir, eksikliklerini gidermek için öğrenmesini yönlendirebilir.       x    
9 Kişisel ve profesyonel gelişimi için bilgi güncellemenin ve sürekli öğrenmenin önemini anladığını gösterebilir.       x    
10 Hızla değişen küresel koşullarda, profesyonel hayatta başarılı olmak için esnek düşünebilmenin ve yaratıcı çözümler üretebilmenin önemini anladığını gösterebilir.     x      
11 Uluslararası kurumsal düzeyde, etkin, yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek düzeyde Almanca bilgisine sahip olduğunu gösterebilir       x    
12 Kendi alanındaki küresel dinamikleri anlayabilecek, takip edebilecek ve yorumlayabilecek düzeyde Almanca bilgisine sahip olduğunu gösterebilir.       x    
13 Ulusal ve uluslararası akademik ve profesyonel ortamlarda bilgisini, çalışmalarının sonuçlarını, fikir ve yorumlarını, alanındaki veya başka disiplin ve birimlerdeki kişilere, gerekli verileri kullanarak ve açık ve net bir şekilde Türkçe ve Almanca olarak ifade edebilir, sunabilir, paylaşabilir.       x    
14 Kültürler ve bireyler arasındaki farklılıkları değerlendirebilir, bu farklılıklara saygı gösterilmesinin önemini anladığını gösterebilir,  farklı kültürlerden bireylerin oluşturduğu sosyal veya profesyonel ortamlarda gerekli saygı ve empatiyi göstererek iletişim kurabilir, bu ortamlarda takım çalışmalarına yürütücü veya takım üyesi olarak katkıda bulunabilir         x  
15 Kendi alanında geçerliliği ve yaygın kullanımı olan bilişim teknolojilerini etkin şekilde kullanabilir. x          
16 Bireysel ve profesyonel etik kavramları anlar, bu kavramların sosyal ve profesyonel hayattaki uygulamlarını değerlendirebilir, bireyin bu ilkelere uygun davranmasının içinde bulunduğu topluma değer katmak için ne derece önemi olduğunu anladığını gösterebilir.         x  
17 Sosyal sorumluluk kavramının bireysel, toplumsal ve ekolojik boyutlarını bilir, bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık görevini anladığını gösterebilir.         x  
18 Çağdaş toplumların esasını oluşturan sosyal hakların evrenselliği ve sosyal adalet kavramlarını, toplumsal gelişmenin ve küresel rekabet edebilirliğin gereği olan bilimsel bakış açısının önemini anladığını gösterebilir.         x  
19 Kurumsal sürdürülebilirlik için kalite yönetiminin, iş sağlığı ve güvenliğinin, kurumsal sosyal sorumluluğun, profesyonel ve kültürel saygının ve kurumsal etik prensiplerinin önemini anladığını gösterebilir   x        
20 Küresel ve toplumsal çerçevedeki temel işletme çözümlerinin özellikle yönetim ve finans sorunlarına katkılarını değerlendirebilir.   x        

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 64
Ara Sınav 1 3 3
Kısa sınav 1 5 5
Ödev 4 10 40
Final 1 10 10
Toplam İş Yükü     170
Toplam İş Yükü / 25 (s)     6.8
Dersin AKTS Kredisi     7